← Нүүр хуудас руу

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГЭРЭЭ

Дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй Казахстан, Алматы хот, Богенбай батырын гудамж, 142-р байр, 607-р офис албан ёсны хаягаар бүртгэлтэй Бүгд Найрамдах Казахстан улсын хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэлтэй хуулийн этгээд БТК: 210240019724 "Jet Sharing" хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь захирал Алибеков Мусалав Абдулкадырович-аар төлөөлүүлэн энэхүү Хэрэглэгчийн гэрээний (цаашид “Гэрээ” гэх) үндсэн дээр Jet Mobile Application ашиглах боломжийг танд олгож байна. 


1. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Энэхүү Гэрээнд дараах нэр томъёог ашигласан бөгөөд доор тодорхойлсон утгыг агуулна. Хэрэв гэрээнд энэ хэсэгт тодорхойлогдоогүй нэр томьёо, ойлголтыг ашигласан бол тэдгээр нь холбогдох салбар/талбарт өгөгдсөн утгыг агуулна. 1.1 Компани – “Jet Sharing” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, Бүгд Найрамдах Казахстан улсын хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэлтэй хуулийн этгээд, БТК: 210240019724, хууль ёсны хаяг: Казахстан, Алматы хот, Богенбай батырын гудамж, 142-р байр, 607-р офис. 1.2. Хэрэглэгч - энэхүү Гэрээний шаардлагыг хангасан, Бүртгүүлэх/ Зөвшөөрөл журамд хамрагдсан, түүний шаардлагын дагуу энэхүү гэрээг болзолгүйгээр хүлээн зөвшөөрсөн хувь хүн, хуулийн этгээд. Энэхүү Гэрээний зорилго, нөхцөл байдлаас хамааран Хэрэглэгч гэдгийг энэхүү Гэрээний шаардлагыг хангасан боловч Бүртгэлийн журамд хамрагдаагүй (дуусаагүй) бөгөөд энэхүү Гэрээг хүлээн зөвшөөрөөгүй (компанийн боломжит үйлчлүүлэгч) гэж ойлгож болно. 1.3. Сайт – https://jetshr.com/. 1.4. “Jet” аппликейшн эсвэл гар утасны аппликейшн нь - ухаалаг утас, таблет болон бусад хөдөлгөөнт төхөөрөмж дээр ажиллахад зориулагдсан программ хангамж, iOS болон Android платформд зориулагдсан бөгөөд Хэрэглэгчийг Түрээслүүлэгчээс цахилгаан скутер хайж олох, түрээслэх боломжийг олгодог. Оюуны өмчийн объект болох Аппликейшны бүх онцгой эрх нь Компанид хамаарна. 1.5. Төхөөрөмж - Интернетэд холбогдсон, iOS эсвэл Android үйлдлийн систем дээр суурилсан, хэрэглэгчийг бүртгүүлэх / зөвшөөрөл олгох, мөн (төхөөрөмжийн функцээс хамаарч) аппликейшнийг ашиглах боломжийг олгодог хэрэглэгчийн цахим төхөөрөмж юм. Төхөөрөмж нь ямар нэгэн хязгаарлалт байхгүй компьютер (зөөврийн компьютер/ лэптоп, десктоп, Macintosh компьютер гэх мэт), гар утас (ухаалаг утас, холбогч төхөөрөмжүүд), PDА (таблет төхөөрөмжүүдийг оруулаад) гэх мэт орно. 1.6. Цахилгаан скутер гэдэг нь хоёр дугуйтай тээврийн хэрэгсэл бөгөөд босоо байрлалаас газраас хөлөөр түлхэж хөдөлгөөнд оруулж, цахилгаан моторын тусламжтайгаар хөдөлдөг тээврийн хэрэгсэл юм. 1.7. Хэрэглэгчийн бүртгэл - Хэрэглэгч, сонирхогч этгээд, Компани нь энэхүү Гэрээ болон хавсралтад заасан тодорхой үйлдлийг хийх. 1.8. Хэрэглэгчийн зөвшөөрөл - Аппликешныг цаашид нь ашиглахаар бүртгүүлсэн хэрэглэгчийг тодорхойлох зорилгоор энэхүү Гэрээ болон хавсралтад заасан тодорхой заасан тодорхой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх. 1.9. Дэмжлэгийн үйлчилгээ - долоо хоногийн долоон өдөр, хорин дөрвөн цагаар, амралт баярын өдрийг үл харгалзан хэрэглэгчдэд зөвлөгөө өгөх, хэрэглэгчдэд туслах, аппликейшнийг ашиглах явцад тэдэнд мэдээлэл өгөх зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг компанийн бүтцийн нэгж. Мэдээллийг Хэрэглэгч хавсралтад заасан утасны дугаараар Дэмжлэгийн үйлчилгээтэй холбогдох үед өгнө. 1.10. Нууцлалын бодлого - Аппликейшнд нэвтрэх боломжийг олгох зорилгоор Хэрэглэгчийн талаарх мэдээллийг олж авах, боловсруулах, хадгалах зорилго, арга, журмыг зохицуулсан баримт бичиг. 1.11. Түрээслэгч – Хэрэглэгчийг цахилгаан скутер түр хугацаагаар эзэмшүүлэх, ашиглах холбогдох гэрээ байгуулсан “Kolesa Rent” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, Бүгд Найрамдах Казахстан улсын хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэлтэй хуулийн этгээд, эсвэл бусад хуулийн этгээд, хувиараа бизнес эрхлэгчид (Бүгд Найрамдах Казахстан улсын засаг захиргаа-нутаг дэвсгэрийн нэгжээс хамаарч). 1.12. Түрээсийн гэрээ - Түрээслүүлэгчийн нэрийн өмнөөс болон зардлаар Хэрэглэгч ба Түрээслүүлэгчийн хооронд байгуулсан компанийн гэрээ. 1.13. Энэхүү Гэрээний текстэд ганц тоогоор ашигласан нэр томьёо нь олон тоог илэрхийлж болно, мөн эсрэгээр.

2. ГЭРЭЭНИЙ ЗҮЙЛ БА ЕРӨНХИЙ ЗААЛТУУД

2.1. Энэхүү Гэрээнд заасны дагуу компани нь хэрэглэгчдэд цахилгаан скутер хайх, маршрутыг хянах, зайны цэнэгийг зааж өгөх, боломжтой зогсоолыг хайх зэрэгт хэрэглүүрийг ашиглах эрх бүхий Jet Mobile аппликейшныг энэхүү гэрээний хүрээнд ашиглах, цахилгаан скутер болон аппликейшны бусад функцийг ашиглах зөвшөөрөл олгоно. Хэрэглэгч компанид лицензийн төлбөр төлөх үүрэг хүлээнэ. Лицензийн төлбөрийг Аппликейшныг ашиглах тусгай зөвшөөрлийг идэвхжүүлэх болон/эсвэл захиалах хэлбэрээр Аппликейшныг ашиглах тодорхой хугацаа, минут тутамд хавсралтад/эсвэл вэб сайт дээр заасан үнээр ногдуулж болно. 2.2 Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн хэмжээг хавсралтад заасан болно. Аппликейшныг ашиглах нь Хэрэглэгч лицензийн төлбөрийн хэмжээг зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг юм. Хэрэв хэрэглэгч тарифыг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол Аппликейшныг ашиглахаас татгалзах үүрэгтэй. 2.3. Лицензийн хураамжийг компани цахилгаан скутер хайх, түрээслэхэд ашиглах бүрд Хэрэглэгчийн апплийкейшинд холбосон банкны картаас суутгадаг. Үүний зэрэгцээ, уг аппликейшныг ашигласнаар Хэрэглэгч нь Гэрээ, нийтийн түрээсийн гэрээ эсвэл бусад дүрэм, бодлогыг зөрчсөн тохиолдолд өөрийн дүрсийг ашиглах эрхийг Компанид зөвшөөрнө. 2.4 Аппликейшныг зөвхөн энэхүү гэрээнд заасан арга замаар ашиглахыг зөвшөөрнө. 2.5. Хэрэглэгч компани болон гуравдагч этгээдэд хохирол учруулахын тулд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн шаардлага, энэхүү гэрээний нөхцөлийг зөрчиж уг аппликейшныг ашиглахгүй гэдгээ баталгаажуулна. 2.6. Хэрэглэгч програмыг ашиглах явцад гарсан алдаа, доголдол байгаа талаар Мобайл аппликейшны дэмжих үйлчилгээнд мэдэгдэнэ. 2.7. Хэрэглэгчийн банкны картаас буруугаар мөнгө хассан тохиолдолд Хэрэглэгч компанитай support@jetshr.com хаягаар эсвэл telegram bot @jetkzbot-ээр холбогдох эрхтэй. Компани нь Хэрэглэгчээс паспортын хуулбар, буруу хасалтыг баталгаажуулсан баримт бичгийг (дансны хуулга гэх мэт) өгөхийг шаардах эрхтэй. Компани нь ажлын 10 (арав) өдрийн дотор энэхүү гомдлыг хэлэлцэж, гэрээний дагуу Хэрэглэгчийн мөнгийг хассанаас бусад тохиолдолд арга хэмжээ авна. Банкны дотоод журмаар илүү урт хугацаа тогтоогоогүй бол буцаан олголтыг ажлын 30 (гуч) өдрийн дотор татан авалт хийсэн хэрэглэгчийн дансанд хийнэ. Мөнгө буцаах журмыг олон улсын төлбөрийн системийн дүрмээр зохицуулдаг. Бэлэн мөнгөөр буцаан олгохыг зөвшөөрөхгүй.

3. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ

3.1. Энэхүү Гэрээгээр тогтоосон үйлдлийн дарааллын дагуу Хэрэглэгч аппликейшнд бүртгүүлж, зохих ёсоор аппликейшнд зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд аппликейшныг ашиглах боломжтой. 3.2. Хэрэглэгч аппликейшнд бүртгүүлэхийн тулд Интернет дэх AppStore (itunes.apple.com) болон/эсвэл Google Play (play.google.com) ашиглан өөрийн төхөөрөмжид бие даан байршуулна (татаж авна). 3.3. Хэрэглэгч аппликейшнд бүртгүүлэхийн тулд Хэрэглэгч асуулгад шаардагдах мэдээлэл, түүний дотор энэхүү Гэрээний 5.1-д заасан мэдээллийг агуулсан асуулга бөглөнө. 3.4. Хэрэглэгч "Би нөхцөл, болзлыг зөвшөөрч, хэрэглэгчийн гэрээг зөвшөөрч байна" гэсэн нүдийг чагтлахгүйгээр эсвэл аппликейшны "Зөвшөөрөх" товчийг дарахгүйгээр эсвэл энэхүү гэрээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрөхгүйгээр Бүртгэлийг дуусгах боломжгүй. Хэрэглэгч аппликейшиныг бодитоор ашигласан нь энэхүү Гэрээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч буйг батлана. 3.5. Энэхүү Гэрээний 3.3, 3.4-т заасан үйлдлүүдийг хийхээс өмнө хэрэглэгч гар утасны дугаар, нууц үгээ оруулан хувийн аккаунтдаа орно. Дараа нь аппликейшнд зөвшөөрөл олгохдоо Хэрэглэгчийн хувийн аккаунт руу нэвтрэх эрх нь Бүртгэлийн үеэр хэрэглэгчийн заасан гар утасны дугаар болно. 3.6. Хэрэглэгч өгөгдлийг энэхүү Гэрээний 3.3-т заасны дагуу өгсний дараа компани ажлын 5 (тав) өдрийн дотор Хэрэглэгч болон түүний өгсөн мэдээллийг мөн хугацаанд нь Хэрэглэгчийн өгсөн мэдээлэлд үндэслэн шалгаж / эсвэл Компани гуравдагч этгээдээс хүлээн авсан тохиолдолд Хэрэглэгчийн бүртгэл хийх боломжийн талаар шийдвэр гаргадаг. Компани нь гаргасан шийдвэрийнхээ талаар Хэрэглэгчид компанид тохиромжтой хэлбэрээр мэдэгдэнэ. 3.7. Бүртгэлийн явцад Хэрэглэгч худал, дутуу, унших боломжгүй мэдээлэл өгсөн, эсхүл хэрэглэгчийн өгсөн мэдээллийг найдваргүй гэж үзэх үндэслэл байгаа бол, Компани нь өөрийн үзэмжээр Хэрэглэгчийн аппликейшныг ашиглах эрхийг хаах эрхтэй. Нэмж дурдахад, Компани нь ямар ч үед шалтгаангүйгээр Хэрэглэгчийг Аппликешинд бүртгүүлэх, ашиглахаас татгалзуулах эрхтэй. 3.8. Хэрэглэгчийн бүртгэл дууссаны дараа аппликейшиныг бүрэн хэмжээгээр ашиглах боломжтой гэсэн хэрэглэгчийн зөвшөөрлийг мессежээр хүлээн авсан гар утасны дугаар, кодыг оруулах замаар гүйцэтгэнэ. 3.9. Хэрэглэгч нэвтрэх нэр, нууц үг, түүнчлэн хэрэглэгчийн нэрийн өмнөөс аппликейшнд нэвтрэх эрхийг авах боломжтой бусад мэдээллийг нууцлах үүрэгтэй. Нэвтрэх нэр, нууц үгээ алдсан, эсвэл гуравдагч этгээд энэ мэдээллийг (мөн бусад мэдээллийг) эзэмшиж авсан гэж үзэх үндэслэл байгаа бол Хэрэглэгч бүртгүүлэх явцад түүний заасан холбоо барих хаягийг ашиглан, Компанитай тохиролцсоны дагуу хувийн акааунт руугаа нэвтрэхийг хориглох хүсэлтийг Компанид илгээх (Компанийн support@jetshr.com цахим шуудангийн хаяг руу илгээх, эсвэл дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээтэй холбоо барина уу). Хувийн аккаунт руу нэвтрэх эрхийг хаах хүсэлтийг компани хүсэлтийг илгээснээс хойш 1 (нэг) цагийн дотор авч үзнэ. Хэрэглэгч энэхүү үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх бүх эрсдлийг Хэрэглэгч хариуцна. Хэрэглэгч өөрийн нэвтрэх нэр болон/эсвэл нууц үгээ алдсаны улмаас уг аппликейшиныг гуравдагч этгээд Хэрэглэгчийн нэвтрэх болон нууц үгээр ашигласан тохиолдолд Компани хариуцлага хүлээхгүй. 3.10. Бүртгэл дууссаны дараа Дэмжлэгийн үйлчилгээний ажилтны хүсэлтээр нэмэлт мэдээлэл өгөх тохиолдолд хэрэглэгч асуулгын хуудсыг бөглөхдөө заасан гар утасны дугаар эсвэл Дэмжих үйлчилгээний ажилтны хүсэлтээр өөр утасны дугаараас хэрэглэгч нэмэлт мэдээлэл өгнө. 3.11. Хэрэв Хэрэглэгч аппликейшнд бүртгүүлэх үйлдлийг амжилттай гүйцэтгэсэн бол Хэрэглэгч аппликейшнд автоматаар холбогдох банкны картуудыг холбох (өгөгдөл оруулах) бөгөөд энэ гэрээнд заасан лицензийн хураамжийн мөнгө тус картаас хасагдах ёстой. Банкны картыг зөвхөн аппликейшнд заасан төлбөрийн системд ашиглах болон интернетээр төлбөр хийх боломжтой. Интернет төлбөр тооцоо хийх боломжийг хэрэглэгч банкны карт гаргасан банкаар дамжуулан бие даан олгодог. Хэрэглэгчийн програмд холбосон аливаа картаас гэрээнд заасан төлбөрийн мөнгийг Хэрэглэгчийн заасан (сонгосон) болон аппликейшнд холбосон үндсэн банкны картаас мөнгө хүрэлцэхгүй эсвэл хасагдах боломжгүй тохиолдолд компани хасаж болно. Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн эзэмшлийн банкны картуудыг холбох эрхтэй. Хэрэв энэ нөхцөл хангагдаагүй бол Хэрэглэгч өөрийн зардлаар бүх данснаас хассан төлбөрийг бодит карт эзэмшигчид нөхөн төлөхөөс гадна аливаа нэхэмжлэл, шаардлагыг танилцуулахтай холбоотой бүх маргааныг бодит карт эзэмшигч эсвэл бусад сонирхсон гуравдагч этгээдэд өөрийн зардлаар шийдвэрлэх үүрэгтэй. Компани нь бодит карт эзэмшигч болон бусад сонирхогч гуравдагч этгээдэд, түүний дотор шүүхийн шийдвэрээр ямар нэгэн төлбөр төлсөн тохиолдолд, Бүгд Найрамдах Казахстан улсын хууль тогтоомжоор хориглоогүй журмаар төлсөн бүх төлбөрийг Хэрэглэгчээс буцаан авах эрхтэй. 3.12. Хэрэглэгч банкны карт бүрийг холбохдоо, мөн аппликейшиныг ашиглаж эхлэхээс өмнө Хэрэглэгчийн банкны карт дээрх боломжит үлдэгдлийг шалгаж, 100 (нэг зуу) -аас ихгүй хэмжээний мөнгийг хасна, мөнгөө авсан өдрөөс хойш 24 цагийн дотор Хэрэглэгчийн банкны картанд буцаан олгоно.

4. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН МЭДЭГДЭЛ

4.1. Энэхүү гэрээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрснөөр хэрэглэгч дараах зүйлийг мэдэгдэнэ: - энэхүү Гэрээний утга, ач холбогдлыг уншиж ойлгоход хангалттай орос хэлээр ярьдаг; - Гэрээний нөхцөлтэй танилцаж, заасан баримт бичгийн утга, утгыг ойлгож, түүний агуулгыг хүлээн зөвшөөрч, ямар ч тайлбар, нөхцөл, болзолгүйгээр хүлээн зөвшөөрч, түүнээс тогтоосон шаардлагыг дагаж мөрдөх, биелээгүй тохиолдолд хариуцлага хүлээх / Гэрээнд заасан шаардлага, нөхцөлийг зохих ёсоор биелүүлээгүй, мөн бүртгүүлэх, ашиглахтай холбоотой үйл ажиллагааныхаа бүх үр дагаврыг ойлгож байгааг, - Нууцлалын бодлогыг уншиж, заасан баримт бичгийн утга, утгыг ойлгож, агуулгатай нь санал нийлж байгааг; - Бүртгэлийн явцад компанид бүрэн, хүчинтэй, найдвартай мэдээлэл (хувийн мэдээллийг оруулаад) өгөх; - энэхүү гэрээгээр түүнд тавигдсан бүх шаардлагыг хангаж байгаа, ялангуяа Казахстаны хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн шаардлагын дагуу тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхтэй, Казахстаны хууль тогтоомжоор тээврийн хэрэгсэл жолоодоход эмнэлгийн болон / эсвэл эсрэг заалт байхгүй, хамгийн багадаа 18 (арван найман) настай, Казахстаны хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжоор тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхтэй хүнд шаардлагыг хангасан байна. Хэрэглэгчдэд тавигдах эдгээр шаардлагууд нь эцсийнх биш. Компани нь ямар ч үед ямар ч шалтгаангүйгээр өргөдлийг бүртгэх, ашиглахаас татгалзах эрхтэй. - Цахилгаан скутерийн координатыг хянах, бүртгэх боломжийг олгодог аливаа төхөөрөмж, программ хангамжийг цахилгаан скутерт байрлуулахыг зөвшөөрөх, - Хэрэглэгч энэхүү гэрээгээр хүлээсэн аливаа баталгаа, үүргээ зөрчсөний улмаас компанид учирсан хохирлын хэмжээг зөвхөн компани өөрийн үзэмжээр тогтоодог гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, уг хохирлыг Компаниас тогтоосон боломжийн хугацаанд нөхөн төлөхийг болзолгүй зөвшөөрөх. - Энэхүү Гэрээг Компанийн тал ямар ч мэдэгдэлгүйгээр хэдийд ч өөрчилж болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, энэхүү гэрээнд гарсан холбогдох өөрчлөлтөд бие даан хяналт тавих үүрэг хүлээнэ. Энэхүү Гэрээний шинэ хувилбар буюу өөрчлөлтүүд нь сайт эсвэл аппликейшнд тавигдсан үеэс эхлэн хүчин төгөлдөр болно; - Казахстан улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцэж байгаа тохиолдолд Компаниас аливаа мэдэгдэл, мессеж, мэдээлэл, шуудангийн илгээмжийг ямар ч хэлбэрээр хүлээн авахыг зөвшөөрөх; - Аппликейшинээр дамжуулан компаниас илгээсэн баримт бичгүүдийг өөрийн биеэр гарын үсэг зурсан баримт бичиг, апплийкейшины дагуу гүйцэтгэсэн үйлдлийн хувьд хууль ёсны хүчин төгөлдөр болохыг хүлээн зөвшөөрөх; - Компанийн ашигладаг таних хэрэгсэл нь холбогдох баримт бичиг, үйлдэл нь хэнээс гаралтай болохыг тогтоох, танихад хангалттай гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх; 4.2. Энэхүү гэрээний нөхцөлтэй танилцахдаа хэрэглэгч "Би нөхцөл, болзлыг зөвшөөрч, хэрэглэгчийн гэрээг зөвшөөрч байна" гэсэн нүдийг чагтлахаас өмнө эсвэл програмын "Зөвшөөрөх" товчийг дарахаас өмнө хийх ёстой. Энэхүү Гэрээний нөхцөлтэй цаг тухайд нь танилцаагүй хэрэглэгч үүнтэй холбоотой сөрөг үр дагавраас үүсэх бүх эрсдлийг хариуцна.

5. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ

5.1 Хэрэглэгч өөрийн өгсөн хувийн мэдээллээ (түүнчлэн гуравдагч этгээдээс хүлээн авсан) компаниас боловсруулж, хил дамнуулан шилжүүлэхийг зөвшөөрч байна. Үүнд: овог, нэр, ургийн овог (хэрэв байгаа бол), хувь хүний таних дугаар эсвэл түүнтэй адилтгах таних дугаар, эсвэл түүнтэй адилтгах бусад дугаар, төрсөн он, сар, өдөр, төрсөн газар, иргэний үнэмлэхийн цуврал дугаар (паспорт эсвэл түүнийг орлох бусад баримт бичиг), тухайн иргэний бүртгэлд хамрагдсан газрын хаягийн мэдээлэл, оршин суугаа газар, холбоо барих хэрэгсэл, үүнд (гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй) утасны дугаар, мэйл хаяг, тээврийн хэрэгслийг ашиглахад эмнэлгийн эсрэг заалт байгаа эсэх (байхгүй), биометрийн мэдээлэл (зураг гэх мэт), ажил, албан тушаал болон бусад хувийн мэдээлэл орно. Тус зөвшөөрлийг өгснөөр өөрийн хүсэл зориг, ашиг сонирхлын үүднээс тус үйлдлийг хийж байгааг батална. 5.2 Хувийн мэдээллийг боловсруулах зөвшөөрлийг олгосоноор хэрэглэгч энэхүү Гэрээг байгуулах, гүйцэтгэх, нэмэлт үйлчилгээ үзүүлэх, сурталчилгаа, санал асуулга, компаниас явуулж буй судалгаанд оролцох (түүний дотор цахим хэлбэрээр утас, үүрэн холбоогоор судалгаа явуулах, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй) мөн Хэрэглэгч болон бусад этгээдтэй холбоотой хууль эрх зүйн үр дагаварт хүргэх шийдвэр гаргах, бусад үйлдэл хийх, компаниас үзүүлж буй үйлчилгээ, компаниас зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх талаар хэрэглэгчдэд мэдээлэл өгөх, мөн хуульд заасан бүх мэдээлэлд хамаарна, Гэрээний 5.1 дэх заалт. 5.3. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг боловсруулах ажлыг компани нь дээр дурдсан зорилго тус бүрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хэмжээгээр, дараах боломжит аргуудаар гүйцэтгэдэг. Үүнд: цуглуулах, бүртгэх (цахим зөөвөрлөгчийг оролцуулан), системчлэх, хуримтлуулах, хадгалах, жагсаалтад оруулах, тэмдэглэгээ хийх, тодруулах (шинэчлэх, өөрчлөх), гаргаж авах, ашиглах, шилжүүлэх (тараах, хангах, нэвтрэх), эзэнгүй болгох, хаах, хасах, устгах, хувийн мэдээллийг хил дамнуулан дамжуулах, гэрэл зураг авах замаар зураг авах, түүнчлэн Бүгд Найрамдах Казахстан улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийг харгалзан хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэлтэй холбоотой бусад үйлдлийг хэрэгжүүлэх. Боловсруулалтыг автоматжуулалтын хэрэгслийн тусламжтайгаар, болон ийм хэрэгслийг ашиглахгүйгээр гүйцэтгэдэг. 5.4. Хэрэглэгч өөрийн хувийн мэдээллийг боловсруулах зөвшөөрөл нь Хэрэглэгч компанид өгсөн үеэс эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар хүчинтэй болохыг баталгаажуулна. 5.5. Хэрэглэгч нь зөвшөөрлөө цуцлахаас дор хаяж 60 (жаран) хоногийн өмнө Компанид зохих бичгээр мэдэгдэл илгээж, хувийн мэдээллийг боловсруулах зөвшөөрлөө цуцлах эрхтэй бөгөөд үүний зэрэгцээ, Хэрэглэгч нь түүний хувийн мэдээллийг боловсруулах боломжгүй болсон үеэс эхлэн аппликейшнд нэвтрэх эрхийг Компаниас олгохгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, ойлгох ёстой. 5.6. Дээрх зорилгод хүрэхийн тулд хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд (түүний дотор эрх бүхий төрийн байгууллагуудад) өгөх шаардлагатай бол түүнчлэн гуравдагч этгээдийг ажил гүйцэтгэх (үйлчилгээ үзүүлэх) ажилд татан оролцуулах үед, Компаниас өөрийн чиг үүрэг, эрх мэдлээ өөр хүнд шилжүүлэх (даалгавар, түүний дотор үүрэг даалгаврын талаар шийдвэр гаргах, өр барагдуулах гэх мэт) үед Хэрэглэгч хувийн мэдээллээ шилжүүлж байгаа хүлээн зөвшөөрч, баталгаажуулж байгааг мэдэгдэнэ. Компани нь Хэрэглэгчээс нэмэлт зөвшөөрөл авалгүйгээр Хэрэглэгчийн талаарх мэдээллийг (хувийн мэдээллийг оруулаад) шаардлагатай хэмжээгээр гуравдагч этгээд, тэдгээрийн төлөөлөгч болон тэднээс эрх олгосон бусад хүмүүст задруулах, дээрх үйлдлийг хийх, түүнчлэн Казахстан улсын хууль тогтоомжийн шаардлагын дагуу эдгээр мэдээллийг агуулсан холбогдох баримт бичгийг эдгээр хүмүүст өгөх эрхтэй. 5.7. Хэрэглэгч нь гуравдагч этгээдтэй байгуулсан нууцлалын гэрээний үндсэн дээр Компани нь хувийн мэдээллийг тэдэнд шилжүүлэх, зөвхөн Хэрэглэгчийн гэрээнд зааснаар хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хил дамнуулан дамжуулах эрхтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, баталгаажуулна. 5.8 Компани нь хэрэглэгчтэй байгуулсан гэрээний дагуу эрх шилжүүлэх асуудлыг авч үзэх тохиолдолд Компанитай гэрээ байгуулах асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд түүний хувийн мэдээлэл, түүний гэрээний талаархи мэдээллийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд Хэрэглэгчээс компанид өгсөн гэж хүлээн зөвшөөрнө. Энэхүү гэрээний дагуу эрх шилжүүлсэн тохиолдолд компани энэ талаар хэрэглэгчдэд мэдэгдэл илгээхгүй байх эрхтэй. Хэрэглэгч гэрээний энэ зүйлийн дагуу Компаниас хийсэн шилжүүлгийн талаар ямар нэгэн мэдэгдэл хүлээн авахгүй байхыг үүгээр хүлээн зөвшөөрч байна. 5.9. Хэрэглэгч компани болон/эсвэл түүний түншүүд болон/эсвэл бусад гуравдагч этгээдээс зарж борлуулсан бараа, үйлчилгээний зар сурталчилгааг агуулсан сурталчилгааны мессежийг мэйл хаяг, гар утасны дугаар (WhatsApp, үүнтэй холбогдсон аккаунт гэх мэт)-ээр Бүртгэлийн явцад хэрэглэгчийн тодорхойлсон Viber мессенжер, Telegram гэх мэт), түүнчлэн хэрэглэгчээс компанид өгсөн бусад мэйл хаяг, гар утасны дугаар (WhatsApp, Viber, Telegram гэх мэт сүлжээнд холбогдсон бүртгэлүүд орно) энэхүү гэрээний дагуу хүлээн авахыг зөвшөөрч байна. Хэрэглэгч өөрт нь хандсан сурталчилгааны мессежийг тараахыг зогсоох хүсэлтээр компанид хандсан тохиолдолд холбогдох хүсэлт гаргасан Хэрэглэгчтэй холбоотой ийм түгээлтийг даруй зогсоох үүрэг хүлээнэ. 5.10. Хэрэглэгч нэмэлт зөвшөөрөл авалгүйгээр гэрээнд заасан аливаа төлбөрийг төлөхийн тулд компани эсвэл түүний нэрийн өмнөөс түүний татсан төлөөлөгч (төлбөрийн систем) банкны картнаас мөнгө хасуулахыг зөвшөөрнө мөн ийм аргаар аппликейшнд тусгай зөвшөөрөл олгосон лицензийн төлбөр, гэрээг биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс үүссэн торгууль, хохирол, нэмэлт даатгалын дүн, франшиз, Казахстаны хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжид заасан тохиолдолд бусад дүн. 5.11. Компани нь Хэрэглэгчийн Дэмжлэгийн үйлчилгээтэй харилцах (харилцаа) -ийг аудио болон/эсвэл видео бичлэгийг бичиж, гуравдагч этгээдэд өгөхийг Хэрэглэгч зөвшөөрч байна. 5.12. Хэрэглэгч гэрээний дагуу төлбөр хийх Хэрэглэгчийн банкны данс ба/эсвэл банкны картын мэдээллийг Компани болон/эсвэл түүний түншүүд (төлбөрийн систем) нь гэрээний хугацаанд хадгалахыг зөвшөөрч байна.

6. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БАТАЛГАА, ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

6.1. Хэрэглэгч нь Аппликешныг зөвхөн хувийн арилжааны бус зорилгоор, бизнес эрхлэх, хөдөлмөрийн болон бусад төлбөртэй үйл ажиллагаа явуулахтай холбоогүй бөгөөд зөвхөн энэхүү гэрээний нөхцлийн дагуу ашиглах болно гэдгийг баталгаажуулна. 6.2. Хэрэглэгч өөр хүний нэрийн өмнөөс бүртгүүлэхгүй, бүртгэл, хувийн болон бусад мэдээллийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхгүй гэдгээ баталгаажуулна. 6.3. Хэрэглэгч аппликейшнд холбосон бүх банкны картны эзэмшигч гэдгээ баталгаажуулна. 6.4. Хэрэглэгч аппликейшныг зөв ашиглахын тулд өөрийн төхөөрөмжүүдийн интернет холболтын зохих хурдыг хангах ёстой гэдгийг ойлгож, зөвшөөрнө. Аппликейшныг ашиглахын өмнө хэрэглэгч өөрийн төхөөрөмж нь шаардлага хангаж байгаа эсэхийг бие даан шалгах ёстой. Интернэтэд нэвтрэх эрх олж авах, энэ зорилгоор холбогдох төхөөрөмж, програм хангамжийн бүтээгдэхүүнийг худалдан авах, тохируулахтай холбоотой бүх асуудлыг Хэрэглэгч бие даан, өөрийн зардлаар шийдвэрлэх бөгөөд Гэрээнд хамаарахгүй. 6.5. Хэрэглэгч аппликейшнд хийсэн бүх үйлдлийг хариуцна. 6.6. Хэрэглэгч нь хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр, нууц үгийг гуравдагч этгээдэд ашиглахыг зөвшөөрөхгүй. Хэрэглэгч энэ заалтыг зөрчсөний улмаас учирч болзошгүй гэмтэл, өгөгдлийн алдагдал, гэмтлийг Компани хариуцахгүй. Хэрэглэгч нь Аппликешн дэх зөвшөөрөл олгоход ашигласан мэдээлэл, түүний дотор нэвтрэх нэр, нууц үг зэргийг бусдын зөвшөөрөлгүй ашиглахаас хамгаалах, нууцлах зохих арга хэмжээ авч, ийм хэрэглээ илэрсэн тохиолдолд холбогдох мэдээллийг Компанид нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй. Ийм мэдээлэл ирүүлээгүйтэй холбоотой сөрөг үр дагаврыг хэрэглэгч өөрөө хариуцна. 6.7. Хэрэглэгч нь энэхүү гэрээний нөхцлийн өөрчлөлтийг Аппликешнаар бие даан хянах үүрэгтэй. 6.8. Хэрэглэгч Аппликешн (програмын кодыг оруулаад), компанийн ашиг сонирхол, өмчид хохирол учруулах аливаа технологи ашиглахгүй байх, үйлдэл хийхгүй байх үүрэгтэй. 6.9. Хэрэглэгч Казахстан улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн бусад заалтууд, энэхүү гэрээний заалтууд болон Компанийн хууль ёсны шаардлагыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. 6.10 Хэрэв Хэрэглэгч энэхүү гэрээний нөхцлийг зөрчсөний улмаас Компанийн эсрэг гуравдагч этгээд нэхэмжлэл гаргаж, нэхэмжлэлийн үр дүнд компани хохирол амссан бол Хэрэглэгч ийм нэхэмжлэлийг бие даан өөрийн зардлаар шийдвэрлэх үүрэгтэй мөн Хэрэглэгч энэхүү гэрээний нөхцлийг бүрэн биелүүлээгүйгээс учирсан хохирлыг Компанид нөхөн төлнө. 6.11. Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор биелүүлээгүй тохиолдолд Хэрэглэгч Казахстан улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, энэхүү гэрээний дагуу хариуцлага хүлээнэ. 6.12. Бүртгэлд заасан гар утасны дугаар болон бусад мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд хэрэглэгч компанид мэдэгдэх үүрэгтэй. Ийм мэдээлэл ирүүлээгүйтэй холбоотой сөрөг үр дагаврыг хэрэглэгч өөрөө хариуцна.

7. КОМПАНИЙН БАТАЛГАА, ХАРИУЦЛАГА

7.1. Компани нь Хэрэглэгчийг Аппликейшн, түүнчлэн Аппликешнд агуулагдах аливаа мэдээллийг "байгаагаар нь" ("as is") ямар ч баталгаагүйгээр олгодог. Энэ нь бусад зүйлсээс гадна Компани нь: • аппликейшнины хурд, тотмол ажиллагаа, хэрэглэгчийн төхөөрөмжийн программ хангамж, үйлдлийн системтэй нийцэж байгаа эсэхэд хариуцлага хүлээхгүй; • Аппликейшнийг ажиллуулах явцад алдаа болон/эсвэл вирус байхгүй байгаад хариуцлага хүлээхгүй, холбооны сувгууд, мэдээлэл солилцох төвүүд, компьютерийн төвүүд, түүнчлэн бүс нутгийн болон орон нутгийн ач холбогдол бүхий холбооны шугамын түвшинд холбооны сувгийн тасалдал, серверийн дэд бүтцийн доголдол; харилцаа холбоо болон / эсвэл эрчим хүчний сүлжээнд гарсан гэмтэл, түүнчлэн гуравдагч этгээдийн зөвшөөрөлгүй нэвтрэх болон / эсвэл програмыг идэвхгүй болгоход чиглэсэн шударга бус үйлдэлд хариуцлага хүлээхгүй. Хэрэглэгч уг аппликейшныг эрсдлээ тооцоолон ашиглахыг хүлээн зөвшөөрч байгааг зөвшөөрнө. • Хэрэглэгчийн Төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хариуцахгүй; • Аппликешн нь хэрэглэгчийн хүлээлттэй нийцэхгүй байгаа тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй; • Аппликешн дэх Хэрэглэгчдийн үйлдэл болон Хэрэглэгчид Аппликейшнийг ашигласнаас үүдэн гарах үр дагаварт хариуцлага хүлээхгүй. 7.2. Хэрэв хэрэглэгчийн төхөөрөмж дээр аппликейшн харагдахгүй, ажиллахгүй байгаа бол Компани нь холбогдох нөөцөд хандах, тэдгээрийг ашиглах / бүрэн ашиглах боломжийг баталгаажуулахгүй. 7.3. Компани нь Компаниас үл хамаарах шалтгаан, давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас хэрэглэгчийн төлбөрийг хүлээн авах, гүйлгээг баталгаажуулдаг төлбөрийн систем түр зуур ажиллахгүй байх үед хариуцлага хүлээхгүй. 7.4. Давагдашгүй хүчин зүйлийн нөхцөл байдлаас үүдэн гэрээний нөхцлийг зөрчсөн тохиолдолд Компани хариуцлага хүлээхгүй.Үүнд: төрийн эрх бүхий байгууллага ба/эсвэл орон нутгийн засаг захиргааны шийдвэр, гал түймэр, үер, газар хөдлөлт, бусад байгалийн гамшиг, цахилгааны болон/эсвэл компьютерийн сүлжээний доголдол, ажил хаялт, иргэний эмх замбараагүй байдал, үймээн самуун, бусад нөхцөл байдал гэх мэт Компани энэхүү гэрээний нөхцлийг биелүүлэхэд нөлөөлж болох бусад нөхцөл байдал орно. 7.5. Хэрэглэгчийн үйлдэл, эс үйлдэхүй, тэр дундаа хэрэглэгчийн алдаатай үйлдэл / эс үйлдэхүйгээс шалтгаалан компани үүргээ биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүй тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй. 7.6. Аппликейшн нь хэрэглэгчдэд гуравдагч этгээдээс санал болгож буй төлбөртэй ба/эсвэл үнэ төлбөргүй бүтээгдэхүүн ба/эсвэл үйлчилгээг агуулж болно. Компани нь тэдгээрийг хангах/үзүүлэх харилцааны оролцогч биш бөгөөд Хэрэглэгч болон/эсвэл гуравдагч этгээдийн өмнө танилцуулах/үзүүлэх хариуцлага хүлээхгүй. 7.7. Аппликешн нь гуравдагч этгээдийн вэбсайт, програм болон бусад эх сурвалжуудын холбоосыг агуулж болно. Гуравдагч этгээдийн заасан сайтууд, програмууд болон бусад эх сурвалжууд, тэдгээрийн материалууд нь Казахстаны хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг компани шалгадаггүй бөгөөд Компани нь тэдгээрийн агуулгыг хариуцахгүй. 7.8. Аппликешнд байршуулсан аливаа сайт, програм, нөөц, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, арилжааны болон арилжааны бус шинж чанартай аливаа мэдээлэлтэй холбогдох холбоос нь Компаниас дээрхийг дэмжиж байгаа эсвэл зөвлөмж биш юм. Хэрэв Хэрэглэгч гуравдагч этгээдийн сайтууд, програмууд, нөөцүүд, бүтээгдэхүүнүүд, үйлчилгээнүүд эсвэл гуравдагч этгээдийн програмуудыг ашиглахаар шийдсэн бол үүний эрсдлийг өөрөө хүлээнэ. 7.9. Аливаа гуравдагч этгээдийн үйлдэл, түүнчлэн төлбөрийн систем, харилцаа холбооны операторуудын үйлдэл нь Компанийн үйлдэл биш бөгөөд Компани нь тэдгээрийн төлөө хариуцлага хүлээхгүй. 7.10. Компани нь Компаниас зөвшөөрөлгүй (баталгаагүй) эх сурвалжид (хуурамч програм) өргөдөл, линкийг байрлуулах хариуцлага хүлээхгүй. Хэрэв Хэрэглэгч хуурамч аппликейшн ашигласан бол ийм ашиглалттай холбоотойгоор Компани түүний өмнө ямар ч хариуцлага хүлээхгүй. 7.11. Компани нь энэхүү гэрээнд заасан зорилгын дагуу хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг ухамсартай, хууль ёсны дагуу боловсруулах баталгааг өгдөг. 7.12. Компани нь шинэчлэлт хийсэн тохиолдолд хэрэглэгчийн мэдээллийг цаг тухайд нь шинэчлэх баталгааг өгдөг. 7.13. Компани нь зөвхөн Компанийн үүргээ гэм буруутай биелүүлээгүйн улмаас учирсан шууд бодит хохирлыг аппликейшныг ашигласны төлбөр (зардал, торгууль, хохирлыг барагдуулахгүй) хэмжээгээр хариуцна. Компанийн хэрэглэгч холбогдох нэхэмжлэл гаргахаас өмнөх бүх хугацаанд, гэхдээ 12 (арван хоёр) сараас илүүгүй байна. 7.14. Компани нь хэрэглэгчийн төхөөрөмжөөс аппликейшныг гуравдагч этгээд ашиглахад хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд үүнтэй холбогдуулан хэрэглэгчийн төхөөрөмжөөс хийсэн бүх үйлдлийг хэрэглэгчийн үйлдэл гэж үзнэ. Хэрэв хэн нэгэн хүн аппликейшнд нэвтрэх, Хэрэглэгчийн нэрийн өмнөөс ашиглах боломжийг олж авбал Хэрэглэгч энэ тухай Компанид нэн даруй бичгээр (и-мэйл) эсвэл Дэмжлэгийн үйлчилгээтэй холбоо барьж мэдэгдэх үүрэгтэй. Үгүй бол Хэрэглэгчийн нэрийн өмнөөс Аппликейшн ашиглан хийсэн бүх үйлдлийг хэрэглэгчийн шууд хийсэн үйлдэл гэж үзнэ. 7.15. Мөн компани нь дараах зүйлийг хариуцахгүй. - Сайт болон аппликейшны тасралтгүй ажиллагаа; - Сайт болон аппликейшныг ажиллуулах явцад алдаа болон / эсвэл вирус байхгүй байх; - холбооны сувгууд, мэдээлэл солилцох төвүүд, компьютерийн төвүүд, түүнчлэн бүс нутгийн болон орон нутгийн ач холбогдолтой холбооны шугамын түвшинд холбооны сувгуудын тасалдал, серверийн дэд бүтцийн эвдрэл; - дэлхийн интернет сүлжээ эсвэл түүний бие даасан сегментүүдийн үйл ажиллагаанд алдаа, бэрхшээл, хаягийн систем (DNS) тасалдсан гэх мэт; - Харилцаа холбооны сувгийг таслах, хэт ачаалах, серверийн дэд бүтцийн ажиллагааг хангах зорилгоор цахим программ хангамж ба/эсвэл техник хангамж, тэдгээрийн хослолыг ашиглан гүйцэтгэсэн аливаа Талуудад аливаа төрлийн хохирол учруулахад чиглэсэн гуравдагч этгээдийн зөвшөөрөлгүй үйлдэл; Програм хангамжийн системийн удирдлагад зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, нууц мэдээлэлд нэвтрэх (хакердах, DDOS халдлага, хортой код түгээх, программ хангамж, техник хангамжийг идэвхгүй болгох гэх мэт) Хэрэглэгч нь Сайт болон/эсвэл Аппликейшнийг өөрийн эрсдлээ тооцон ашиглахыг зөвшөөрч, баталгаажуулна.

8. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА. ГЭРЭЭГ ӨӨРЧЛӨХ, ТАТГАЛЗАХ ЖУРАМ

8.1. Хэрэглэгч энэхүү Гэрээний 3.4-т заасан үйлдлийг гүйцэтгэснээр энэхүү гэрээг хүлээн зөвшөөрч байна. Хэрэглэгч эдгээр үйлдлийг гүйцэтгэх огноо нь энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр юм. Энэхүү гэрээ нь хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар хүчинтэй байна. 8.2. Гэрээний нөхцөлийг өөрчлөх нь гэрээний одоо байгаа хувилбарт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах Гэрээний шинэ хувилбарыг бий болгох замаар хийгдэж, Компани нь гэрээний шинэ хувилбарыг эсвэл гэрээнд оруулсан өөрчлөлтийг аппликейшн дээр оруулсан өдрөөс эхлэн Компани болон Хэрэглэгчийн хувьд хүчин төгөлдөр болно. Хэрэв Хэрэглэгч оруулсан өөрчлөлттэй санал нийлэхгүй байгаа бол доор заасан журмаар энэхүү Гэрээг биелүүлэхээс татгалзах эрхтэй бөгөөд энэ нь Хэрэглэгчийг гэрээний дагуу харилцаагаа дуусгахаас өмнө үүссэн үүргээ биелүүлэхээс чөлөөлөхгүй мөн хэрэглэгч аппликейшныг ашиглахаа зогсоох үүрэгтэй. 8.3. Хэрэв хэрэглэгч гэрээгээ биелүүлэхээс татгалзаагүй (цуцлах өргөдөл (мэдэгдэл) ирүүлээгүй (8.5-р зүйл) бол Хэрэглэгч гэрээг шинэчилсэн найруулга эсвэл өөрчилсөн заалтыг уншиж, ойлгосон, дагаж мөрдөхийг зөвшөөрсөн гэж үзнэ. Гэрээний заасан шинэ хувилбар буюу түүнд оруулсан өөрчлөлтийг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс нь болзолгүйгээр хүлээн зөвшөөрнө. Хэрэглэгч гэрээний нөхцөлийн өөрчлөлтийн талаар бие даан хянана. Тус шаардлагыг дагаж мөрдөхгүй байх эрсдлийг Хэрэглэгч өөрөө хүлээнэ. 8.4. Компани болон Хэрэглэгч нь гэрээг цуцлах (татгалзах) өдөр хүртэл хуанлийн долоон хоногийн өмнө энэ тухай нөгөө талдаа мэдэгдэх замаар энэхүү Гэрээг биелүүлэхээс дангаараа болон шүүхэд хандалгүй татгалзах эрхтэй. Үүний зэрэгцээ, Гэрээг цуцлах (татгалзах) санаачлагч нь гэрээг цуцлах өдрөөс хэтрэхгүй хугацаанд гэрээний дагуу хүлээсэн бүх үүргээ биелүүлэх үүрэгтэй. 8.5. Хэрэглэгчийн санаачилгаар гэрээг цуцлах нь Хэрэглэгч компанид шилжүүлсэн хэрэглэгчийн биечлэн гарын үсэг зурсан өргөдөл (мэдэгдэл) дээр үндэслэн энэхүү гэрээнд заасан хугацаанд (биечлэн, шуудан хүргэгчээр, шуудангаар) гүйцэтгэнэ, эсвэл Компаниас эсэргүүцээгүй тохиолдолд Хэрэглэгч гарын үсэг зурсан өргөдөл (мэдэгдэл) сканнердан support@jetshr.com цахим шуудангаар эсвэл холбогдох өргөдлийн текстийг (мэдэгдэл) мессенжерээр (WhatsApp, Viber, Telegram гэх мэтээр) илгээж болно. 8.6. Хэрэглэгч гэрээнд заасан аливаа үүрэг, мэдэгдэл, баталгааг зөрчсөн тохиолдолд компани нь шүүхэд хандалгүй нэг талын журмаар гэрээг биелүүлэхээс татгалзах эрхтэй. Энэ тохиолдолд Хэрэглэгчид аппликейшнээр дамжуулан (push-мэдэгдэл илгээх) эсвэл мессеж илгээх, эсвэл цахим шуудангаар дамжуулан мэдэгдэл илгээсэн өдрөөс эхлэн гэрээ дуусгавар болсон гэж үзнэ. Мэдэгдэл өгөх үед цахилгаан скутер түрээсэлсэн тохиолдолд Хэрэглэгч түрээс, зогсоолыг дуусгах шаардлагын дагуу түрээсийг нэн даруй цуцлах үүрэг хүлээнэ. 8.7. Талуудын биелэгдээгүй үүргийн хувьд аливаа шалтгаанаар цуцалсан гэрээ нь эдгээр үүргээ бүрэн биелүүлэх хүртэл хүчинтэй хэвээр байна.

9. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ, ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

9.1. Бүх маргаан, санал зөрөлдөөнийг Талууд хэлэлцээ, гомдлын журмаар шийдвэрлэнэ. Талын нэхэмжлэлийг хэлэлцэх, хариу өгөх хугацаа нь хүлээн авсан өдрөөс хойш хуанлийн 10 (арав) хоног байна. Компанийн нэхэмжлэлийг цахим шуудангаар илгээж болно. 9.2. Энэхүү гэрээнээс үүдэн гарсан болон гэрээний бус аливаа маргаан, түүний оршин тогтнох, хүчинтэй байх, цуцлахтай холбоотой аливаа маргаан нь Астанагийн олон улсын санхүүгийн төв шүүхийн онцгой эрх мэдэлд хамаарна. Энэхүү гэрээг Бүгд Найрамдах Казахстан улсын хуулиар зохицуулна.

10. БУСАД

10.1 Энэхүү гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол хүчин төгөлдөр болсноос хойш Компани болон Хэрэглэгч нь цахим шуудангаар илгээсэн баримт бичгийн хууль ёсны хүчин төгөлдөр болохыг хүлээн зөвшөөрнө (Мэдэгдэлд сайтад заасан компанийн цахим шуудангийн хаяг, Бүртгэлийн явцад заасан хэрэглэгчийн цахим шуудангийн хаягууд) эдгээр баримт бичгийг цаасан дээр буулгаж, холбогдох этгээдийн гараар зурсан гарын үсэгтэй ижил баримт бичиг гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө. 10.2 Энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш Компани болон Хэрэглэгч нь Хэрэглэгчийн нэрийн өмнөөс аппликейшныг ашиглах, түүнчлэн хэрэглэгчийн Бүртгэлийн үеэр заасан утасны дугаарыг ашиглан илгээсэн мессеж, үйлдлийг хууль ёсны хүчин төгөлдөр болохыг хүлээн зөвшөөрнө. 10.3 Хэрэглэгч Казахстан улсын нутаг дэвсгэрээс гадуур байгаа эсвэл бүртгүүлэх явцад гэрээнд заасан мессеж/мэдэгдэл хүлээн авах зорилгоор гадаадын үүрэн холбооны операторын гар утасны дугаарыг зааж компаниас ирсэн мессежийг цаг тухайд нь хүлээн аваагүй эсвэл хүлээн аваагүйгээс үүсэх бүх эрсдэлийг хэрэглэгч өөрөө хүлээнэ. 10.4 Цахим шуудангаар илгээсэн мэдээллийг илгээсэн үедээ хүлээн авагчийг авсан гэж үзнэ. 10.5 Хэрэглэгч нь оршин суугаа газар (бүртгэл), байгаа газар, гар утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг өөрчлөгдсөн тухай Хэрэглэгчээс компанид өгсөн бусад мэдээлэл, овог нэрээ өөрчлөх, иргэний үнэмлэхний дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөрчлөх, Казахстан улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын иргэн/харьяалалгүй хүний оршин суух (оршин суух) эрхийг баталгаажуулсан баримт бичгийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах, иргэншлийн өөрчлөлт, бусад хувийн мэдээлэл, түүнчлэн Дэмжлэгийн үйлчилгээтэй холбогдож дээрх мэдээлэл алдагдсан тухай Компанид мэдэгдэх үүрэгтэй. Хэрэв хэрэглэгч гэрээний энэ зүйлд заасан нөхцөл байдлын талаар компанид мэдэгдээгүй ба / эсвэл компанид буруу мэдээлэл өгсөн бол гэрээний энэ зүйлд заасан хэрэглэгчийн мэдээллийг өөрчлөхтэй холбоотой аливаа үр дагаврыг компани хариуцахгүй. 10.6 Хэрэглэгч нь аппликейшныг мэдээлэл хүлээн авах, дамжуулах, боловсруулах, хадгалах үед хэвийн ажиллагааг хангахад хангалттай түүнчлэн мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс хамгаалах, тэдгээрийг ашиглан илгээсэн цахим баримт бичгийн үнэн зөв, зохиогчийн эрхийг баталгаажуулах, түүнчлэн зөрчилдөөнийг шийдвэрлэхэд зориулагдсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө. Хэрэглэгч програм хангамж болон аппликейшнд итгэж байна гэдгээ мөн хүлээн зөвшөөрнө. 10.7 Энэхүү аппликейшн нь компанийн оюуны өмч бөгөөд зөвхөн компанийн зөвшөөрлийн үндсэн дээр ашиглахыг зөвшөөрдөг. Гэрээгээр зөвшөөрснөөс бусад зорилгоор Компанийн зөвшөөрөлгүйгээр ашиглах нь хууль бус бөгөөд Хэрэглэгчийг хариуцлага хүлээхэд хүргэж болзошгүй юм. 10.8 Энэхүү Гэрээгээр зохицуулагдаагүй тохиолдолд Компани болон Хэрэглэгчийн хоорондын харилцааг Казахстан улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжоор зохицуулна. 10.9 Компани нь энэхүү Гэрээ болон/эсвэл холбогдох мессеж, мэдэгдэл зэрэг аливаа баримт бичигт Компанийн эрх бүхий этгээдийн гарын үсгийг факс хэлбэрээр хуулбарлах (механик болон бусад хуулбарлах замаар) ашиглах эрхтэй. Талууд ийм баримт бичиг хууль эрх зүйн хүчинтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө. 10.10 Аппликейшныг ашиглахтай холбоотой бүх асуулт, санал гомдлын хувьд дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээтэй холбоо барьж болно. Компанид нэхэмжлэл гаргахдаа хэрэглэгч нэхэмжлэлийн үндэслэлийг баталгаажуулсан баримт бичгийг гаргаж өгөх, түүнчлэн бүртгүүлэх явцдаа өгсөн мэдээллийг зааж өгөх ёстой. 10.11 Энэхүү Гэрээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрөөгүй эсвэл санамсаргүйгээр хүлээн зөвшөөрсөн хэрэглэгч энэ тухай Компанид мэдэгдэх ёстой бөгөөд уг аппликейшныг ашиглах эрхгүй болно. 10.12 Энэхүү гэрээг орос хэл дээр боловсруулсан болно.

11. КОМПАНИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ

“Jet Sharing” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, Бүгд Найрамдах Казахстан улсын хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэлтэй хуулийн этгээд, БТК: 210240019724, Албан ёсны хаяг: Казахстан, Алматы хот, Алмалинский дүүрэг, Богенбай батырын гудамж, 142-р байр, 6-р давхар, 607-р офис тоот, шуудангийн код 050000.