← მთავარ გვერდზე დაბრუნება

მომსახურების პირობები

შპს „ჯეთთ ჯეორჯია“, იურიდიული პირი, რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რეგისტრირებული მისამართი: თბილისი, საბურთალოს რაიონი, გივი კარტოზიას ქუჩა N6, ბინა 2, საიდენტიფიკაციო ნომერი 405448109, წარმოდგენილი დირექტორ ბატონი სერიკ უსპანოვი, გაძლევთ წვდომას მობილური აპლიკაცია "Jet" - ზე წინამდებარე გამოყენების პირობებით (შემდგომში - "შეთანხმება").

1. განმარტებები

წინამდებარე ხელშეკრულებაში გამოიყენება შემდეგი ტერმინები ქვემოთ განსაზღვრული მნიშვნელობებით. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულება იყენებს ტერმინებს და ცნებებს, რომლებიც არ არის განსაზღვრული ამ ნაწილში, მათ აქვთ ის მნიშვნელობები, რომლებიც ჩვეულებრივ ენიჭებათ მათ შესაბამის ინდუსტრიაში / სფეროში. 1.1. კომპანია შპს „ჯეთთ ჯეორჯია“, იურიდიული პირი, რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რეგისტრირებული მისამართი: თბილისი, საბურთალოს რაიონი, გივი კარტოზიას ქუჩა N6, ბინა 2, საიდენტიფიკაციო ნომერი 405448109 1.2 მომხმარებელი არის ის პირი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ შეთანხმების მოთხოვნებს, გაიარა რეგისტრაციის / ავტორიზაციის პროცედურები და უპირობოდ მიიღო ეს შეთანხმება მისი მოთხოვნების შესაბამისად. წინამდებარე შეთანხმების მიზნებისათვის და კონტექსტიდან გამომდინარე, მომხმარებელი შეიძლება ნიშნავდეს ინდივიდს, რომელიც აკმაყოფილებს ამ შეთანხმების მოთხოვნებს, მაგრამ ჯერ არ აქვს გავლილი (არ დაუსრულებია) რეგისტრაციის პროცედურა და არ იღებს ამ შეთანხმებას (კომპანიის პოტენციური კლიენტია). 1.3 საიტი - https://jetshr.com/. 1.4 აპლიკაცია ან მობილური აპლიკაცია «Jet» - პროგრამა, რომელიც შექმნილია სმარტფონებზე, ტაბლეტებზე და სხვა მობილურ მოწყობილობებზე გამოსაყენებლად, შემუშავებულია iOS და Android პლატფორმისთვის, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს იპოვონ და იქირაონ ელექტრო სკუტერები. განაცხადის ყველა ექსკლუზიური უფლება, როგორც ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტი, ეკუთვნის კომპანიას. 1.5 მოწყობილობა - ინტერნეტთან დაკავშირებული ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც დაფუძნებულია iOS და Android ოპერაციულ სისტემებზე, რაც მომხმარებლებს აძლევს რეგისტრაციის / ავტორიზაციის უფლებას და რაც იძლევა აპლიკაციის გამოყენების შესაძლებლობას. მოცემული განმარტება მოიცავს შეუზღუდავად კომპიუტერებს (მათ შორის ლეპტოპებს, მაკინტოშ კომპიუტერებს), მობილურ ტელეფონებს (მათ შორის სმარტფონებს და კომუნიკატორებს), PDA– ებს (მათ შორის ტაბლეტ მოწყობილობებს). 1.6. ელექტრო სკუტერი არის სკუტერი, რომელიც იკვებება ელექტროძრავით. 1.7. მომხმარებლის რეგისტრაცია არის მომხმარებლის, რომელიც არის დაინტერესებული, და კომპანიის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებაში ჩაწერილი ქმედებების შესრულების განაცხადი. 1.8. მომხმარებლის ავტორიზაცია - ამ ხელშეკრულებაში ჩაწერილი ქმედებების გარკვეული ნაკრების განხორციელება, განაცხადში, რათა დადგინდეს რეგისტრირებული მომხმარებელი პროგრამის შემდგომი გამოყენებისათვის. 1.9. დამხმარე სერვისი ნიშნავს მომხმარებელთა დახმარების სერვისს, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლების კონსულტაციურ დახმარებას, რომელიც მიზნად ისახავს დაეხმაროს და აცნობოს განაცხადის გამოყენებას. 1.10. ტერმინები, რომლებიც გამოყენებულია წინამდებარე შეთანხმებაში მხოლობითში, შეიძლება გულისხმობდეს მრავლობით რიცხვს და პირიქით.

2. შეთანხმებისა და ზოგადი დებულებების საგანი

2.1 წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად, კომპანია აძლევს მომხმარებელს გასაუქმებელ არაექსკლუზიურ უფლებას გამოიყენოს აპლიკაცია, აძლევს უფლებას რომ გამოიყენოს აპლიკაცია არსებული ელექტრო სკუტერების მოსაძიებლად და საქირავებლად, ხოლო მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს კომპანიას ლიცენზირებული საფასური. 2.2. აპლიკაციის გამოყენება ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელი ეთანხმება და იღებს ლიცენზირებული საფასურის ოდენობას რაც შეთავაზებულია აპლიკაციით. თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება საფასურს, ის ვალდებულია უარი თქვას აპლიკაციის გამოყენებაზე. 2.3. ლიცენზირებული საფასური ჩამოიჭრება კომპანიის მიერ მომხმარებლის მიერ აპლიკაციასთან დაკავშირებული საბანკო ბარათიდან ყოველ ჯერზე, როდესაც აპლიკაცია გამოიყენება ელექტრო სკუტერის ძებნისა და ქირავნობისთვის. 2.4 აპლიკაციის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გზებით. 2.5. მომხმარებელი იძლევა გარანტიას, რომ ის არ გამოიყენებს აპლიკაციას, კანონმდებლობისა და შეთანხმების დარღვევით. 2.6 მომხმარებელი აცნობებს დამხმარე სერვისს შეცდომების შესახებ, რომლებიც წარმოიქმნება აპლიკაციის გამოყენებისას.

3. მომხმარებლის რეგისტრაცია და ავტორიზაცია

3.1. იმისათვის, რომ მომხმარებელი დარეგისტრირდეს აპლიკაციაში, მომხმარებელი დამოუკიდებლად ჩამოტვირთავს პროგრამას მოწყობილობაზე AppStore (itunes.apple.com) და / ან Google Play (play.google.com) აპლიკაციის მაღაზიების გამოყენებით ინტერნეტში. 3.2. რეგისტრაციის მიზნით, მომხმარებელი ავსებს კითხვარს, აწვდის ამ კითხვარში საჭირო ინფორმაციას, მათ შორის ამ შეთანხმების 5.1 პუნქტში მითითებულ ინფორმაციას. 3.3. მომხმარებელს არ შეუძლია დაასრულოს რეგისტრაცია წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების მიღების გარეშე, მონიშნეთ „მე ვეთანხმები პირობებს და ვიღებ მომხმარებლის ხელშეკრულებას“ ან აპლიკაციის ღილაკზე დააჭირეთ „მიღება“. 3.4. წინამდებარე ხელშეკრულების 3.3, 3.4 პუნქტებით განსაზღვრული ქმედებების განხორციელებამდე მომხმარებელი შეიყვანს თავის მობილურ ტელეფონის ნომერს და პაროლს. შემდგომში, განაცხადში ავტორიზაციისას, მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელიც მითითებულია მომხმარებლის მიერ რეგისტრაციისას, ჩაითვლება სახელად მომხმარებლის პირად ანგარიშზე წვდომისათვის. 3.5 მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი მოგვაწოდებს მონაცემებს წინამდებარე ხელშეკრულების 3.2 პუნქტის შესაბამისად, კომპანია 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში ამოწმებს მომხმარებელს და მის მიერ მოწოდებულ მონაცემებს და იმავე პერიოდში, მომხმარებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, იღებს გადაწყვეტილება მომხმარებლის რეგისტრაციის შესახებ. კომპანია აცნობებს მომხმარებელს კომპანიისათვის ნებისმიერი მოსახერხებელი გზით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ. 3.6. თუ მომხმარებელი რეგისტრაციის დროს იძლევა არაზუსტ ინფორმაციას ან წაკითხვისთვის შეუძლებელ ინფორმაციას, ან თუ კომპანიას აქვს საფუძველი მიიჩნევს, რომ მომხმარებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არასაიმედოა, კომპანიას უფლება აქვს, თავისი შეხედულებისამებრ, დაბლოკოს მომხმარებლის წვდომა აპლიკაციაზე. გარდა ამისა, კომპანიას უფლება აქვს უარი უთხრას მომხმარებლის რეგისტრაციაზე ყოველგვარი მიზეზის გარეშე. 3.7. მომხმარებლის რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, მომხმარებლის ავტორიზაცია, რაც გულისხმობს აპლიკაციის სრულად გამოყენების შესაძლებლობას, ხორციელდება მობილური ტელეფონის ნომრისა და SMS- ით მიღებული კოდის შეყვანით. 3.10. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ მომხმარებელმა ყველა ზარი დამხმარე სამსახურს უნდა განუხორციელოს რეგისტრაციის დროს მითითებული მობილური ტელეფონის ნომრიდან. 3.11. მომხმარებელს შეუძლია შეცვალოს რეგისტრაციის დროს მის მიერ მითითებული მობილური ტელეფონის ნომერი, დამხმარე სერვისსთან დაკავშირებით ან ელექტრონული ფოსტით support@jetshr.com. კომპანია აცნობებს მომხმარებელს რეგისტრაციის დროს მითითებული მობილური ტელეფონის ნომრის ახალ ნომრად შეცვლის შესახებ, SMS შეტყობინების გაგზავნით ახალ მობილური ტელეფონის ნომერზე. 3.12. თუ მომხმარებელი წარმატებით დაასრულებს რეგისტრაციას აპლიკაციაში, მომხმარებელმა უნდა დაუკავშიროს (შეიყვანოს მონაცემები) აპლიკაციას თავისი საბანკო ბარათების შესახებ, რომლებიც ავტომატურად არის ინტეგრირებული აპლიკაციასთან და საიდანაც თანხები დაერიცხება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ლიცენზირებული თანხის გადახდას. ონლაინ გადახდების განხორციელების შესაძლებლობას იძლევა მომხმარებელი დამოუკიდებლად იმ ბანკის მეშვეობით, რომელმაც გასცა საბანკო ბარათი.

4. მომხმარებლის განცხადებები.

4.1. ამ შეთანხმების პირობების მიღებით, მომხმარებელი აცხადებს, რომ ის: - საუბრობს ქართულად იმ დონეზე, რომ წაიკითხოს და გაიგოს ამ შეთანხმების მნიშვნელობა და აზრი, - წაიკითხეთ ხელშეკრულების პირობები, გაიაზრეთ აქ მითითებული მნიშვნელობა, დაეთანხმეთ მის შინაარსს და მიიღეთ იგი ყოველგვარი დათქმების, პირობებისა და გამონაკლისების გარეშე და იღებს ვალდებულებას შეასრულოს მის მიერ დადგენილი მოთხოვნები, იყოს პასუხისმგებელი მოთხოვნების შეუსრულებლობაზე / არასათანადოდ შესრულებაზე და მასში მითითებული პირობები და ასევე ესმის მისი ქმედებების ყველა შედეგი რეგისტრაციისა და განაცხადის გამოყენების შესახებ, - რეგისტრაციისას მიაწოდეს კომპანიას სრული, მოქმედი და სანდო მონაცემები (პერსონალური მონაცემების ჩათვლით); - აკმაყოფილებს ამ ხელშეკრულებით დაკისრებულ ყველა მოთხოვნას, კერძოდ, მას აქვს უფლება მართოს ავტომობილები მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად, მისი ასაკი არის მინიმუმ 18 (თვრამეტი) წელი. მომხმარებლის მოთხოვნები არ არის ამომწურავი. კომპანიას უფლება აქვს უარი თქვას რეგისტრაციაზე. - ეთანხმება ელექტრო სკუტერში ნებისმიერი აღჭურვილობის განთავსებას, რომელიც საშუალებას მოგვცემს თვალყური ვადევნოთ და დავადგინოთ ელექტრო სკუტერის ზუსტი კოორდინატები, - თანახმაა, რომ კომპანიისთვის მიყენებული ზარალის ოდენობა მომხმარებლის მიერ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მისი გარანტიებისა და ვალდებულებების დარღვევის შედეგად განისაზღვრება მხოლოდ კომპანიის მიერ და მისი შეხედულებისამებრ და უპირობოდ თანახმაა აუნაზღაუროს კომპანიას ასეთი დანაკარგებისათვის; - თანახმაა, რომ ეს შეთანხმება შეიძლება შეიცვალოს კომპანიის მიერ კომპანიის ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე და იღებს ვალდებულებას დამოუკიდებლად გააკონტროლოს ამ შეთანხმების შესაბამისი ცვლილებები. წინამდებარე ხელშეკრულების ახალი ვერსია ან ცვლილებები ძალაში შედის ვებ გვერდზე ან აპლიკაციაში გამოქვეყნების მომენტიდან; - თანახმაა მიიღოს კომპანიისგან ნებისმიერი შეტყობინება, სმსშეტყობინება, ინფორმაცია და მეილი ნებისმიერი ფორმატით, იმ პირობით, რომ მათი შინაარსი აკმაყოფილებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს; - აღიარებს კომპანიის მიერ აპლიკაციის საშუალებით გაგზავნილი დოკუმენტების იურიდიულ ძალას; 4.2. მომხმარებელმა უნდა მონიშნოს ყუთი "მე ვეთანხმები პირობებს და ვიღებ მომხმარებლის შეთანხმებას" ან დააწკაპუნებს აპლიკაციაში ღილაკზე "მიღება" ამ ხელშეკრულების დასადებად. მომხმარებელი, რომელსაც დროულად არ წაუკითხავს წინამდებარე შეთანხმების პირობები, იღებს მასთან დაკავშირებული უარყოფითი შედეგების ყველა რისკს.

5. მომხმარებლის თანხმობა

5.1 წინამდებარე ხელშეკრულების გაწევრიანებით, მომხმარებელი გამოხატავს თავის თანხმობას და აძლევს კომპანიას ნებართვას, შეაგროვოს და დაამუშაოს მისი პერსონალური მონაცემები, ასევე თანხმდება გადასცეს, გადაიტანოს საზღვარგარეთ (საჭიროების შემთხვევაში) მომხმარებლის პირადი მონაცემები მომწოდებლებისთვის, კომპანიის პარტნიორებისთვის და მითითებული პირების უფლებამოსილი ადვოკატებისთვის ამ პირობებით განსაზღვრული მიზნებისათვის. 5.2 პერსონალური მონაცემების დამუშავება ნიშნავს პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებულ ქმედებებს (ოპერაციებს), მათ შორის შენახვას, მოდიფიკაციას, დამატებას, გამოყენებას, გავრცელებას, დეპერსონალიზაციას, ბლოკირებას და განადგურებას, მათ შორის პერსონალური მონაცემების გადაცემას მომწოდებლებისთვის, პარტნიორებისთვის ან სხვა პირებისთვის აპლიკაციაზე წვდომის უზრუნველყოფის პროცესში. მესამე პირებთან გაფორმებული კონფიდენციალურობის ხელშეკრულების საფუძველზე, კომპანიას უფლება აქვს დაავალოს მათ მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავება, ტრანსსასაზღვრო გადაცემა (საჭიროების შემთხვევაში) მხოლოდ აპლიკაციაზე წვდომის უზრუნველსაყოფად და ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული მიზნები. 5.3. იმ მომენტიდან, როდესაც მომხმარებელი შეუერთდება ამ პირობებს, კომპანია აგროვებს, ამუშავებს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს და იღებს სხვა ქმედებებს, რომლებიც აუცილებელია პერსონალური მონაცემების დასაცავად. ამ პირობებთან შეერთებით, მომხმარებელი გამოხატავს თავის თანხმობას და არ აპროტესტებს იმ ფაქტს, რომ კომპანიას აქვს უფლება მოიზიდოს მესამე მხარეები, მათ შორის პარტნიორები და (ან) წარმომადგენლები, შეაგროვოს, დაამუშაოს პერსონალური მონაცემები, ასევე განახორციელოს სხვა ქმედებები, რომლებიც აუცილებელია აპლიკაციაზე წვდომის უზრუნველსაყოფად და ამ პირობებით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად. 5.4 მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და ტრანსსასაზღვრო გადაცემა (საჭიროების შემთხვევაში) კომპანიის მიერ ხორციელდება შემდეგი მიზნებისათვის, მათ შორის, შეუზღუდავად: • განაცხადზე სათანადო წვდომის უზრუნველსაყოფად, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით კომპანიისთვის მინიჭებული უფლებებითა და მოვალეობებით; • კომპანიის შიდა კონტროლისა და აღრიცხვის მიზნით; • კომპანიის უფლებების სასამართლო პროცესების დაცვის მიზნით: შესაბამისი გარიგებების საფუძველზე ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში; სადავო სიტუაციების შემთხვევაში, მათ შორის სადავო სიტუაციები მესამე პირებთან; • კვლევის ჩატარება, რომელიც მიზნად ისახავს აპლიკაციის ხარისხის გაუმჯობესებას; • მიღებული მონაცემების სტატისტიკური კვლევის, გადამოწმების, კვლევისა და ანალიზისათვის, რაც საშუალებას აძლევს კომპანიას შეინარჩუნოს, გააუმჯობესოს და განავითაროს აპლიკაციის ახალი მახასიათებლები. 5.5 როდესაც პერსონალური მონაცემები კომპანიას გადაეცემა ღია საკომუნიკაციო არხებით, მომხმარებელი ხვდება და იღებს სხვა პირების მიერ არასანქცირებული მიღების რისკს და მასთან დაკავშირებულ შედეგებს. კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი სხვა პირების მიერ პერსონალური მონაცემების უნებართვო მიღებაზე ღია კომუნიკაციის არხებით გადაცემის დროს. 5.6 კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა წინამდებარე პირობების მე -14 ნაწილის გათვალისწინებით. კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ ნებისმიერი სახის დაზიანებაზე, რომელიც დაკავშირებულია კომპანიის მიერ მისი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებასთან და/ან დაკარგვასთან, მათ შორის ავტორიზაციის, პაროლის ჩათვლით, რომელიც უზრუნველყოფს აპლიკაციაზე წვდომას. 5.7. მომხმარებლის თანხმობა პერსონალური მონაცემების შეგროვებაზე, დამუშავებასა და ტრანსსასაზღვრო გადაცემაზე (საჭიროების შემთხვევაში), რომელიც რეგულირდება ამ ნაწილით, შეიძლება გაუქმდეს საქართველოს კანონმდებლობით დარეგულირებულ შემთხვევებში, შესაბამისი წერილობითი განცხადების საფუძველზე, რომელიც გადაეცემა კომპანიას ამ თანხმობის გაუქმების თარიღამდე სულ მცირე 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში. ამასთან, მომხმარებელმა იცის, რომ ეს თანხმობა არ შეიძლება გაუქმდეს იმ შემთხვევებში, როდესაც ასეთი გაუქმება ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, ან თუ არსებობს მომხმარებლის მიერ კომპანიის მიმართ შეუსრულებელი ვალდებულებები. 5.8. მომხმარებელი თანახმაა მიიღოს სარეკლამო შეტყობინებები კომპანიისგან, რომელიც შეიცავს კომპანიის და / ან მისი პარტნიორების და / ან სხვა მესამე პირების მიერ გასაყიდი საქონლისა და მომსახურების რეკლამას, ელ.ფოსტის მისამართსა და მობილურ ტელეფონზე (მათ შორის WhatsApp- ში, Viber– ზე დაკავშირებული ანგარიშების ჩათვლით). მესენჯერები), Telegram და ა.შ.) მომხმარებლის მიერ მითითებული რეგისტრაციის პროცესში, ისევე როგორც სხვა ელ.ფოსტის მისამართები და მობილური ტელეფონის ნომრები (მათ შორის WhatsApp- ში, Viber- ში, Telegram მესინჯერებში და ა.შ.) მიწოდებული მომხმარებლის მიერ კომპანიისთვის წინამდებარე ხელშეკრულებით. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ითხოვს კომპანიას შეწყვიტოს მისთვის სარეკლამო შეტყობინებების გავრცელება, კომპანია იღებს ვალდებულებას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ასეთი განაწილება იმ მომხმარებლის მიმართ, რომელმაც მიმართა შესაბამის მოთხოვნას. 5.10. მომხმარებელი აძლევს თანხმობას კომპანიას ჩაწეროს მომხმარებლის კომუნიკაციები (საუბრები) დამხმარე სერვისთან და მიაწოდოს ასეთი ჩანაწერი მესამე პირებს. 5.11. მომხმარებელი აძლევს თანხმობას კომპანიას და მის პარტნიორებს შეინარჩუნონ მონაცემები მისი საბანკო ანგარიშის და საბანკო ბარათის შესახებ, რომლითაც იგი იხდის ლიცენზირებულ საფასურს ხელშეკრულებით.

6. მომხმარებლის გარანტიები, ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა

6.1 მომხმარებელი იძლევა გარანტიას, რომ ის გამოიყენებს აპლიკაციას მხოლოდ პირადი არაკომერციული მიზნებისთვის, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ბიზნეს საქმიანობასთან და მხოლოდ წინამდებარე შეთანხმების პირობების შესაბამისად. 6.2. მომხმარებელი იძლევა გარანტიას, რომ ის არ დარეგისტრირდება სხვა პირის სახელით და / ან გადასცემს სარეგისტრაციო მონაცემებს მესამე პირებს. 6.3. მომხმარებელი იძლევა გარანტიას, რომ ის არის ყველა საბანკო ბარათის მფლობელი, რომელიც მის მიერ არის დაკავშირებული პროგრამასთან. 6.4 მომხმარებელი ესმის და ეთანხმება იმას, რომ პროგრამის სათანადო გამოყენებისათვის მან უნდა უზრუნველყოს მოწყობილობების ინტერნეტ კავშირის სათანადო სიჩქარე. აპლიკაციის გამოყენებამდე მომხმარებელი დამოუკიდებლად უნდა დარწმუნდეს, რომ მის მოწყობილობას აქვს ამისთვის აუცილებელი მახასიათებლები. ინტერნეტთან წვდომის, შესაბამისი მოწყობილობებისა და პროგრამული პროდუქტების შესყიდვისა და რეგულირების ყველა საკითხი წყდება მომხმარებლის მიერ დამოუკიდებლად და საკუთარი ხარჯებით და არ ექვემდებარება შეთანხმებას. 6.5. მომხმარებელი პასუხისმგებელია აპლიკაციაში განხორციელებულ ყველა ქმედებაზე. 6.6 მომხმარებელმა არ უნდა მისცეს უფლება მესამე პირს გამოიყენოს მისი სახელი და პაროლი. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მონაცემების შესაძლო დაკარგვაზე ან დაზიანებაზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს მომხმარებლის მიერ ამ დებულების დარღვევის გამო. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას მიიღოს შესაბამისი ზომები პროგრამის ავტორიზაციისათვის გამოყენებული ინფორმაციის დასაცავად და გასაიდუმლოების მიზნით, მომხმარებლის სახელისა და პაროლის ჩათვლით, სხვების მიერ არასანქცირებული გამოყენებისგან და დაუყოვნებლივ აცნობოს კომპანიას შესაბამისი ინფორმაციის ამგვარი გამოყენების აღმოჩენის შემთხვევაში. მომხმარებელს ეკისრება გვერდითი მოვლენების ყველა რისკი, რომელიც დაკავშირებულია ასეთი შეტყობინების არარსებობასთან. 6.7. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას დამოუკიდებლად გააკონტროლოს ცვლილებები ამ შეთანხმების პირობებში აპლიკაციით. 6.8. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას არ გამოიყენოს რაიმე ტექნოლოგია და არ განახორციელოს რაიმე ქმედება, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს აპლიკაციას, კომპანიის ინტერესებსა და ქონებას. 6.9. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას დაიცვას საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის სხვა დებულებები, წინამდებარე შეთანხმების დებულებები და კომპანიის სამართლებრივი მოთხოვნები. 6.10. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების დარღვევასთან დაკავშირებით, კომპანიამ განიცადა ზარალი, მათ შორის, მესამე მხარის მიერ კომპანიის მიმართ წამოყენებული მოთხოვნების შედეგად, მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას მოაგვაროს ასეთი მოთხოვნები საკუთარი ხარჯებით და აუნაზღაუროს კომპანიას, რომელიც გამოწვეულია მომხმარებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობით, ზარალი სრულად. 6.11. წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულებისათვის მომხმარებელი აგებს პასუხს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და ამ შეთანხმების შესაბამისად. 6.12. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას აცნობოს კომპანიას მობილური ტელეფონის ნომრის შეცვლისა და რეგისტრაციის დროს მითითებული სხვა მონაცემების შესახებ. მომხმარებელს ეკისრება გვერდითი მოვლენების ყველა რისკი, რომელიც დაკავშირებულია ასეთი შეტყობინების არარსებობასთან. 6.13. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას დაიცვას მოძრაობის წესები. მომხმარებლის ბრალით ან მომხმარებლის და საგზაო მოძრაობის სხვა (სხვა) მონაწილის ბრალით გამოწვეული უბედური შემთხვევის შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულია აანაზღაუროს უპირობოდ მიყენებული ზიანი და სრულად. 6.14. საგზაო მოძრაობის ან სხვა ავარიის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს დამხმარე სერვისს. 6.15. ამ შეთანხმების მიღებით, მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მან სრულად წაიკითხა ეს პირობები და გააცნობიერა მათი შინაარსი და ის ეთანხმება პირობებს. მომხმარებელი არის სრულად პასუხისმგებელი მესამე პირებზე ზიანის მიყენების შემთხვევაში, ელექტრო სკუტერის გამოყენების შედეგად. თუ შეუძლებელია ელექტრო სკუტერის გამოყენება, მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს დამხმარე სამსახურს და დაიცვას ოპერატორის მითითებები. მომხმარებელი სრულად პასუხისმგებელია ელექტრო სკუტერის მიერ მიყენებულ ზარალზე. 6.16. თუ ვერ მოხერხდა ელექტრო სკუტერის უკან დაბრუნება ამ ხელშეკრულების წესების შესაბამისად, მაშინ სკუტერი ჩაითვლება დაკარგულად მის აღმოჩენამდე. ელექტრო სკუტერის დაკარგვის შემთხვევაში მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას აანაზღაუროს ზიანი ელექტრული სკუტერის შემცვლელი ღირებულების ოდენობით ფასების სიის მიხედვით. 6.17. იმ შემთხვევაში თუ ელექტრული სკუტერის უკან დაბრუნებამდე მომხმარებელს ის მოპარეს, მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის შესახებ დამხმარე სამსახურს არა უგვიანეს 3 (სამი) საათისა. ამ შემთხვევაში მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს პოლიციას ქონების ქურდობის შესახებ განცხადებით და მიიღოს პოლიციისგან შესაბამისი ცნობა სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის შესახებ ან სისხლის სამართლის საქმის აღძვრაზე უარის თქმის შესახებ. მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ მიაწოდოს კომპანიას ამ დოკუმენტის ასლი. 6.18. ელექტრო სკუტერის აღმოჩენის შემთხვევაში კომპანია მომხმარებელს უბრუნებს მომხმარებლის საბანკო ბარათის დებეტირებულ სახსრებს. ამასთან, კომპანიას აქვს უფლება, გამოიტანოს მოცემული სახსრებიდან გამოვლენილი ზიანის ღირებულების ოდენობა, ისევე როგორც ელექტრო სკუტერის გამოყენების ღირებულება. 6.19. საგზაო მოძრაობის ან მომხმარებლის სხვა ავარიის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს დამხმარე სერვისს. ნებისმიერ შემთხვევაში, მომხმარებელი რჩება პასუხისმგებელი ელექტრო სკუტერზე მისი დაბრუნების მომენტამდე. 6.20. ელექტრო სკუტერზე ზიანის მიყენების (მისი დაზიანების) შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია აუნაზღაუროს კომპანიას მიყენებული ზარალი კომპანიის მიერ დადგენილი თანხის ოდენობით. თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება გაანგარიშებას, მას აქვს უფლება დაუკავშირდეს კომპანიას დავათა მოსაგვარებლად წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილი წესით. 6.21. მომხმარებელი არის სრულად პასუხისმგებელი ყველა ადმინისტრაციული ჯარიმისათვის, რომელიც დაეკისრება მომხმარებელს მის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისას, აპლიკაციის გამოყენებისას.

7. კომპანიის გარანტიები და პასუხისმგებლობა

7.1 კომპანია უზრუნველყოფს აპლიკაციაზე წვდომას "როგორც არის" და "ხელმისაწვდომი" საფუძველზე იმ ფორმით, რომელშიც ის ხელმისაწვდომია უზრუნველყოფის დროს, ყოველგვარი გამოხატული ან ნაგულისხმევი გარანტიების გარეშე. კომპანია განსაზღვრავს აპლიკაციაზე წვდომის ტიპებს, მახასიათებლებს, ძირითად თვისებებს, მოცულობას, რაოდენობას და (ან) სისრულეს, ვადას და სხვა პირობებს. მომხმარებელი იღებს ნებაყოფლობით აპლიკაციაზე წვდომას (მისი შეხედულებისამებრ), იმ პირობით, რომ ის სრულად იღებს ყველა რისკს და შედეგს. ეს ნიშნავს, სხვა საკითხებთან ერთად, რომ კომპანია: • არ არის პასუხისმგებელი პროგრამის სიჩქარეზე და შეუფერხებელ მუშაობაზე, მათ თავსებადობაზე მომხმარებლის მოწყობილობების პროგრამულ უზრუნველყოფასა და ოპერაციულ სისტემებთან; • არ არის პასუხისმგებელი პროგრამის მუშაობისას შეცდომების ან / და ვირუსების არსებობაზე, საკომუნიკაციო არხების გაწყვეტაზე და სერვერის ინფრასტრუქტურის გაუმართაობაზე ხერხემლის საკომუნიკაციო არხების, მონაცემთა გაცვლის ცენტრების, გამოთვლითი ცენტრების, ასევე საკომუნიკაციო ხაზების დონეზე რეგიონალური და ადგილობრივი მნიშვნელობის, შეუსრულებლობის ან არასათანადო შესრულების ვალდებულებები სატელეკომუნიკაციო და / ან ენერგეტიკულ ქსელებში ჩავარდნის გამო, ასევე მესამე მხარის უსამართლო ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს არაავტორიზებულ წვდომას და / ან აპლიკაციის გამორთვას. მომხმარებელი თანახმაა და ადასტურებს, რომ ის იყენებს აპლიკაციას მხოლოდ საკუთარი რისკით. • არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მოწყობილობის გამართულ ფუნქციონირებაზე; • არ არის პასუხისმგებელი აპლიკაციასა და მომხმარებლის მოლოდინს შორის შეუსაბამობაზე; • არ არის პასუხისმგებელი აპლიკაციაში მომხმარებლების ქმედებებზე და მომხმარებლების მიერ აპლიკაციის გამოყენების შედეგებზე. 7.2. თუ მომხმარებლის მოწყობილობა არ უჭერს მხარს პროგრამის ჩვენებას და მუშაობას, კომპანია არ იძლევა გარანტიას შესაბამის რესურსებზე წვდომის უზრუნველყოფისა და მათი გამოყენების / სრული გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ. 7.3. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი გადახდის სისტემების დროებით უმოქმედობაზე, რაც უზრუნველყოფს მომხმარებლის მიერ გადახდების მიღებას და გადაცემას, რომელიც გამოწვეულია კომპანიის კონტროლის მიღმა, ასევე ფორსმაჟორულ გარემოებებში. 7.4 კომპანია არ არის პასუხისმგებელი შეთანხმების პირობების დარღვევაზე, თუ ასეთი დარღვევა გამოწვეულია ფორსმაჟორული გარემოებების მოქმედებით, მათ შორის: სახელმწიფო ორგანოების და / ან ადგილობრივი ხელისუფლების ქმედებები და გადაწყვეტილებები, ხანძარი, წყალდიდობა მიწისძვრა, ღვთის სხვა ქმედებები, ელექტროენერგიის ან / და კომპიუტერული ქსელის გაუმართაობა, გაფიცვა, სამოქალაქო არეულობა, არეულობა, ნებისმიერი სხვა გარემოება, რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს კომპანიის მიერ ამ შეთანხმების პირობების დაცვაზე. 7.5. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი თავისი ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე ან არასათანადოდ შესრულებაზე, თუ ეს გამოწვეულია მომხმარებლის კონტროლის მიღმა მომხმარებლის ქმედებებით / უმოქმედობით, მათ შორის მომხმარებლის მცდარი ქმედებების / უმოქმედობის შედეგად. 7.6 აპლიკაცია შეიძლება შეიცავდეს პროდუქტს და / ან მომსახურებას, რომელსაც მომხმარებელს სთავაზობენ გარკვეული ფასის სანაცვლოდ და / ან უფასოდ მესამე მხარის წარმომადგენლები. კომპანია არ არის ურთიერთობის მონაწილე მათი უზრუნველყოფისათვის და არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლისა და / ან მესამე პირების წინაშე მათი პრეზენტაციის / უზრუნველყოფისათვის. 7.7. აპლიკაცია შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს ვებსაიტებზე, პროგრამებსა და მესამე მხარის სხვა რესურსებს. მესამე მხარის მითითებული საიტები, პროგრამები და სხვა რესურსები და მათი მასალები არ არის შემოწმებული კომპანიის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვით და კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მათ შინაარსზე. 7.8. ნებისმიერი საიტის, პროგრამის, რესურსის, პროდუქტის ან მომსახურების ბმული, ნებისმიერი ინფორმაცია კომერციული თუ არაკომერციული ხასიათისაა, რომელიც განთავსებულია აპლიკაციაში, არ წარმოადგენს კომპანიის ზემოაღნიშნულის წაქეზებას ან რეკომენდაციას. თუ მომხმარებელი გადაწყვეტს გადასვლას საიტებზე, პროგრამებზე, რესურსებზე, პროდუქტებზე, მესამე მხარის მომსახურებაზე ან გამოიყენოს მესამე მხარის პროგრამები, მაშინ ის ამას აკეთებს საკუთარი რისკით. 7.9. ნებისმიერი მესამე მხარის ქმედებები, ასევე გადახდის სისტემების, ტელეკომუნიკაციის ოპერატორების ქმედებები არ არის კომპანიის ქმედებები და კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მათზე. 7.10. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი აპლიკაციაში განთავსებულ ნებისმიერი წყაროს ბმულებზე, რომელიც არ არის ავტორიზებული (დადასტურებული) კომპანიის მიერ (ყალბი განცხადება). თუ მომხმარებელი იყენებს ყალბ პროგრამას, კომპანიას არ ეკისრება რაიმე სახის პასუხისმგებლობას ამგვარ გამოყენებასთან დაკავშირებით. 7.11. კომპანია გარანტიას იძლევა მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების სამართლიან და კანონიერ დამუშავებას ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიზნების შესაბამისად. 7.12. კომპანია გარანტიას იძლევა მომხმარებლის მონაცემების დროულ განახლებას იმ შემთხვევაში, თუ მათ განახლებული მონაცემები მიეწოდება. 7.13. კომპანია აგებს პასუხს მხოლოდ პირდაპირი ფაქტობრივი ზარალისათვის, რომელიც გამოწვეულია კომპანიის ვალდებულებების უშეცდომოდ შეუსრულებლობის შედეგად, ყველა გადახდის ოდენობით, აპლიკაციის გამოყენებისათვის (მათ შორის, მომხმარებლის მიერ გადახდილი ხარჯების, ჯარიმებისა და ზარალის ანაზღაურების ჩათვლით). კომპანიას შესაბამისი მოთხოვნის წარდგენამდე მთელი პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ არა უმეტეს 12 (თორმეტი) თვისა. 7.14. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის მიერ მომხმარებლის მოწყობილობისგან აპლიკაციის გამოყენებაზე, რის გამოც მომხმარებლის მოწყობილობიდან განხორციელებული ყველა ქმედება განიხილება როგორც მომხმარებლის ქმედება. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე პირი მიიღებს წვდომას აპლიკაციაზე და შესაძლებლობას გამოიყენოს იგი მომხმარებლის სახელით, მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს კომპანიას წერილობით (ელექტრონული ფოსტით), ან დაუკავშირდეს დამხმარე სერვისს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომხმარებლის მიერ პროგრამის გამოყენებით განხორციელებული ყველა ქმედება ჩაითვლება უშუალოდ მომხმარებლის მიერ განხორციელებულ ქმედებებად.

8. ხელშეკრულების ხანგრძლივობა. შეთანხმებიდან შეცვლისა და მოხსნის პროცედურა

8.1 მომხმარებელი იღებს ამ შეთანხმებას ამ შეთანხმების 3.4 პუნქტით განსაზღვრული ქმედებების შესრულებით. მომხმარებლის მიერ ამ ქმედებების შესრულების თარიღი არის წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლის თარიღი. ეს შეთანხმება ძალაშია ძალაში შესვლის დღიდან განუსაზღვრელი ვადით. 8.2. კომპანიას უფლება აქვს შეცვალოს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები ნებისმიერ დროს. ხელშეკრულების პირობებში ცვლილებები ხორციელდება ხელშეკრულების არსებული ვერსიის ცვლილებით, ან ხელშეკრულების ახალი ვერსიის შექმნით და ხდება სავალდებულო კომპანიისთვის და მომხმარებლისთვის (ძალაში შედის) კომპანიის მიერ ახალი შეტყობინების განთავსების დღიდან. შეთანხმების ვერსიაში ან შეთანხმებაში შეტანილი ცვლილებებით აპლიკაციაში. თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება ცვლილებებს, მას აქვს უფლება უარი თქვას ამ შეთანხმების შესრულებაზე ქვემოთ მითითებული წესით, რაც არ ათავისუფლებს მომხმარებელს ვალდებულებებისგან, რომლებიც წარმოიშობა ხელშეკრულების შეწყვეტამდე. 8.3. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა არ თქვა უარი შეთანხმების შესრულებაზე (არ წარუდგინა განცხადება (შეტყობინება) შეწყვეტის შესახებ (პუნქტი 8.5)), ითვლება, რომ მომხმარებელმა წაიკითხა, გაიგო, დათანხმდა შეთანხმების დაცვას ახალ გამოცემაში ან მასში ცვლილებებს და უპირობოდ იღებს ხელშეკრულების განსაზღვრულ ახალ გამოცემას ან მასში ცვლილებებს მათი ძალაში შესვლის დღიდან. მომხმარებელი პერიოდულად დამოუკიდებლად აკონტროლებს აპლიკაციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ ხელშეკრულების პირობებში. -ამ მოთხოვნასთან შესაბამისობა მთლიანად ეკისრება მომხმარებელს. 8.4. კომპანიას და მომხმარებელს აქვთ უფლება უარი თქვან ამ შეთანხმების შესრულებაზე მეორე მხარის ინფორმირებით ამის შესახებ არა უგვიანეს შვიდი კალენდარული დღისა ხელშეკრულების შეწყვეტის სავარაუდო თარიღამდე. ამ შემთხვევაში, ხელშეკრულების შეწყვეტის ინიციატორი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს ყველა თავისი ვალდებულება, რომელიც გამომდინარეობს ხელშეკრულებიდან არა უგვიანეს ხელშეკრულების შეწყვეტის თარიღისა. 8.5. შეთანხმების გაუქმება მომხმარებლის ინიციატივით ხორციელდება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, მომხმარებლის პირადად ხელმოწერილი განცხადების (შეტყობინების) საფუძველზე, რომელიც გადაეცემა მომხმარებელს კომპანიას (პირადად, კურიერის საშუალებით, ფოსტით), ან, კომპანიის მხრიდან პროტესტის არარსებობის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია გამოაგზავნოს ხელმოწერილი განცხადებების (შეტყობინებების) სკანირება ელექტრონული ფოსტით support@jetshr.com. 8.6 კომპანიას უფლება აქვს ცალმხრივად და დამატებით სასამართლოზე უარი თქვას შეთანხმების შესრულებაზე, თუ მომხმარებელი დაარღვევს მის ვალდებულებებს, განცხადებებს და გარანტიებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით. ამ შემთხვევაში, ხელშეკრულება შეწყვეტილად ითვლება მომხმარებლისათვის შეტყობინების გაგზავნის მომენტში აპლიკაციის საშუალებით (ბიძგი შეტყობინების გაგზავნით) ან sms შეტყობინებების გაგზავნით, ან ელექტრონული ფოსტით. იმ შემთხვევაში, როდესაც შეტყობინების მომენტში ხდება ელექტრო სკუტერის დაქირავება, მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას დაუყოვნებლივ დაასრულოს ქირა და დააპარკინგოს მოთხოვნების შესაბამისად. 8.7. მხარეთა შეუსრულებელი ვალდებულებების თვალსაზრისით, ნებისმიერი მიზეზით შეწყვეტილი ხელშეკრულება აგრძელებს მოქმედებას ამ ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.

9. სადავო გადაწყვეტა და მართლმსაჯულება

ეს პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. დავები, რომლებზეც მომხმარებელმა და მფლობელმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას, გადაწყდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. თუ სასამართლოს მიერ წინამდებარე პირობების რომელიმე ნაწილი ბათილად ითვლება, ეს ნაწილი განიმარტება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ხოლო დანარჩენი ნაწილები უცვლელი დარჩება.

10. დამატებითი ინფორმაცია

10.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით, მისი ძალაში შესვლის მომენტიდან, კომპანია და მომხმარებელი აღიარებენ იურიდიულ ძალას ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი დოკუმენტებისათვის (კომპანიის ელექტრონული ფოსტის მისამართები მითითებულია ვებგვერდზე და აპლიკაციაში და მომხმარებლის ელექტრონული ფოსტის მისამართები, რომლებიც მითითებულია რეგისტრაციის პროცესში), ვთანხმდებით, რომ ეს დოკუმენტები ექვივალენტურია ქაღალდზე შედგენილი დოკუმენტების და ხელმოწერილი დაინტერესებული პირის ხელნაწერით. 10.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლის მომენტიდან, კომპანია და მომხმარებელი აღიარებენ იურიდიულ ძალას შეტყობინებებისა და მოქმედებების შესაბამისად, რომლებიც გაგზავნილია და შესრულებულია შესაბამისად, მომხმარებლის სახელით განაცხადის გამოყენებით, ასევე რეგისტრაციის დროს მომხმარებლის მიერ მითითებული ტელეფონის ნომრის გამოყენებით. 10.3. ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი შეტყობინებები ადრესატის მიერ მიღებულად ითვლება მათი გაგზავნის დროს. 10.4. აპლიკაცია არის კომპანიის, ნებისმიერი გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ კომპანიის ნებართვით. აპლიკაციის გამოყენება ნებართვის გარეშე ნებისმიერი საშუალებით და ნებისმიერი სხვა მიზნით, გარდა ხელშეკრულებისა, არის უკანონო და შეიძლება გამოიწვიოს მომხმარებლების წინააღმდეგ ჩივილი. 10.5. იმ ნაწილში, რომელიც არ არის რეგულირებული წინამდებარე ხელშეკრულებით, კომპანიასა და მომხმარებელს შორის ურთიერთობა რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. 10.6. კომპანიას უფლება აქვს გამოიყენოს კომპანიის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერის ფაქსიმილური რეპროდუცირება (მექანიკური ან სხვა სახის კოპირებით) ნებისმიერ დოკუმენტში, მათ შორის წინამდებარე შეთანხმებაში და / ან მასთან დაკავშირებულ შეტყობინებებში. მხარეები აღიარებენ ასეთი დოკუმენტების ნამდვილობას. 10.7. ყველა მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება პროგრამის გამოყენებას ყველა პრეტენზიით, მომხმარებელს შეუძლია დაუკავშირდეს დამხმარე სერვისს. კომპანიასთან სარჩელის შეტანისას მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს სარჩელის მოქმედების დამადასტურებელი დოკუმენტები, ასევე მიუთითოს რეგისტრაციის დროს მის მიერ მოწოდებული მონაცემები.

11. კომპანიის დეტალები

შპს “ჯეთთ ჯეორჯია”, იურიდიული პირი, რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რეგისტრირებული მისამართი: თბილისი, საბურთალოს რაიონი, გივი კარტოზიას ქუჩა N6, ბინა 2, საიდენტიფიკაციო ნომერი 405448109.