← მთავარ გვერდზე დაბრუნება

თანხის ანაზღაურების პოლიტიკა:

1. თანხის ანაზღაურება ხდება შემდეგ შემთხვევებში:
1.1. თუ სისტემის შეცდომის შედეგად მომხმარებელი გადავიდა ტარიფის ან სატარიფო ვარიანტზე.
2. დაბრუნების ბრძანება:
2.1 მომხმარებლის საბანკო ბარათიდან თანხების არასწორი დებეტირების შემთხვევაში, მომხმარებელს უფლება აქვს დაუკავშირდეს კომპანიას support@jetshr.com-ზე.
კომპანიას უფლება აქვს მომხმარებლისგან მოითხოვოს პასპორტის ასლი და დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ თანხის არასწორ დებეტირებას (ანგარიშის ამონაწერები და სხვა). კომპანია, არა უგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა, განიხილავს მომხმარებლის განაცხადს და იღებს შესაბამის ზომებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მომხმარებლის თანხა დებეტირებულია წესებისა და პირობების შესაბამისად.
თანხის ანაზღაურება ხდება მომხმარებლის საბანკო ანგარიშზე, საიდანაც მოხდა დებეტირება, 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, თუ შიდა ბანკის პროცედურებით უფრო დიდი პერიოდი არ არის დადგენილი.
თანხის ანაზღაურების პროცედურა რეგულირდება საერთაშორისო გადახდის სისტემების წესებით. ქეშის სახით თანხის დაბრუნება დაუშვებელია.
3. კომპანიას უფლება აქვს უარი თქვას თანხების დაბრუნებაზე, ამგვარი უარის მიზეზის მითითებით.