← მთავარ გვერდზე დაბრუნება

ᲙᲝᲜᲤᲘᲓᲔᲜᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲝᲑᲘᲡ ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ

    წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (შემდგომში „პოლიტიკა“) ვრცელდება ყველა ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომლებსაც შპს ჯეთთ ჯორჯია, იურიდიული პირი, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობით, რეგისტრაციის ნომერი: 405448109, იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილის, საბურთალოს რაიონი, გივი კარტოზიას ქუჩა სახლი 6, ბინა 2 (შემდგომში - "კომპანია"), იღებს მომხმარებლის შესახებ განაცხადის რეგისტრაციის, ავტორიზაციის და აპლიკაციის ნებსმიერი გამოყენების პროცესის დროს, როგორც ეს მითითებულია მომხმარებლის ხელშეკრულებაში. მომხმარებლის თანხმობა, გამოხატული პოლიტიკის შესაბამისად, პერსონალური მონაცემების და მის მიერ კომპანიისთვის მიწოდებული სხვა ინფორმაციის დამუშავებაზე, ამავე დროს, განიხილება მომხმარებლის მიერ მიწოდებული პოლიტიკით მითითებულ მესამე პირებზე, რომლებიც მოზიდულია კომპანიის მიერ მომხმარებლის ხელშეკრულების შესრულებაში დასახმარებლად.
    აპლიკაციის გამოყენება ნიშნავს მომხმარებლის უპირობო თანხმობას პოლიტიკაზე და მისი პერსონალური მონაცემებისა და მასში მითითებული სხვა ინფორმაციის დამუშავების ყველა პირობაზე; პოლიტიკასთან და მის ყველა პირობასთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელმა თავი უნდა შეიკავოს აპლიკაციის გამოყენებისგან.
    1. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები და სხვა ინფორმაცია, რომელსაც კომპანია იღებს და ამუშავებს
    1.1. აპლიკაციაში რეგისტრაციისას, მომხმარებლის ავტორიზაციისას, გადახდების, გამოკითხვების, ინფორმაციისა და სარეკლამო შეტყობინებების გაგზავნისას და მომხმარებლის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ყველა სხვა შემთხვევაში, კომპანიას შეუძლია მოითხოვოს მომხმარებელი (პოლიტიკის პუნქტი 1.1.1. ) და/ან ავტომატურად მიიღეთ (p.1.1.2. პოლიტიკა) მომხმარებლის შესახებ შემდეგი ინფორმაცია:
    1.1.1. გვარი, სახელი, წელი, თვე, დაბადების თარიღი და ადგილი, სქესი, პასპორტის მონაცემები, მობილური ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რეგისტრაციის მისამართი / ფაქტობრივი (საფოსტო) მისამართი, ინფორმაცია შესვლისა და პაროლის შესახებ გარკვეული აპლიკაციის ფუნქციების წვდომისთვის. მართვის მოწმობა, მონაცემები სატრანსპორტო საშუალების გამოყენებასთან დაკავშირებული სამედიცინო უკუჩვენებების არსებობის (არარსებობის) შესახებ, ბიომეტრიული მონაცემები (ფოტოები), მონაცემები სამუშაო ადგილის, პოზიციის, კონტროლის შესახებ, აპლიკაციის გამოყენების ისტორიაზე;
    1.1.2. ინფორმაცია, რომელიც ავტომატურად გადაეცემა კომპანიას აპლიკაციის გამოყენების პროცესში მომხმარებლის მოწყობილობაზე დაინსტალირებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, მათ შორის IP მისამართი, ინფორმაცია Cookie-ბიდან და თრექინგის შეცდომები, ინფორმაცია ქვეყნის და (ან) მომხმარებლის ადგილმდებარეობის შესახებ, ინფორმაცია მომხმარებლის ინტერნეტ ბრაუზერის შესახებ (ან სხვა პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც ხდება აპლიკაციის წვდომა, წვდომის დრო, მოთხოვნილი გვერდის მისამართი მომხმარებლის მოწყობილობების შესახებ, რომლებითაც ხდება აპლიკაციაზე წვდომა.
    1.2. ეს პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ აპლიკაციაზე. კომპანია არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის საიტებსა და პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, რომლებზეც მომხმარებელს შეუძლია დააჭიროს აპლიკაციაში არსებულ ბმულებს. მესამე მხარის სხვა ვებგვერდებზე, მომხმარებელს შეუძლია შეაგროვოს ან მოითხოვოს სხვა ინფორმაცია, ასევე შეუძლია განახორციელოს სხვა ქმედებები, რომლებზეც კომპანია არ არის პასუხისმგებელი.
    1.3. კომპანია თვლის, რომ მომხმარებელი არის ზრდასრული ქმედუნარიანი პირი, რომელიც აკმაყოფილებს მომხმარებლის ხელშეკრულების მოთხოვნებს, უზრუნველყოფს სანდო და საკმარის ინფორმაციას და ინახავს ამ ინფორმაციას აქტუალურად. კომპანიას უფლება აქვს შეამოწმოს მომხმარებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მომხმარებლის ხელშეკრულების დებულებების შესაბამისად. თუ მომხმარებელი არაზუსტ ინფორმაციას გვაწვდის, კომპანიას უფლება აქვს შეაჩეროს ან გააუქმოს რეგისტრაცია და/ან უარი თქვას მომხმარებლისთვის აპლიკაციაზე წვდომაზე. კომპანია ან/და სხვა მესამე მხარე არ არის პასუხისმგებელი არაზუსტი ინფორმაციის მიწოდებისა და შედეგად გამოწვეული უარყოფითი შედეგებისთვის. თუ აპლიკაციის გამოყენება განხორციელდა არასრულწლოვანი ან/და ქმედუუნარო პირის მიერ, მაშინ მშობლები, მშვილებლები და არასრულწლოვანი და/ან ქმედუუნარო პირის სხვა კანონიერი წარმომადგენლები ეკისრებათ პასუხისმგებლობას კომპანიის მიერ არაუფლებამოსილი ასეთი გამოყენებისთვის.
    1.4. მომხმარებელი გამოხატავს თავის თანხმობას და არ აპროტესტებს იმ ფაქტს, რომ კომპანიას უფლება აქვს ჩართოს მესამე მხარეები, მათ შორის პარტნიორები და (ან) წარმომადგენლები, შეაგროვოს, დაამუშავოს პერსონალური მონაცემები, ასევე განახორციელოს სხვა ქმედებები, რომლებიც აუცილებელია პლატფორმაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად და ამ პირობებში მითითებული მიზნების მიღწევისათვის.
    1.5. მომხმარებელი თანახმაა მისი პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემაზე.
    2. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემებისა და სხვა ინფორმაციის შეგროვებისა და დამუშავების მიზნები
    2.1. კომპანია იყენებს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს და სხვა ინფორმაციას მომხმარებლის ხელშეკრულების დადებისა და შესრულების, დამატებითი სერვისების მიწოდების, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების, კომპანიის აქციებში, გამოკითხვებში, კვლევებში მონაწილეობისთვის (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება გამოკითხვების ჩასატარებლად. კვლევა ელექტრონული, სატელეფონო და ფიჭური კომუნიკაციის საშუალებით), გადაწყვეტილებების მიღება ან სხვა ქმედებების განხორციელება, რომლებიც წარმოშობს იურიდიულ შედეგებს მომხმარებელთან ან სხვა პირებთან მიმართებაში, მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდება კომპანიის მიერ მოწოდებული სერვისების შესახებ, მიწოდება საკონსულტაციო მომსახურება კომპანიის მიერ. პერსონალური მონაცემების გამოყენების განსაზღვრული მიზნები ვრცელდება პოლიტიკის 1.1 პუნქტში მითითებულ ყველა ინფორმაციაზე.
    2.2. პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების მიზნები შეზღუდვის გარეშე მოიცავს შემდეგს:
    2.2.1. აპლიკაციაში მომხმარებლის რეგისტრაცია, იდენტიფიკაცია და ავტორიზაცია;
    2.2.2. მომხმარებლის ხელშეკრულების დადება და გაფორმება;
    2.2.3. მომხმარებლისთვის აპლიკაციაზე წვდომის უზრუნველყოფა, ასევე ნებისმიერი დამატებითი ფუნქციონირება;
    2.2.4. კომპანიის მიერ მომხმარებლების მოთხოვნების დამუშავება;
    2.2.5. აპლიკაციის გაუმჯობესების შესაძლებლობების ანალიზი და კვლევა;
    2.2.6. განაცხადთან დაკავშირებული პროდუქტების, სერვისების, სპეციალური შეთავაზებების შესახებ სიახლეებისა და ინფორმაციის გაგზავნა;
    2.2.7. სერვისის შეტყობინებების გავრცელება;
    2.2.8. თაღლითობისა და აპლიკაციის უკანონო გამოყენების პრევენცია და გამოვლენა;
    2.2.9. ანონიმურ მონაცემებზე დაყრდნობით სტატისტიკური და სხვა კვლევების ჩატარება.
    3. პერსონალური მონაცემებისა და მომხმარებლის სხვა პირადი ინფორმაციის დამუშავების პირობები, მეთოდები და პროცედურა
    3.1. კომპანია იყენებს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს და სხვა ინფორმაციას მხოლოდ პოლიტიკით განსაზღვრული მიზნებისთვის და პოლიტიკის შესაბამისად.
    3.2. რაც შეეხება მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს და სხვა ინფორმაციას, კომპანია პატივს სცემს კონფიდენციალურობას.
    3.3. კომპანია არ გაუმჟღავნებს მესამე პირებს, არ გაავრცელებს, გაყიდის ან სხვაგვარად განკარგავს მიღებულ პერსონალურ მონაცემებს და სხვა ინფორმაციას, გარდა მიზნებისა, ამ პოლიტიკით გათვალისწინებული გზებითა და ფარგლებით.
    3.4 მომხმარებლის პერსონალური და სხვა მონაცემების დამუშავებას კომპანია ახორციელებს იმ ოდენობით, რაც აუცილებელია პოლიტიკის მე-2 ნაწილში მითითებული თითოეული მიზნის მისაღწევად შემდეგი შესაძლო გზებით: შეგროვება, ჩაწერა (მათ შორის ელექტრონულ მედიაზე) , სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, სიების შედგენა, მარკირება, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა), მოპოვება, გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, უზრუნველყოფა, წვდომა), დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, წაშლა, განადგურება, პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემა, სურათი ფოტოს გადაღებით, ასევე პერსონალური მონაცემებით მომხმარებლის ნებისმიერი სხვა მოქმედების განხორციელება, რომელიც ექვემდებარება მოქმედ კანონმდებლობას. კომპანიას უფლება აქვს დაამუშავოს მომხმარებლის პერსონალური და სხვა მონაცემები, ასევე მათი ტრანსსასაზღვრო გადაცემა, როგორც მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების ავტომატური საშუალებების გამოყენებით, ასევე ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე.
    3.5 კომპანიას უფლება აქვს გადასცეს მომხმარებლის მიერ მისთვის მიწოდებული პერსონალური მონაცემები მათი დამუშავებისთვის (დამუშავების ბრძანების მისაცემად) (საჭიროებამდე კომპანიისთვის ვალდებულებების შესასრულებლად) მესამე პირებს, მათ შორის ჩართულ ორგანიზაციებს. კომპანიის მიერ ელექტრონული ფოსტით/მობილურ ოპერატორებთან საინფორმაციო შეტყობინებების გაგზავნა, თანხის ჩამოწერა/დაკრედიტება/საბანკო ბარათ(ებ)ში/მიმდინარე ანგარიშზე - საკრედიტო ორგანიზაციებში (ბანკებში), გადახდის სისტემებში, მობილურ ოპერატორებზე, საკურიერო მომსახურებაზე, საფოსტო ორგანიზაციებში. , მათ შორის, მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემა წერილობით ან ელექტრონული ფორმით, მითითებულ მესამე მხარეებთან შესაბამისი ხელშეკრულებებით, კომპანიის წესებით, მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში და წესით.
    3.6. კომპანიას ასევე უფლება აქვს გადასცეს მომხმარებლის მიერ მისთვის მიწოდებული პერსონალური მონაცემები სახელმწიფო ორგანოებს, სასამართლოს, სხვა უფლებამოსილ ორგანოებსა და ორგანიზაციებს, იმ შემთხვევებში და წესით, როდესაც ეს აუცილებელია პოლიტიკის მოქმედი კანონის შესაბამისად.
    3.7. კომპანია გარანტიას იძლევა მომხმარებლის პირადი და სხვა მონაცემების სამართლიან და კანონიერ დამუშავებას პოლიტიკის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული მიზნების შესაბამისად.
    3.8. კომპანია გარანტიას იძლევა მომხმარებლის მონაცემების დაუყოვნებლივ განახლებას მათ განახლებული მონაცემების მიწოდების შემთხვევაში.
    3.9. პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, მათ ტრანსსასაზღვრო გადაცემაზე და სხვა მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობა მიცემულია მომხმარებლის მიერ შეუზღუდავად ან შესაბამისი ინფორმაციის ან ზემოაღნიშნული ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტების შენახვის ვადის გასვლამდე, დადგენილი შესაბამისად პოლიტიკაზე მოქმედი კანონი. მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ პერსონალური მონაცემები ექვემდებარება განადგურებას კომპანიის მიერ.
    4. მომხმარებლის მიერ ინფორმაციის შეცვლა ან წაშლა. პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის გაუქმება
    4.1. მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეცვალოს (განაახლოს, შეავსოს) მის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემები და სხვა ინფორმაცია კომპანიასთან დაკავშირების გზით, მაგალითად, მხარდაჭერის სერვისის საშუალებით ან კონტაქტების გამოყენებით, აპლიკაციაში ცვლილების მოთხოვნით (განახლება, დამატება) მისთვის ადრე მიწოდებული ინფორმაცია (კომპანია ცვლის (განახლებს, ავსებს) მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას მხოლოდ კომპანიაში შესაბამისი განაცხადის დროს გამოყენებული მომხმარებლის იდენტიფიკაციის პროცედურის შემდეგ).
    4.2. მომხმარებელს უფლება აქვს გააუქმოს თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე კომპანიისთვის შესაბამისი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით თანხმობის გაუქმებამდე სულ მცირე 60 (სამოცდაათი კალენდარული) დღით ადრე, ხოლო მომხმარებელი აღიარებს და ესმის, რომ გამოყენებაზე წვდომა აპლიკაციის მოწოდება არ მოხდება კომპანიის მიერ იმ მომენტიდან, როდესაც კომპანიამ დაკარგა მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესაძლებლობა.
    5. მომხმარებელთა ინფორმაციის დაცვა
    5.1 კომპანია უზრუნველყოფს საჭირო და საკმარისი ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომების მიღებას მომხმარებლის პერსონალური მონაცემებისა და სხვა ინფორმაციის უნებართვო ან შემთხვევითი წვდომისგან, განადგურებისგან, მოდიფიკაციის, დაბლოკვის, კოპირების, გავრცელების, აგრეთვე მესამე მხარის სხვა უკანონო ქმედებებისგან დასაცავად. 
    6. Cookie-ფაილები და შეცდომების თვალყურის დევნება
    6.1. აპლიკაციის ხარისხის გასაუმჯობესებლად, კომპანიამ შეიძლება გამოიყენოს (დროებითი და მუდმივი) Cookie-ფაილები, შეცდომების თვალყურის დევნება და/ან სხვა ტექნოლოგიები არაპერსონალურად იდენტიფიცირებადი მონაცემების შესაგროვებლად (მაგალითად, IP მისამართი, ბრაუზერის ტიპი და მონაცემები ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერის შესახებ ( ISP), ასევე (მომხმარებლებისთვის, რომლებიც იყენებენ კომპანიის სერვისებს მობილური მოწყობილობის საშუალებით), მოწყობილობის უნიკალური იდენტიფიკატორი, მონაცემები ოპერაციულ სისტემაზე და კოორდინატები, რათა ჩაწერონ მომხმარებლების რაოდენობა და მათი ქცევა აპლიკაციის გამოყენებისას. გასაუმჯობესებლად მომხმარებლების მოხერხებულობისთვის, კომპანიას უფლება აქვს შეაგროვოს და დაამუშავოს ინფორმაცია ტრანზაქციების მთლიანი რაოდენობის, მომხმარებლის მიერ ნანახი გვერდების, მითითების/ორიგინალური გვერდების, პლატფორმის ტიპის, ინფორმაციის ჩაწერის თარიღის/დროის, გვერდის ნახვების რაოდენობისა და ადგილის შესახებ. , გვერდის ნახვები და გამოყენებული (საძიებო) სიტყვები.
    6.2. ინფორმაცია Cookie-ების შესახებ და შეცდომების თვალყურის დევნება:
    6.2.1. Cookie-ფაილები არის პატარა ტექსტური ფაილი, რომელიც იგზავნება მომხმარებლის მოწყობილობის ბრაუზერში კომპანიის მიერ გამოყენებული სერვერიდან. Cookie-ფაილები შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც მოგვიანებით შეიძლება გამოყენებულ იქნას კომპანიის მიერ. ბრაუზერი შეინახავს ამ ინფორმაციას და დაუბრუნებს მას მომხმარებლის ყოველი მოთხოვნით კომპანიაში. Cookie-ფაილების ზოგიერთი მნიშვნელობის შენახვა შესაძლებელია მხოლოდ ერთი სესიისთვის და წაიშლება ბრაუზერის დახურვის შემდეგ. სხვები, რომლებიც დაინსტალირებულია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, იწერება სპეციალურ ფაილზე მყარ დისკზე და ინახება მომხმარებლის მოწყობილობაზე. Cookie-ფაილები გამოიყენება სესიების იდენტიფიცირებისთვის, თვალყურის დევნებისთვის (მდგომარეობის შესანარჩუნებლად) და მომხმარებლის შესახებ ინფორმაციის შესანახად, აპლიკაციის გამოყენებისას პრეფერენციების ჩათვლით. კომპანიის მიერ გამოყენებული Cookie-ფაილები მხოლოდ ანონიმურ მონაცემებს აგროვებს.
    6.2.2. თვალთვალის შეცდომები არის გრაფიკული ობიექტები, რომლებიც ჩაშენებულია ვებ გვერდებში ან ელ.ფოსტის შეტყობინებებში. თვალთვალის შეცდომები გამოიყენება სხვადასხვა მიზნებისთვის, მათ შორის მომხმარებელთა რაოდენობის მოხსენებისთვის. კომპანიის მიერ გამოყენებული თვალთვალის შეცდომები მხოლოდ ანონიმურ მონაცემებს აგროვებს.
    6.3. კომპანიას შეუძლია გამოიყენოს Cookie-ფაილები და თვალთვალის შეცდომები, რათა გააკონტროლოს აპლიკაციის გამოყენება, შეაგროვოს მომხმარებლის შესახებ არაპერსონალური ინფორმაცია, შეინახოს პრეფერენციები და სხვა ინფორმაცია მომხმარებლის მოწყობილობაზე, რათა დაზოგოს მომხმარებლის დრო, რაც აუცილებელია იგივე ინფორმაცია რამდენჯერმე აპლიკაციის ფორმებში და ასევე მომხმარებლის მიერ აპლიკაციაში შემდგომი ვიზიტების დროს შინაარსის ჩვენების მიზნით. Cookie-ფაილებისა და თრექინგის შეცდომების მეშვეობით მიღებული ინფორმაცია კომპანიას ასევე შეუძლია გამოიყენოს სტატისტიკური კვლევისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს აპლიკაციის შინაარსის მორგებას მომხმარებლის პრეფერენციების შესაბამისად.
    6.4. კომპანიამ შეიძლება მომხმარებელს მისცეს შესაძლებლობა შეცვალოს Cookie-ფაილების მიღების და შეცდომების თვალყურის დევნების პარამეტრები მისი ბრაუზერის პარამეტრებში ან მთლიანად გამორთოს ისინი, თუმცა, ამ შემთხვევაში, აპლიკაციის ზოგიერთი ფუნქცია შეიძლება სწორად არ იმუშაოს.
    7. ცვლილებების შეტანა პოლიტიკაში. მომხმარებლის თანხმობა პოლიტიკაზე
    7.1. მომხმარებელი აღიარებს და ეთანხმება, რომ მომხმარებლის რეგისტრაცია აპლიკაციაში და აპლიკაციის შემდგომი გამოყენება, მისი ნებისმიერი სერვისი, ფუნქციონირება ნიშნავს მომხმარებლის უპირობო თანხმობას ამ პოლიტიკის ყველა პუნქტზე და მისი პირობების უპირობო მიღებას.
    7.2. მომხმარებლის მიერ აპლიკაციის გამოყენება პოლიტიკის ნებისმიერი ცვლილების ან/და დამატებების შემდეგ ნიშნავს მის მიერ ამგვარი ცვლილებებისა და/ან დამატებების მიღებას.
    7.3. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას რეგულარულად გაეცნოს პოლიტიკის შინაარსს, რათა დროულად გაეცნოს მის ცვლილებებს/დამატებებს.
    7.4. კომპანია იტოვებს უფლებას, თავისი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს შეცვალოს და (ან) შეავსოს პოლიტიკა მომხმარებლის წინასწარი და (ან) შემდგომი შეტყობინების გარეშე. პოლიტიკის ახალი ვერსია ძალაში შედის აპლიკაციაში გამოქვეყნების მომენტიდან, თუ პოლიტიკის ახალი ვერსიით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. პოლიტიკის მიმდინარე ვერსია ყოველთვის ხელმისაწვდომია აპლიკაციაში.
    8. დასკვნითი დებულებები
    8.1. საქართველოს კანონმდებლობა ვრცელდება პოლიტიკაზე და მომხმარებლებსა და კომპანიას შორის ურთიერთობებზე, რომლებიც წარმოიქმნება პოლიტიკის გამოყენებასთან დაკავშირებით.
    8.2. პოლიტიკის პირობებზე დათანხმებით მომხმარებელი თანახმაა პერსონალური და სხვა მონაცემების დამუშავებას საკუთარი ნებით და ინტერესებიდან გამომდინარე.
    8.3. პერსონალური მონაცემებისა და აპლიკაციის გამოყენებისთვის აუცილებელი სხვა ინფორმაციის მიწოდებაზე უარი იწვევს კომპანიის შეუძლებლობას, უზრუნველყოს მომხმარებლის აპლიკაციაზე წვდომა.
    ჩვენ ვიღებთ შემდეგი საერთაშორისო გადახდის სისტემების პლასტიკურ ბარათებს გადახდისთვის:
    • VISA International
    • MasterCard
    პლასტიკური ბარათებით ყველა ტრანზაქცია ხორციელდება Cloud Payments ელექტრონული გადახდის კარიბჭის გამოყენებით https://cloudpayments.kz/. Cloud Payments სპეციალიზირებულია ონლაინ ბარათით გადახდების უზრუნველყოფაში. გადახდისას Cloud Payments იღებს თქვენი პლასტიკური ბარათის მონაცემებს, შემდეგ ეს ინფორმაცია გადაეცემა უსაფრთხო SSL საკომუნიკაციო არხის მეშვეობით Cloud Payments ავტორიზაციის სერვერზე. თქვენი ბარათის მონაცემები გადაიცემა მხოლოდ დაშიფრული ფორმით. ინფორმაციის გადასაცემად Cloud Payments იყენებს უსაფრთხოების სპეციალურ ტექნოლოგიებს ონლაინ ბარათით გადახდებისთვის, დამოწმებული Visa და MasterCard Secure Code-ის მიერ. თქვენი ბარათით ყველა ტრანზაქცია ხორციელდება VISA International-ის, MasterCard-ის და სხვა გადახდის სისტემების მოთხოვნების სრული დაცვით. Cloud Payments-ის მეშვეობით ინტერნეტ გადახდების დამუშავების უსაფრთხოება გარანტირებულია საერთაშორისო PCI DSS უსაფრთხოების სერტიფიკატებით.
    Cloud Payments-ის საქმიანობა შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს პერსონალური მონაცემების შესახებ. საერთაშორისო გადახდის სისტემების მოთხოვნების შესაბამისად, გადახდის დასრულების შემდეგ, თქვენი ბარათის დეტალები არ ინახება არც ონლაინ მაღაზიაში და არც Cloud Payments ავტორიზაციის სერვერზე.