← Нүүр хуудас руу

ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭ

Гэрээ байгуулсан газар: Бүгд Найрамдах Казахстан Улс, Алматы хот

Нэг талаас Компантай холбогдох гэрээ байгуулсан Бүгд Найрамдах Казахстан улсын хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэлтэй “Kolesa Rent” ХХК, хуулийн этгээд нь БТК: 210140022433 эсвэл бусад хуулийн этгээд эсвэл хувиараа бизнес эрхлэгчид (Бүгд Найрамдах Казахстан улсын засаг захиргаа-нутаг дэвсгэрийн нэгжээс хамаарч) (цаашид “Түрээслүүлэгч” гэх) болон Түрээслүүлэгчийн итгэмжлэгчээр ажиллаж байгаа Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэлтэй хуулийн этгээд “Jet Sharing” ХХК (цаашид "Компани" гэх) захирал Алибеков Мусалав Абдулкадырович-ийн Үүрэг даалгаврын гэрээн дээр үндэслэж төлөөлж, нөгөө талаас Та (цаашид “Хэрэглэгч” гэх), хамтад нь “Талууд” гэх Бүгд Найрамдах Казахстан улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу энэхүү Түрээсийн гэрээг (цаашид "Гэрээ" гэх) дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Талууд Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Иргэний хуулийн 380 (Гэрээ байгуулах эрх чөлөө) болон 389 (Нэгдэн орох гэрээ) болон 846 (Үүрэг даалгаврын гэрээ) зүйлд заасан заалтуудыг удирдамж болгон энэхүү Гэрээг байгуулж байна.

Энэхүү Гэрээ нь танд хууль ёсны үүрэг хариуцлагыг бий болгодог. Хэрэв та энэхүү гэрээний аль нэг нөхцөлтэй санал нийлэхгүй байгаа бол цахилгаан скутер түрээслэх шаардлаггүй. Цахилгаан скутер түрээслэснээр та энэхүү гэрээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, гэрээний дагуу бүх үүргийг хүлээнэ. Та энэхүү гэрээний нөхцлийг анхааралтай уншиж, ойлгосон гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай.


1. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Энэхүү Гэрээнд дараах нэр томъёог ашигласан бөгөөд доор тодорхойлсон утгыг агуулна. Хэрэв Гэрээний энэ хэсэгт тодорхойлогдоогүй нэр томьёо, ойлголтыг ашигласан бол тэдгээр нь холбогдох салбар/талбарт өгөгдсөн утгыг агуулна. 1.1 TC эсвэл цахилгаан скутер - цахилгаан мотор ашиглан нэг хүнийг тээвэрлэх зориулалттай хоёр буюу гурван дугуйтай, бие даасан хөдөлгөөнт цахилгаан тээврийн хэрэгсэл, суудалгүй, хамгийн дээд хурд нь 25 км / ц-ээс ихгүй, газраас хөлөөр түлхэж хөдөлгөөнд оруулна. 1.2 Тариф - Цахилгаан скутерийн вэбсайт болон/эсвэл аппликейшн дээр харуулсан түрээсийн үнэ. 1.3 Аппликэйшн - Компанийн оюуны өмч болох төхөөрөмжүүдэд зориулсан "Jet Sharing" программ хангамжийн программ бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдэд бүртгүүлэх / зөвшөөрөл авах, түүнчлэн (бүртгэгдсэн болон эрх бүхий хэрэглэгчийн хувьд) Түрээслэх боломжтой тээврийн хэрэгслийг хайх боломж олгодог. 1.4 Хэрэглэгчийн бүртгэл - Аппликешн ба/эсвэл сайтыг ашиглахыг сонирхож буй хэрэглэгч болон Түрээслүүлэгчийн тодорхой үйлдлүүд. 1.5 Хэрэглэгчийн зөвшөөрөл - Аппликешнээр дамжуулан үйлчилгээг дараа нь ашиглахаар бүртгүүлсэн хэрэглэгчийг тодорхойлох зорилгоор программд хийх тодорхой багц үйлдлийн хэрэгжүүлэлт. 1.6 Дэмжлэгийн үйлчилгээ - долоо хоногийн долоон өдөр, хорин дөрвөн цагаар, амралт баярын өдрийг үл харгалзан хэрэглэгчдэд зөвлөгөө өгөх, хэрэглэгчдэд туслах, аппликейшнийг ашиглах явцад тэдэнд мэдээлэл өгөх зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг компанийн бүтцийн нэгж. Хэрэглэгч Аппликешнээр дамжуулан Дэмжлэгийн үйлчилгээтэй холбогдох үед дэмжлэг, мэдээлэл өгдөг. 1.7 Үйлчилгээ эсвэл түрээс - Энэхүү гэрээний нөхцлийн дагуу аппликейшнд бүртгүүлж, зөвшөөрөл авсан хэрэглэгчдэд түрээслүүлэгчээс түр хугацаагаар ашиглах цахилгаан мотортой дугуйгаар хангах үйлчилгээ. 1.8 Үйлчилгээний ашиглалтын нутаг дэвсгэр нь Тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг зөвшөөрсөн нутаг дэвсгэр, түүнчлэн Тээврийн хэрэгслийн түрээсийг дуусгах нутаг дэвсгэр. 1.9 Хэрэглэгчийн гэрээ - Хэрэглэгчийн ямар ч болзолгүйгээр хүлээн зөвшөөрсөн, вэбсайт болон/эсвэл аппликейшнд нийтлэгдсэн Компанитай байгуулсан лицензийн гэрээ үүнд хэрэглэгчийн аппликейшныг ашиглах, лицензийн төлбөрийг төлөх нөхцөл, журмыг тодорхойлсон болно. 1.10 Сайт – http://jetshr.com/. 1.11 Замын хөдөлгөөний дүрэм буюу ППД - Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Засгийн газрын 2014 оны 11-р сарын 13-ны өдрийн 1196 тоот тогтоолоор батлагдсан Замын хөдөлгөөний дүрэм.

2. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГЭРЭЭНД ЭЛСЭХ

2.1 Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Иргэний хуулийн 389 дүгээр зүйлд заасны дагуу Хэрэглэгч энэхүү Гэрээнд заасан нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрснөөр Түрээслүүлэгч ба Хэрэглэгч ийн хооронд энэхүү Гэрээг байгуулна. 2.2 Сайт эсвэл аппликейшнд хэрэглэгчийн бүртгэл дууссан, гэрээний нөхцөлийг хэрэглэгч хүлээн зөвшөөрсөн өдрөөс эхлэн гэрээг байгуулсан гэж үзнэ (Хэрэглэгчийг гэрээнд нэгдэн орсон гэж үзнэ). Хэрэглэгч програм болон/эсвэл цахилгаан скутерийг бодитоор ашигласан нь энэхүү гэрээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч буйг батлана. 2.3 Энэхүү гэрээг байгуулснаар (гэрээнд нэгдэн орсоноор) Хэрэглэгч дараах зүйлийг баталгаажуулан зөвшөөрөл олгосон. Үүнд: - Гэрээ болон түүний бүх хавсралтын утга, ач холбогдлыг уншиж ойлгоход хангалттай орос хэлээр ярьдаг; - Гэрээний нөхцөлтэй танилцаж, эдгээр баримт бичгийн утга, утгыг ойлгож, агуулгатай нь санал нийлж, тэдгээрийн тогтоосон шаардлагыг дагаж мөрдөх, түүнчлэн энэхүү Гэрээнд нэгдэн орох, цаашид ашиглах үйлчилгээний бүх үр дагаврыг ойлгосон байх. - Гэрээ болон Казахстаны хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй улсын хууль тогтоомжийн дагуу компани болон Түрээслүүлэгч өөрийн хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, хил дамнуулан шилжүүлэхийг зөвшөөрч байна; - Бүртгэлийн явцад компанид бүрэн, хүчинтэй, найдвартай мэдээлэл (хувийн мэдээллийг оруулаад) өгөх; - энэхүү Гэрээгээр түүнд тавигдах бүх шаардлагыг хангасан, тухайлбал, аялалд явах дуулгатай, холбогдох тээврийн хэрэгсэл жолоодоход эсрэг заалтгүй, нас нь 18 (арван найман)-аас доошгүй, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж Казахстаны тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхтэй. Хэрэглэгчдэд тавигдах эдгээр шаардлагууд нь үүгээр хязгаарлагдахгүй. Түрээслүүлэгч нь заасан шаардлагыг хангаагүй этгээдтэй нэгдэн орох гэрээ байгуулахгүй байх эрхтэй, түүнчлэн Хэрэглэгч энэхүү нэгдэн орох гэрээ, хэрэглэгч гэрээг зөрчнө гэж үзэх үндэслэл байгаа тохиолдолд гэрээ байгуулахгүй; - цахилгаан скутерийн хэрэглэгчийн гарын авлагыг мэддэг байх, түүний шаардлагыг хүлээн зөвшөөрөх, түүнчлэн тээврийн хэрэгслийг хоёр ба түүнээс дээш хүний хөдөлгөөнд ашиглахыг хориглох заалттай танилцсан; скутер хөдөлж байх үед дагалдах хэрэгслийн бариулаас барихыг хориглох заалттай танилцсан; 18 нас хүрээгүй хүүхдийг бие даан хөдөлгөөнд оролцуулахын тулд тээврийн хэрэгсэл ашиглахыг хориглох заалттай танилцсан; - Цахилгаан мотоциклийн координатыг нарийн хянах, тогтоох боломжийг олгодог аливаа төхөөрөмжийг Тээврийн хэрэгсэлд байрлуулах, түүнчлэн Хэрэглэгч гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ зөрчсныг хүлээн зөвшөөрөх; - Хэрэглэгч энэхүү гэрээгээр хүлээсэн аливаа баталгаа, үүргээ зөрчсөний улмаас Түрээслүүлэгч ба/эсвэл Компанид учирсан хохирлын хэмжээг зөвхөн Түрээслүүлэгч ба/эсвэл Компани өөрийн үзэмжээр тогтооно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, мөн ийм хохирлыг Компани болон Түрээслүүлэгчид нөхөн төлөхийг болзолгүйгээр зөвшөөрч байна. Торгууль, нөхөн олговрын хэмжээг вэбсайтад заасан болно; - Энэ гэрээг Түрээслүүлэгч тал ямар нэгэн мэдэгдэлгүйгээр өөрчилж болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, энэхүү гэрээнд холбогдох өөрчлөлтөд бие даан хяналт тавих үүрэг хүлээнэ. Энэхүү Гэрээний шинэ хувилбар буюу өөрчлөлтүүд нь сайт эсвэл аппликейшнд тавигдсан үеэс эхлэн хүчин төгөлдөр болно; - Түрээслүүлэгчээс аливаа мэдэгдэл, мессеж, мэдээлэл, шуудангийн илгээмжийг тэдгээрийн агуулга нь Казахстан улсын хүчин төглөдөр хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцсэн тохиолдолд хүлээн авахыг зөвшөөрнө; - Түрээслүүлэгчийн сайтаар дамжуулан илгээсэн баримт бичиг, өргөдөл, биечлэн гарын үсэг зурсан баримт бичиг, сайт эсвэл аппликейшнээр дамжуулан хийсэн үйлдлийн хувьд хууль ёсны хүчин төгөлдөр болохыг хүлээн зөвшөөрнө; - Компанийн ашигладаг таних хэрэгсэл нь тухайн хүний холбогдох баримт бичиг, үйлдлийг танихад хангалттай гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх; - Компани нь Түрээслүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө. Энэ тохиолдолд энэхүү Гэрээнд заасан эрх, үүрэг нь Хэрэглэгч ба Түрээслүүлэгчийн хооронд шууд үүснэ. 2.4 Үйлчилгээ болон тээврийн хэрэгслийг ашиглахдаа Хэрэглэгч Казахстан улсын хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжийн шаардлага, тухайлбал замын хөдөлгөөний дүрэм, Гэрээний 4.2.11-д заасан зогсоолын дүрэм, түүнчлэн гэрээний нөхцөл, ашиглалтын шаардлагыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Тээврийн хэрэгслийг зохих ёсоор болгоомжтой, ухамсартайгаар ашиглана. 2.5 Энэхүү Гэрээний нөхцөлтэй хэрэглэгч үйлчилгээг ашиглаж эхлэхээс өмнө танилцах ёстой бөгөөд энэхүү гэрээний текстийг Компанийн вэбсайт болон / эсвэл аппликейшн дээрээс харах боломжтой. Гэрээний нөхцөлийг цаг тухайд нь уншаагүй хэрэглэгч үүнтэй холбоотой сөрөг үр дагавраас үүсэх бүх эрсдлийг өөрөө хүлээнэ.

3. ГЭРЭЭНИЙ ЗҮЙЛ

3.1 Түрээслүүлэгч нь гэрээнд заасан журмын дагуу Хэрэглэгчийн хүсэлтээр уг аппликейшнээр үүсгэсэн тээврийн хэрэгслийг түр эзэмшиж, ашиглуулах үүрэгтэй бөгөөд хэрэглэгч нь Тээврийн хэрэгслийг гэрээний шаардлагад (нөхцөл) нийцүүлэн ашиглах үүрэгтэй. Энэхүү гэрээг байгуулж, сайт болон/эсвэл аппликейшнд заасан тарифын дагуу түрээсийн төлбөрийг төлөх, гэрээний бусад нөхцлийг зохих ёсоор биелүүлэх. 3.2 Энэхүү гэрээний 3.1-д заасныг харгалзан Тээврийн хэрэгслийн түрээсийн эрх, үүрэг нь зөвхөн Хэрэглэгч ба Түрээслүүлэгчийн хооронд үүсдэг. Компани нь Хэрэглэгчийн гэрээний дагуу зөвхөн хязгаарлагдмал лицензийг Хэрэглэгчийн аппликейшнд хэрэглэх эрхийг олгодог. Компани нь Түрээслүүлэгчээс хэрэглэгчдэд үзүүлж буй тээврийн хэрэгслийн түрээсийн үйлчилгээний чанарыг хариуцахгүй.

4. ТАЛУУДЫН ЭРХ ҮҮРЭГ

4.1 Хэрэглэгчийн эрх: 4.1.1. Түрээслүүлэгчээс гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах; 4.1.2. Үйлчилгээг ашиглах, түрээсэлсэн тээврийн хэрэгслийг зөвхөн гэрээний нөхцөл, Казахстан улсын хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжийн шаардлагын дагуу ашиглах. 4.2 Хэрэглэгчийн үүрэг хариуцлага: 4.2.1. Энэхүү гэрээний нөхцӨлийг хүлээн зөвшөөрч, энэхүү Гэрээ болон аппликейшны, Түрээслүүлэгчийн заавар, зөвлөмж, түүний дотор Дэмжлэгийн үйлчилгээг чанд баримтлан Тээврийн хэрэгслийг болгоомжтой ашиглах, Тээврийн хэрэгсэлд гэмтэл учруулахаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой бүх арга хэмжээг авах; 4.2.2. Тээврийн хэрэгсэл болон тээврийн хэрэгсэлд бэхлэгдсэн эд хөрөнгийн аюулгүй байдлыг хангах; 4.2.3. Тээврийн хэрэгслийг ашиглахдаа замын хөдөлгөөний дүрэм болон Казахстаны хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжийн бусад шаардлагыг дагаж мөрдөх; 4.2.4. Энэхүү гэрээний нөхцлийн дагуу гэрээнд заасан төлбөрийг цаг тухайд нь хийх, энэ гэрээнд заасан бүх төлбөрийг хийхэд банкны карт дээр хангалттай хэмжээгээр мөнгөний үлдэгдлээр хангах; 4.2.5. Тээврийн хэрэгслийг ашиглаж дууссаны дараа хэрэглэгч Тээврийн хэрэгслийн 1 зургийг авч, аппликейшнд байршуулах үүрэгтэй; 4.2.6. Аппликешн болон/эсвэл Сайт дээр зөвшөөрөл олгоход ашигласан мэдээлэл, түүний дотор нэвтрэх нэр, нууц үг зэргийг бусдын зөвшөөрөлгүй ашиглахаас хамгаалах, нууцлах зохих арга хэмжээг авч, ийм хэрэглээ илэрсэн тохиолдолд холбогдох мэдээллийг Компанид нэн даруй мэдэгдэх. Хэрэглэгч ийм мессеж ирүүлээгүйтэй холбоотой сөрөг үр дагаврын бүх эрсдлийг өөрөө хариуцна; 4.2.7. Сайт, Аппликейшн ба/эсвэл TС-ийг зөвхөн хэрэглэгчийн бизнес эрхлэх үйл ажиллагаатай холбоогүй хувийн арилжааны бус зорилгоор ашиглах; Хэрэглэгч нь бараа, шуудан, баримт бичиг болон бусад шуудангийн үйлчилгээ хүргэх үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд сайт, програм ба/эсвэл TС-ийг ашиглахыг хориглоно. Сайт, програм ба / эсвэл TС-ийг бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглах ба/эсвэл бараа, шуудангийн илгээмж, баримт бичиг болон бусад шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэх үйлчилгээ үзүүлэхэд ашигласан баримт илэрсэн тохиолдолд компани болон Түрээслэгч нь гэрээнээс дангаараа татгалзж ажлын 3-аас доошгүй хоногийн өмнө Хэрэглэгчид SMS, Telegram мессенжер, WhatsApp, Viber-ээр мэдэгдэх замаар гэрээг гүйцэтгэхээс дангаараа татгалзах эрхтэй. 4.2.8. Энэхүү гэрээний нөхцлийн өөрчлөлт, түүнчлэн сайт болон / эсвэл аппликейшн дээрх үйлчилгээг ашиглах нутаг дэвсгэрийн өөрчлөлтийг бие даан хянах. Тэдэнтэй санал нийлэхгүй байгаа тохиолдолд хэрэглэгч энэхүү гэрээг нэн даруй цуцалж, үйлчилгээг ашиглахаа зогсоох үүрэгтэй; 4.2.9. Үйлчилгээг ашиглахдаа Бүгд Найрамдах Казахстан улсын одоогийн хууль тогтоомжийн дагуу хэрэглэгчээс шаардаж болох бүх зөвшөөрөл, бичиг баримтыг (паспорт гэх мэт) авч явах; 4.2.10. Түрээслүүлэгчийн ашиг сонирхол, эд хөрөнгөд хохирол учруулах аливаа технологи ашиглахгүй байх, аливаа үйлдэл хийхгүй байх; 4.2.11. Тээврийн хэрэгслийг ашиглалт дуусахад энэхүү Гэрээнд заасны дагуу Тээврийн хэрэгсэлд хавсаргасан бүх эд хөрөнгийг байрлуулахыг хориглоогүй газарт үлдээх; барилгаас гарах гарцыг хаах, зэргэлдээх нутаг дэвсгэрээс орох, гарах гарцыг хааж, явган хүний зам дээр том зай эзлэхгүй газар үлдээх; 4.2.12. Хэрэглэгч нь хэрэв дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээтэй тохиролцоогүй бол Тээврийн хэрэгслийг ямар нэгэн байдлаар захиран зарцуулах (давхар түрээслэх, барьцаалах, худалдах гэх мэт), энэхүү Гэрээнд заасан эрхээ гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх, түүнчлэн ТС-д ямар нэгэн сайжруулалт/бууруулалт хийх, өөрчлөх эрхгүй. Техникийн тодорхойлолт, аливаа тоног төхөөрөмж, төхөөрөмжийг угсрах (задлах), засвар хийх (төвөгтэй байдлын зэргээс үл хамааран) эсвэл гуравдагч этгээдээр хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг эрхгүй. 4.2.13. Хэрэглэгчийн буруугаас эсвэл Хэрэглэгч болон замын өөр (бусад) оролцогч (хэрэглэгч)-ийн харилцан буруугаас зам тээврийн осол гарсан, түүнчлэн эвдэрсэн өөр бусад тохиолдолд учирсан хохирлыг болзолгүйгээр, бүрэн хэмжээгээр Түрээслүүлэгчид нөхөн төлнө; 4.2.14. Үйлчилгээг цаг тухайд нь, бие даан, өөрийн зардлаар ашиглахдаа Хэрэглэгчийн гар утас болон / эсвэл бусад төхөөрөмжийн дансанд мобайл интернет ашиглах, түүнчлэн ирж буй болон гарах дуудлагын төлбөрийг хийхэд хангалттай мөнгө байгаа эсэхийг шалгах; 4.2.15. Бүгд Найрамдах Казахстан улсын хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжийн бусад заалт, энэхүү гэрээний заалт, Компани болон Түрээслүүлэгчийн шаардлагыг дагаж мөрдөх. 4.3. Түрээслүүлэгчийн эрх: 4.3.1. Хэрэглэгчээс гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах; 4.3.2. Хэрэглэгчийн гэрээний дагуу Түрээслүүлэгч болон Компанийн өмнө хүлээсэн үүргийг биелүүлэх зорилгоор Хэрэглэгчийн банкны картнаас мөнгө хасуулах, үүнд гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу (хэрэглэгчээс нэмэлт зөвшөөрөл авахгүйгээр) мөнгө хасуулах; 4.3.3. Энэхүү гэрээнд заасан журмын дагуу Үйлчилгээг ашиглах, Тээврийн хэрэгслийг ашиглах журам, дүрмийг дурын үед өөрчлөх; 4.3.4. Сайт болон / эсвэл аппликейшн дээр ийм төрлийн сурталчилгааны нөхцөл, болзлыг байршуулах замаар янз бүрийн сурталчилгаа, маркетингийн кампанит ажил явуулах; 4.3.5. Хэрэглэгч шударга бус үйлдэлд сэжиглэгдсэн тохиолдолд (ялангуяа тээврийн хэрэгслийг хулгайлах оролдлого үзүүлсэн үйлчилгээнд зориулж мөнгө гаргах боломжгүй эсвэл ийм мөнгө хүрэлцэхгүй байх гэх мэт) Үйлчилгээг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн ашиглах боломжийг хаах. 4.3.6. Хэрэглэгчид мэдэгдэж Казахстан улсын одоогийн хууль тогтоомжийн дагуу энэхүү Гэрээний дагуу Хэрэглэгчээс үүссэн өр төлбөрийг гуравдагч этгээдэд төлөх эрхээ шилжүүлэх; 4.3.7. Хэрэглэгч рүү гарах дуудлага хийж, өр төлбөрийн байдал, үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой бусад мэдээлэл, гэрээний нөхцөлийн өөрчлөлт (тарифыг оруулаад), шинэ үйлчилгээний талаархи мэдээлэл агуулсан дуут болон бусад мэдэгдлийн мессежийг илгээх, Бүртгэлийн үеэр заасан хэрэглэгчийн гар утасны дугаар руу мэдээ, сурталчилгааны мессеж (эсвэл энэхүү гэрээний нөхцлийн дагуу Хэрэглэгч компанид мэдээлсэн бусад дугаарууд), түүнчлэн дээрх бүх мэдээллийг мэйл хаяг руу илгээх. Бүртгэлийн явцад заасан (эсвэл энэхүү гэрээний нөхцөлийн дагуу Хэрэглэгчээс Компанид өгсөн өөр имэйл хаяг руу) илгээх; 4.3.8. Хэрэглэгчийн нэмэлт зөвшөөрөлгүйгээр энэхүү Гэрээг хэрэгжүүлэх зорилгоор энэхүү Гэрээнд заасан эрх, үүргээ гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх эрхтэй; 4.3.9. Гэрээгээр тогтоосон болон гэрээний үүргийн мөн чанараас үүссэн бусад эрхтэй байх; 4.3.10. Түрээслүүлэгчээс Хэрэглэгчид өгсөн Тээврийн хэрэгслийн чанар, гүйцэтгэл, техникийн доголдолд Компани Хэрэглэгчийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй. Түрээсийн тээврийн хэрэгслийн чанарын талаарх бүх нэхэмжлэлийг Хэрэглэгч шууд Түрээслүүлэгчид хандах ёстой.

5. ТӨЛБӨР ХИЙХ ЖУРАМ

5.1. Үйлчилгээг ашиглахын тулд Хэрэглэгч Түрээслүүлэгчид сайт болон / эсвэл аппликейшнд заасан тарифын дагуу төлбөр төлнө. 5.2. Тарифын өөрчлөлт гарсан үед үйлчилгээ авсан зардлын тооцоог үйлчилгээг үзүүлж эхлэх үед хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй тарифын үндсэн дээр хийгддэг. Компани нь тооцоо хийхдээ нийт дүнг бүхэл тоо болтол өөрчлөх эрхтэй. 5.3. Гэрээний дагуу төлбөрийг Компани нь Хэрэглэгчийн банкны картаас Түрээслүүлэгчийн талд хасаж төлдөг. Компани нь төлбөр хүлээн авах үйл явцад агентуудыг (төлбөрийн систем) татан оролцуулах эрхтэй. Түрээслүүлэгч эсвэл компанид хэрэглэгчийн өр үүссэн тохиолдолд Хэрэглэгчийн барьцаа болон (эсвэл) хадгаламж хэлбэрээр оруулсан хөрөнгөөс заасан өрийг бүрэн буюу хэсэгчлэн татах эрхтэй. 5.4. Хэрэв Хэрэглэгч Сайт болон/эсвэл Аппликешн дэх Бүртгэлийн үйл явцыг амжилттай гүйцэтгэсэн бол Хэрэглэгч өөрийн банкны картыг аппликейшнд холбосноор (өгөгдөл оруулах) (бусдын картыг холбох нь Хэрэглэгчийг хаахад хүргэдэг. Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн эзэмшлийн банкны картуудыг холбох эрхтэй хэрэв тус нөхцөлийг мөрдөөгүй бол Хэрэглэгч өөрийн зардлаар бүх хасалтыг бодит карт эзэмшигчид нөхөн төлнө), гэрээнд заасан төлбөрөөс мөнгө хасагдах болно. Банкны картыг зөвхөн сайт болон / эсвэл аппликейшны системд заасан төлбөрийг интернетээр хийхэд ашиглахыг зөвшөөрнө. Интернет төлбөр тооцоо хийх боломжийг хэрэглэгч банкны карт гаргасан банкаар дамжуулан бие даан олгодог. Хэрэглэгчийн заасан (сонгосон) болон аппликейшнд холбосон хэрэглэгчийн аливаа картаас гэрээнд заасан төлбөрийн мөнгийг төлөхөд мөнгө хүрэлцэхгүй, эсвэл хасагдах боломжгүй тохиолдолд компани хасаж болно. 5.5. Банкны карт ашиглан төлбөр хийхдээ хууль болон энэхүү гэрээнд заасан дараах тохиолдолд хэрэглэгчид татгалзсан хариу өгнө үүнд: интернетээр төлбөр хийх банкны картын сонголт байхгүй тохиолдолд; банкны картад хангалттай мөнгө байхгүй; банкны картын өгөгдлийг буруу оруулсан; банкны картын хугацаа дуусах гэх мэт. 5.6. Хэрэглэгч энэхүү Гэрээнд заасан төлбөрийн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд (Гэрээний энэ хэсгийг оруулаад) Компани нь холбогдох мэдээллийг (Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг оруулаад) Хэрэглэгчийг захиргааны хариуцлага хүлээлгэх зорилгоор эрх бүхий байгууллагад түүнчлэн мөнгөн хөрөнгө татан хураадаг байгууллагад илгээх эрхтэй. 5.7. Хэрэглэгчийн банкны картаас алдаатай мөнгө хассан тохиолдолд Хэрэглэгч компанитай support@jetshr.com хаягаар эсвэл telegram bot @jetkzbot-ээр холбоо барих эрхтэй. Компани нь Хэрэглэгчээс паспортын хуулбар, алдаатай хасалтыг баталгаажуулсан баримт бичгийг (дансны хуулга гэх мэт) өгөхийг шаардах эрхтэй. Компани нь ажлын 10 (арав) өдрийн дотор энэхүү гомдлыг хэлэлцэж, гэрээний дагуу хэрэглэгчийн мөнгийг хассанаас бусад тохиолдолд арга хэмжээ авна. Банкны дотоод журмаар илүү урт хугацаа тогтоогоогүй бол буцаан олголтыг ажлын 30 (гуч) өдрийн дотор татан авалт хийсэн хэрэглэгчийн дансанд хийнэ. Мөнгө буцаан олгох журмыг олон улсын төлбөрийн системийн дүрмээр зохицуулдаг. Бэлэн мөнгөөр буцаан олгохыг зөвшөөрөхгүй. 5.8. Хэрэглэгчийн банкны картын мэдээллийг компанийн төлбөр татан авах агент төлбөр татах зорилгоор шууд хадгалдаг (төлбөрийн систем). Төлбөрийг олон улсын төлбөрийн системийн дүрмийн дагуу хийдэг бөгөөд (хэрэв байгаа бол) баталгаажуулах, кодлох, хаалттай холбооны сувгаар өгөгдөл дамжуулах аргыг ашиглан төлбөр хийх нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах нь Компанийн агентын (төлбөрийн систем) шууд үүрэг. Компанийн төлөөлөгч (төлбөрийн систем) дээрх үүргээ зөрчсөнтэй холбогдуулан үүссэн хэрэглэгчийн нэхэмжлэлийг компани хүлээн зөвшөөрөхгүй бөгөөд авч үзэхгүй. 5.9 Хэрэглэгчийн урамшууллын дансанд хуримтлагдсан урамшууллыг Оролцогч Бонус хуримтлуулах журам хэрэгжсэн өдрөөс хойш 12 (арван хоёр) сарын дотор ашиглах ёстой. Урамшуулал нөхөн сэргээх журам хэрэгжсэн тохиолдолд заасан хугацааг тасалдуулахгүй, түдгэлзүүлэхгүй. Хэрэв Оролцогч урамшууллыг хуримтлуулсан өдрөөс хойш 12 (арван хоёр) сар ба түүнээс дээш хугацаанд ашиглаагүй бол компани урамшууллыг цуцлах журмыг хэрэгжүүлнэ. Дүрмийн энэ хэсэгт заасан урамшууллыг цуцлах журмыг урамшуулал ашиглах хугацаа дууссан сараас хойш сар бүр хийдэг. 5.10. Хэрэглэгч энэхүү Гэрээг бусад шалтгаанаар цуцалсан тохиолдолд Бонус дансанд хуримтлагдсан урамшууллын 100% (нэг зуун хувь) хүчингүй болно. 5.11. Хэрэглэгчийг урамшууллын хөтөлбөрт оролцогчдоос хассан тохиолдолд Бонус дансанд хуримтлагдсан урамшууллын 100% (нэг зуун хувь) хүчингүй болно.

6. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ

6.1 Хэрэглэгч өөрийн өгсөн хувийн мэдээллээ (түүнчлэн гуравдагч этгээдээс хүлээн авсан) компаниас боловсруулж, хил дамнуулан шилжүүлэхийг зөвшөөрч байна. Үүнд: овог, нэр, ургийн овог (хэрэв байгаа бол), холбоо барих хэрэгсэл, үүнд (гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй) утасны дугаар, мэйл хаяг, биометрийн мэдээлэл (зураг гэх мэт) болон бусад хувийн мэдээлэл орно. Тус зөвшөөрлийг өгснөөр өөрийн хүсэл зориг, ашиг сонирхлын үүднээс тус үйлдлийг хийж байгааг батална. 6.2. Хэрэглэгч хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, хил дамнуулан шилжүүлэх зөвшөөрлийг гэрээ байгуулах, гүйцэтгэх, компаниас нэмэлт үйлчилгээ үзүүлэх, сурталчилгаа, санал асуулга, компаниас явуулсан судалгаанд оролцох зорилгоор (үүнд, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй, цахим, утас, үүрэн холбооны хэрэгслээр судалгаа явуулах зэрэг орно) мөн Компаниас үзүүлж буй үйлчилгээний талаар хэрэглэгчдэд мэдээлэл өгөх, компанийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор өгнө, үүний дотор Хэрэглэгч гэрээг биелүүлэхийн тулд бусад этгээдтэй гэрээ/гэрээг цаашид байгуулах орно, мөн гэрээний 6.1-д заасан бүх мэдээлэлд хамаарна. 6.3 Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг боловсруулах ажлыг компани нь дээр дурдсан зорилго тус бүрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хэмжээгээр, дараах боломжит аргуудаар гүйцэтгэдэг. Үүнд: цуглуулах, бүртгэх (цахим зөөвөрлөгчийг оролцуулан), системчлэх, хуримтлуулах, хадгалах, жагсаалтад оруулах, тэмдэглэгээ хийх, тодруулах (шинэчлэх, өөрчлөх), гаргаж авах, ашиглах, шилжүүлэх (тараах, хангах, нэвтрэх), эзэнгүй болгох, хаах, хасах, устгах, хувийн мэдээллийг хил дамнуулан дамжуулах, гэрэл зураг авах замаар зураг авах, түүнчлэн Бүгд Найрамдах Казахстан улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийг харгалзан хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэлтэй холбоотой бусад үйлдлийг хэрэгжүүлэх. Боловсруулалтыг автоматжуулалтын хэрэгслийн тусламжтайгаар, болон ийм хэрэгслийг ашиглахгүйгээр гүйцэтгэдэг. 6.4 Хэрэглэгч өөрийн хувийн мэдээллийг боловсруулах зөвшөөрөл нь Хэрэглэгч компанид өгсөн үеэс эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар хүчинтэй болохыг баталгаажуулна. 6.5 Хэрэглэгч нь зөвшөөрлөө цуцлахаас дор хаяж 60 (жаран) хоногийн өмнө Компанид зохих бичгээр мэдэгдэл илгээж, хувийн мэдээллийг боловсруулах зөвшөөрлөө цуцлах эрхтэй бөгөөд үүний зэрэгцээ, Хэрэглэгч нь түүний хувийн мэдээллийг боловсруулах боломжгүй болсон үеэс эхлэн аппликейшнд нэвтрэх эрхийг Компаниас олгохгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, ойлгох ёстой. 6.6 Дээрх зорилгод хүрэхийн тулд хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд (түүний дотор эрх бүхий төрийн байгууллагуудад) өгөх шаардлагатай бол түүнчлэн гуравдагч этгээдийг ажил гүйцэтгэх (үйлчилгээ үзүүлэх) ажилд татан оролцуулах үед, Компаниас өөрийн чиг үүрэг, эрх мэдлээ өөр хүнд шилжүүлэх (даалгавар, түүний дотор үүрэг даалгаврын талаар шийдвэр гаргах, өр барагдуулах гэх мэт) үед Хэрэглэгч хувийн мэдээллээ шилжүүлж байгаа хүлээн зөвшөөрч, баталгаажуулж байгааг мэдэгдэнэ. Компани нь Хэрэглэгчээс нэмэлт зөвшөөрөл авалгүйгээр Хэрэглэгчийн талаарх мэдээллийг (хувийн мэдээллийг оруулаад) шаардлагатай хэмжээгээр гуравдагч этгээд, тэдгээрийн төлөөлөгч болон тэднээс эрх олгосон бусад хүмүүст задруулах, дээрх үйлдлийг хийх, түүнчлэн Казахстан улсын хууль тогтоомжийн шаардлагын дагуу эдгээр мэдээллийг агуулсан холбогдох баримт бичгийг эдгээр хүмүүст өгөх эрхтэй. Үүнээс гадна, Хэрэглэгч үүргээ зөрчсөн тохиолдолд Компани нь дэлхийн өнцөг булан бүрт түрээсийн компаниудын ашиг сонирхлыг нэгтгэдэг аливаа байгууллагад хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг өгөх, түрээсийн компаниудын өмнө хүлээсэн үүргээ системтэйгээр зөрчиж буй Хэрэглэгчдийн жагсаалтыг гаргах эрхтэй. Эдгээр жагсаалтад Хэрэглэгч байгаа нь түрээсийн компани үйлчилгээгээ үзүүлэхээс татгалзах үндэслэл болж болно. 6.7 Хэрэглэгч Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг боловсруулах зөвшөөрлийг зохих өөрчлөлтийн дагуу аливаа гуравдагч этгээдэд өгсөн гэж үзэж, энэхүү зөвшөөрлийн үндсэн дээр гуравдагч этгээд хувийн мэдээллийг боловсруулах эрхтэй болохыг хүлээн зөвшөөрч, батлана. 6.8 Компани нь хэрэглэгчтэй байгуулсан гэрээний дагуу эрх шилжүүлэх асуудлыг авч үзэх тохиолдолд Компанитай гэрээ байгуулах асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд түүний хувийн мэдээлэл, түүний гэрээний талаархи мэдээллийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд Хэрэглэгчээс компанид өгсөн гэж хүлээн зөвшөөрнө. Энэхүү гэрээний дагуу эрх шилжүүлсэн тохиолдолд компани энэ талаар хэрэглэгчдэд мэдэгдэл илгээхгүй байх эрхтэй. Хэрэглэгч гэрээний энэ зүйлийн дагуу Компаниас хийсэн шилжүүлгийн талаар ямар нэгэн мэдэгдэл хүлээн авахгүй байхыг үүгээр хүлээн зөвшөөрнө. 6.9 Хэрэглэгч компани болон/эсвэл түүний түншүүд болон/эсвэл бусад гуравдагч этгээдээс зарж борлуулсан бараа, үйлчилгээний зар сурталчилгааг агуулсан сурталчилгааны мессежийг мэйл хаяг, гар утасны дугаар (WhatsApp, үүнтэй холбогдсон аккаунт гэх мэт)-ээр Бүртгэлийн явцад хэрэглэгчийн өгсөн Viber мессенжер, Telegram гэх мэт), түүнчлэн хэрэглэгчээс компанид өгсөн бусад мэйл хаяг, гар утасны дугаар (WhatsApp, Viber, Telegram гэх мэт сүлжээнд холбогдсон бүртгэлүүд орно) энэхүү гэрээний дагуу хүлээн авахыг зөвшөөрнө. Хэрэглэгч өөрт нь хандсан сурталчилгааны мессежийг тараахыг зогсоох хүсэлтээр компанид хандсан тохиолдолд холбогдох хүсэлт гаргасан Хэрэглэгчтэй холбоотой ийм түгээлтийг даруй зогсоох үүрэг хүлээнэ. 6.10 Хэрэглэгч нэмэлт зөвшөөрөл авалгүйгээр гэрээнд заасан аливаа төлбөрийг төлөхийн тулд компани эсвэл түүний нэрийн өмнөөс түүний татсан төлөөлөгч (төлбөрийн систем) банкны картнаас мөнгө хасуулахыг зөвшөөрнө мөн ийм аргаар аппликейшнд тусгай зөвшөөрөл олгосон лицензийн төлбөр, гэрээг биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс үүссэн торгууль, хохирол, нэмэлт даатгалын дүн, франшиз, Казахстаны хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжид заасан тохиолдолд бусад дүн. 6.11 Компани нь Хэрэглэгчийн Дэмжлэгийн үйлчилгээтэй харилцах (харилцаа) -ийг аудио болон/эсвэл видео бичлэгийг бичиж, гуравдагч этгээдэд өгөхийг Хэрэглэгч зөвшөөрнө.

7. ТАЛУУДЫН ХАРИУЦЛАГА

7.1. Энэхүү Гэрээг хүлээн зөвшөөрснөөр Хэрэглэгч эдгээр нөхцлийг бүрэн уншиж, агуулгыг нь ойлгосон, гэрээг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа батлана. Хэрэглэгч Тээврийн хэрэгслийг ашигласны улмаас гуравдагч этгээд, тэдний эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг бүрэн хариуцна. Хэрэв тээврийн хэрэгслийг ажиллуулах боломжгүй бол Хэрэглэгч энэ тухай Хэрэглэгчийн дэмжлэгийн төвд нэн даруй мэдэгдэж, операторын зааврыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Тээврийн хэрэгслийг цаг тухайд нь буцааж өгөөгүй тохиолдолд зөвшөөрөгдсөн ашиглалтын хугацаанд болон түүнээс гадуур тээврийн хэрэгсэлд учирсан хохирлыг Хэрэглэгч дангаараа хариуцна. Энэхүү Гэрээний зөрчлийн төрлүүд, түүнчлэн түүнд хүлээлгэх торгуулийн тодорхойлолтыг энэхүү Гэрээний Хавсралт №1-д оруулсан болно. 7.2. Түрээсийн хугацаа дууссаны дараа энэхүү гэрээний дүрмийн дагуу тээврийн хэрэгслийг буцааж өгөхгүй тохиолдолд ТС-ийг илрүүлэх хүртэл тээврийн хэрэгслийг алдсанд тооцно. Тээврийн хэрэгсэл алдагдсан тохиолдолд Хэрэглэгч үнийн жагсаалтын дагуу http://jetshr.com. тээврийн хэрэгслийн хохирлыг нөхөн төлөх үүрэгтэй. Түрээсийн хугацаа дууссаны дараа тээврийн хэрэгслийг илрүүлсэн бол, Хэрэглэгч нь Тээврийн хэрэгслийг бодитоор буцааж өгөх хүртэл тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын зардлыг тогтоосон үнээр төлөх үүрэгтэй, гэхдээ тээврийн хэрэгслийг солих зардлаас хэтрэхгүй. 7.3. Тээврийн хэрэгслийг буцааж өгөхөөс өмнө хулгайлсан тохиолдолд Хэрэглэгч тээврийн хэрэгслийг хүлээн авснаас хойш 3 (гурав) цагийн дотор Хэрэглэгчийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй. Энэ тохиолдолд Хэрэглэгч эд хөрөнгө хулгайлсан тухай мэдүүлэгтэй цагдаагийн байгууллагад хандаж, эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн эсвэл эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тухай цагдаагийн байгууллагаас зохих лавлагаа авах ёстой. Хэрэглэгч гэрчилгээний хуулбарыг Компанид (Хэрэглэгчийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ) өгөх ёстой. 7.4. Тээврийн хэрэгслийг илрүүлсэн тохиолдолд компани эсвэл Түрээслүүлэгч нь тухайн тээврийн хэрэгсэл алдагдсан тохиолдолд хэрэглэгчийн банкны картын данснаас суутгасан мөнгийг илрүүлсэн тээврийн хэрэгсэлд учирсан хохирлын зардал, түүнчлэн ашиглалтын зардлыг хасаж Хэрэглэгчид буцаан олгоно. Түрээслүүлэгч нь Тээврийн хэрэгсэл алдагдсан тохиолдолд Хэрэглэгчийн банкны картын данснаас суутгасан мөнгийг Компани (Хэрэглэгчийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ) эсвэл Дилерд цагдаагийн байгууллагаас лавлагаа өгсөн тохиолдолд буцааж өгнө. 7.5. Хэрэглэгчийн оролцоотой зам тээврийн осол болон бусад осол гарсан тохиолдолд Хэрэглэгч дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ эсвэл Дилертэй нэн даруй холбоо барих үүрэгтэй. Ямар ч тохиолдолд Хэрэглэгч Түрээслүүлэгчийн төлөөлөгчд Тээврийн хэрэгслийг буцааж өгөх хүртэл хариуцна. 7.6. Тээврийн хэрэгсэлд хохирол учирсан (гэмтэл) тохиолдолд Хэрэглэгч нь Түрээслүүлэгчийн тогтоосон хэмжээгээр түрээслүүлэгчид учирсан хохирлыг нөхөн төлөх үүрэгтэй. Хэрэв хэрэглэгч хийсэн тооцоотой санал нийлэхгүй бол энэхүү гэрээнд заасан журмаар маргааныг шийдвэрлэхээр Түрээслүүлэгчид хандах эрхтэй. 7.7. Хэрэглэгч нь замын хөдөлгөөний дүрмийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Хэрэглэгчийн буруугаас эсвэл Хэрэглэгч болон замын хөдөлгөөний өөр (бусад) оролцогч (хэрэглэгч) хоёрын харилцан буруутай үйлдлээс болж осол гарсан, түүнчлэн хохирлын өөр тохиолдолд хохирлыг болзолгүйгээр, бүрэн хэмжээгээр нөхөн төлнө. 7.8. Хэрэглэгчтэй холбоотой зам тээврийн осол болон бусад осол гарсан тохиолдолд Хэрэглэгч Хэрэглэгчийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээтэй нэн даруй холбогдох үүрэгтэй. 7.9. Цахилгаан скутерийг илрүүлсэн тохиолдолд Компани нь цахилгаан скутер алдагдсан үед хэрэглэгчийн банкны картын данснаас суутгасан мөнгийг илэрсэн цахилгаан моторт скутерт учирсан хохирлын зардал, мөн цахилгаан скутерийг ашигласан зардлыг хасч Хэрэглэгчид буцаан олгоно. 7.10. Хэрэглэгчтэй холбоотой зам тээврийн осол болон бусад осол гарсан тохиолдолд Хэрэглэгч Хэрэглэгчийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээтэй нэн даруй холбогдох үүрэгтэй. Ямар ч тохиолдолд Хэрэглэгч буцаан хүлээлгэн өгтлөө Цахилгаан Скутерийг хариуцна. 7.11. Цахилгаан скутерт хохирол учирсан (гэмтсэн) тохиолдолд Хэрэглэгч компанид учирсан хохирлыг Компаниас тогтоосон хэмжээгээр нөхөн төлөх үүрэгтэй. Хэрэглэгч хийсэн тооцоотой санал нийлэхгүй байгаа тохиолдолд энэхүү гэрээнд заасан журмаар маргааныг шийдвэрлэхээр Компанид хандах эрхтэй. 7.12. Хэрэглэгч нь аппликейшныг ашиглах явцад гаргасан захиргааны зөрчилтэй холбогдуулан Хэрэглэгчид ногдуулсан захиргааны бүх торгуулийг дангаараа хариуцна. 7.13. Хэрэглэгч нь тээврийн хэрэгслийг бие бялдрын хувьд ашиглах чадвартай, хотын нөхцөлд зорчих хэсэг, явган хүний зам, дугуйн зам дээр жолоодох хангалттай туршлагатай гэдгээ баталгаажуулна. Хэрэглэгч нь бүртгүүлэх явцад оруулсан мэдээлэл үнэн болохыг, мөн Хэрэглэгчийн бүртгэлд заасан банкны картын эзэмигч мөн бөгөөд заасан банкны картын дансанд байгаа мөнгө нь төлбөрийг төлөхөд хангалттай гэдгийг баталгаажуулна мөн картдаа тээврийн хэрэгслийг ашиглах үйлчилгээний төлбөрийг төлөхөд хангалттай хэмжээний мөнгөтэй байх үүрэгтэй. Хэрэглэгч Үүгээр хэрэглэгчийн бүртгэлийн явцад заасан банкны картыг олгосон банк түүнчлэн түрээслүүлэгч/Компани нь худалдан авах гэрээ байгуулсан банкны процессийн төв болон/эсвэл Түрээслүүлэгч/Компанийн төлбөрийн төлөөлөгчид учирсан хохирлын хэмжээгээр мөнгөн хөрөнгийг хасуулах зөвшөөрөл олгоно. 7.14. Компани болон Түрээслүүлэгчийн аль нь ч тээврийн хэрэгслийг ашиглах үед Хэрэглэгчийн (эсвэл гуравдагч этгээдийн) эд хөрөнгийн аюулгүй байдлыг хариуцахгүй. Хэрэглэгч өөрийн өмч хөрөнгийг тээврийн хэрэгсэлд (хэрэв тээврийн хэрэгсэлд байлгах боломжтой бол), түүний дотор утсаа унагаах, гэмтэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд найдвартай бэхлэх, хамгаалах үүрэгтэй. Хэрэв ТС-д хэрэглэгчийн (эсвэл гуравдагч этгээдийн) өмчийг бэхлэх техникийн боломж байхгүй бол Хэрэглэгч ТС-нд ямар нэгэн эд хөрөнгийг бэхлэхгүй байх үүрэг хүлээнэ. Үүний зэрэгцээ, Хэрэглэгч нь Компани болон Түрээслүүлэгчийн аль аль нь Тээврийн хэрэгсэлд эд хөрөнгийг бэхлэх, хадгалах техникийн боломжоор хангах үүрэг хүлээхгүй гэдгийг бүрэн хүлээн зөвшөөрнө.

8. ЭЦСИЙН ЗААЛТУУД

8.1. Гэрээ байгуулахаас өмнө үйлдсэн аливаа захидоын харилцаа, утас болон бусад яриа хэлэлцээр гэрээ байгуулагдсан цагаас хойш хууль ёсны хүчин төгөлдөр бус болно. 8.2. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол гэрээ байгуулсан үеэс эхлэн талууд цахим шуудангаар илгээсэн цахим шуудан, түүний дотор түүнд хавсаргасан баримт бичгүүдийн (гэрээнд заасан цахим шуудангийн хаяг болон Бүртгэлийн явцад заасан хэрэглэгчийн цахим шуудангийн хаягууд) цаасан дээр үйлдсэн, холбогдох этгээдийн гараар гарын үсэг зурсан баримт бичигтэй адил хүчин төгөлдөр гэдгийг зөвшөөрнө. 8.3. Гэрээ байгуулагдсан цагаас эхлэн талууд Хэрэглэгчийн нэрийн өмнөөс аппликейшн эсвэл сайтыг ашиглан түүнчлэн бүртгүүлэх явцад хэрэглэгчийн заасан утасны дугаарыг ашиглан илгээсэн, гүйцэтгэсэн баримт бичиг, мессеж, үйлдлийг хууль ёсны хүчин төгөлдөр болохыг хүлээн зөвшөөрнө. 8.4 Хэрэглэгч Казахстан улсын нутаг дэвсгэрээс гадуур байгаа эсвэл бүртгүүлэх явцад гэрээнд заасан мессеж/мэдэгдэл хүлээн авах зорилгоор гадаадын үүрэн холбооны операторын гар утасны дугаарыг заасан бол компаниас ирсэн мессежийг цаг тухайд нь хүлээн аваагүй эсвэл хүлээн аваагүйгээс үүсэх бүх эрсдэлийг хэрэглэгч өөрөө хүлээнэ. 8.5. Цахим шуудангаар илгээсэн мэдээллийг хүлээн авагч нь илгээсэн үедээ хүлээн авсан гэж үзнэ. 8.6 Хэрэглэгч нь оршин суугаа газар (бүртгэл), байгаа газар, гар утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг өөрчлөгдсөн тухай Хэрэглэгчээс компанид өгсөн бусад мэдээлэл, овог нэрээ өөрчлөх, иргэний үнэмлэхний дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөрчлөх, Казахстан улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын иргэн/харьяалалгүй хүний оршин суух (оршин суух) эрхийг баталгаажуулсан баримт бичгийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах, иргэншлийн өөрчлөлт, бусад хувийн мэдээлэл, түүнчлэн Дэмжлэгийн үйлчилгээтэй холбогдож дээрх мэдээлэл алдагдсан тухай Компанид мэдэгдэх үүрэгтэй. Хэрэв хэрэглэгч гэрээний энэ зүйлд заасан нөхцөл байдлын талаар компанид мэдэгдээгүй ба / эсвэл компанид буруу мэдээлэл өгсөн бол гэрээний энэ зүйлд заасан хэрэглэгчийн мэдээллийг өөрчлөхтэй холбоотой аливаа үр дагаврыг компани хариуцахгүй. 8.7 Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн талуудын эрх, үүргийг Бүгд Найрамдах Казахстан улсын хуулиар зохицуулна. 8.8. Компани нь энэхүү Гэрээг оролцуулан аливаа баримт бичигт Компанийн эрх бүхий этгээд ба/эсвэл Түрээслүүлэгчийн гарын үсгийг факс хэлбэрээр хуулбарлах (механик болон бусад хуулбарлах замаар) ашиглах эрхтэй. Талууд ийм баримт бичиг нь хууль эрх зүйн хүчинтэйг хүлээн зөвшөөрнө. 8.9. Энэхүү гэрээ нь олон нийтийн санал юм. 8.10. Компани болон Түрээслүүлэгч нь Хэрэглэгчийн төхөөрөмжөөс аппликейшныг гуравдагч этгээд ашиглахад хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд үүнтэй холбогдуулан хэрэглэгчийн төхөөрөмжөөс хийсэн бүх үйлдлийг хэрэглэгчийн үйлдэл гэж үзнэ. Аливаа хүн Сайт эсвэл Аппликейшний функцэд нэвтэрч, Хэрэглэгчийн нэрийн өмнөөс ашиглах боломжтой болсон тохиолдолд Хэрэглэгч энэ тухай Компанид нэн даруй бичгээр (и-мэйл) эсвэл Дэмжлэгтэй холбоо барьж мэдэгдэх үүрэгтэй. Үгүй бол Сайт эсвэл Аппликейшн ашиглан Хэрэглэгчийн нэрийн өмнөөс хийсэн бүх үйлдлийг Хэрэглэгчийн шууд хийсэн үйлдэл гэж үзэх болно. 8.11. Энэхүү гэрээг орос хэл дээр боловсруулсан болно.

9. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ, ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

9.1. Бүх маргаан, санал зөрөлдөөнийг Талууд хэлэлцээ, гомдлын журмаар шийдвэрлэнэ. Талын нэхэмжлэлийг хэлэлцэх, хариу өгөх хугацаа нь хүлээн авсан өдрөөс хойш хуанлийн 10 (арав) хоног байна. Компани болон/эсвэл Түрээслүүлэгчийн нэхэмжлэлийг цахим шуудангаар илгээж болно. 9.2. Энэхүү гэрээнээс үүссэн аливаа маргааныг Компанийн байрших Бүгд Найрамдах Казахстан улсын шүүхэд хянан шийдвэрлэх ёстой. Энэхүү гэрээг Бүгд Найрамдах Казахстан улсын хуулиар зохицуулна.

10. КОМПАНИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ

“Jet Sharing” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, БТК: 210240019724 Албан ёсны хаяг: Казахстан, Алматы хот, Алмалинский дүүрэг, Богенбай батырын гудамж, 142 тоот, 6-р давхар, 607 тоот, шуудангийн код 050000.

11. ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭГЧИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ

“Kolesa Rent” ХХК БТК: 210140022433 Албан ёсны хаяг: Казахстан, Алматы хот, Алмалинский дүүрэг, Богенбай батырын гудамж, 142 тоот, 6 давхар, 617 тоот, шуудангийн код 050000.

Нийтийн түрээсийн гэрээний
1-р хавсралт

НИЙТИЙН ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭНИЙ ЗӨРЧЛИЙН ТОРГУУЛЬ

Зөрчлийн төрөл
1 Тээврийн хэрэгслийг үйлчилгээг ашиглаж болох нутаг дэвсгэрээс гадуур эсвэл хязгаарлагдмал бүсэд зогсоосон.
2 Цахилгаан скутерийг хоёр ба түүнээс дээш этгээд ашигласан.
3 Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис, мансууруулах бодис хэтрүүлэн хэрэглэсэн үед цахилгаан скутерийг ашигласан.
Торгууль
Давтамж Төлбөр
Эхний зөрчил 1000 төгрөг
Хоёр дахь зөрчил 10 000 төгрөг
Гурав дахь зөрчил 30 000 төгрөг
Дөрөв дэх зөрчил 100 000 төгрөг, Хэрэглэгчийн аккаунтыг хаах