← back to home / English

Кориснички уговор

Друштво са ограниченом одговорношћу "Jet Sharing", правно лице регистровано према правним прописима Републике Србије, адреса: Ђуре Јакшића 5 1 2, Београд, Србија, регистарски број, 21705209, кога заступа директор Иван Булгаков, омогућава вам приступ мобилној апликацији "Jet" на основу овог Корисничког уговора (у даљем тексту "Уговор"). 
        

1. ДЕФИНИЦИЈЕ

У овом Уговору се користе следећи изрази са доле дефинисаним значењем. У случају да Уговор користи термине и појмове који нису дефинисани у овом члану, они имају значења која им се обично додељују у одговарајућој индустрији/области. 1.1. Друштво - Друштво са ограниченом одговорношћу "Jet Sharing", правно лице регистровано према правним прописима Републике Србије, адреса: Ђуре Јакшића 5 1 2, Београд, Србија, регистарски број, 21705209. 1.2. Корисник - физичко лице које испуњава услове овог Уговора, прошло је процедуре регистрације/ауторизације и безусловно је прихватло овај Уговор у складу са његовим захтевима. За потребе овог Уговора и у зависности од контекста, Корисник може значити физичко лице које испуњава услове овог Уговора, али још није прошло (није окончан) поступак регистрације и није прихватило овај Уговор (потенцијални клијент Друштва). 1.3. Веб сајт – https://jetshr.com/. 1.4. Апликација или мобилна апликација "Jet" - софтвер дизајниран за рад на паметним телефонима, таблетима и другим мобилним уређајима, направљен за iOS и Android платформе, који омогућава кориснику да пронађе и изнајми електричне тротинете. Сва искључива права на Апликацију, као објект интелектуалне својине, припадају Друштву. 1.5. Уређај - електронски уређај повезан на Интернет, који ради на основу оперативних система iOS или Android и даје Кориснику могућност регистрације/ауторизације, као и могућност коришћења Апликације. Уређаји укључују, без ограничења, рачунаре (укључујући лаптопе, рачунаре Macintosh), мобилне телефоне (укључујући паметне телефоне и комуникаторе), ручне рачунаре (укључујући таблете). 1.6. Електрични тротинет је тротинет који се користи у стојећем положају и покреће се електричним мотором. 1.7. Регистрација корисника је извршавање од стране заинтересованог Корисника и Друштва одређеног броја радњи утврђених овим Уговором, у Анексу. 1.8. Ауторизација Корисника - спровођење одређеног броја радњи забележених у овом Уговору, у Апликацији ради идентификације регистрованог Корисника за каснију употребу Апликације. 1.9. Корисничка подршка - услуга корисничке подршке која пружа помоћ и информације Корисницима у процесу пружања употребе Апликације. 1.10. Изрази употребљени у тексту овог Уговора у једнини могу подразумевати множину и обрнуто.

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

2.1. У складу са овим Уговором, Друштво даје Кориснику опозиво неискључиво право на коришћење "Јет" Мобилне апликације, са правом да користи Апликацију за тражење доступних Електричних тротинета и их изнајмљивања, док Корисник се обавезује да плати Друштву накнаду за дозволу. 2.2. Коришћење Апликације значи да се Корисник слаже и прихвата износ накнаде за дозволу. Уколико се Корисник не слаже са тарифом, дужан је да одбије коришћење Апликације. 2.3. Друштво задржава накнаду за дозволу са банковне картице коју је Корисник повезао са Апликацијом сваки пут када се Апликација користи за тражење и изнајмљивање Електричних тротинета. 2.4. Коришћење Апликације је дозвољено само на начине предвиђене овим Уговором. 2.5. Корисник гарантује да неће користити Апликацију кршећи захтеве важећег законодавства и одредбе овог Уговора. 2.6. Корисник обавештава Службу за подршку о грешкама или проблемима који су настали током коришћења Апликације.

3. РЕГИСТРАЦИЈА И АУТОРИЗАЦИЈА КОРИСНИКА

3.1. У сврху Регистрације Корисника у Апликацији, Корисник самостално преузима Апликацију на Уређај користећи AppStore (itunes.apple.com) и/или Google Play (play.google.com) на Интернету. 3.2. Да би се регистровао Апликацији, Корисник попуњава упитник, пружајући потребне информације, укључујући податке наведене у тачки 5.1 овог Уговора. 3.3. Корисник не може довршити Регистрацију без прихватања услова овог Уговора тако што ће означити поље за потврду "Слажем се са условима и прихватам Кориснички уговор" или кликнути на дугме "Прихвати" у Апликацији. 3.4. Пре него што изврши радње наведене у тачкама 3.3, 3.4 овог Уговора, Корисник уноси свој број мобилног телефона и лозинку. Након тога, приликом ауторизације у Апликацији, корисничко име за приступ личном налогу Корисника је број мобилног телефона који је корисник навео приликом регистрације. 3.5. Након што Корисник достави податке у складу са тачком 3.2 овог Уговора, Друштво у року од 5 (пет) радних дана проверава Корисника и податке које му је пружио, те у истом року, на основу података које је дао Корисник, одлучује о могућности Регистрације Корисника. Друштво обавештава Корисника о донетој одлуци на било који прикладан начин за Друштво. 3.6. Ако Корисник приликом Регистрације пружи нетачне или нечитљиве податке, или ако Друштво има разлога да верује да су информације које је доставио Корисник непоуздане, Друштво има право, по свом нахођењу, блокирати Кориснику приступ коришћењу Апликације. Поред тога, Друштво има право да одбије Регистрацију Корисника без навођења разлога у било којој фази. 3.7. По завршетку Регистрације Корисника, ауторизација Корисника, која подразумева могућност коришћења Апликације у потпуности, врши се уносом броја мобилног телефона и кода примљеног путем СМС -а. 3.10. По завршетку регистрације, све позиве Служби за подршку Корисник врши са броја мобилног телефона наведеног приликом попуњавања упитника. 3.11. Корисник може да промени број мобилног телефона који је навео током Регистрације тако што ће се обратити Служби за подршку или путем е-мејла на адресу support@jetshr.com. Друштво обавештава Корисника о промени броја мобилног телефона наведеног приликом Регистрације слањем СМС поруке на нови број мобилног телефона. 3.12. Ако Корисник успешно заврши процес Регистрације у Апликацији, он мора везати (унети податке) за Апликацију своје банковне картице, које су аутоматски интегрисане у Апликацију и са којих ће се средства скидати у сврху накнаде за дозволу предвиђене овим Уговором . Могућност плаћања путем Интернета Корисник обезбеђује самостално преко банке која је издала банковну картицу.

4. ИЗЈАВЕ КОРИСНИКА

4.1. Прихватањем услова овог Уговора, Корисник изјављује да: - зна енглески језик на нивоу довољном да прочита и разуме значење и значај овог Уговора; - прочитао је услове Уговора, схватио значење и значај наведеног документа, сложио се са његовим садржајем и прихватио га без икаквих услова и изузетака и обавезао се да ће испунити постављене услове, бити одговоран за неиспуњење/непрописно испуњење захтева и услова наведених у њој, као и разуме све последице својих радњи везаних за Регистрацију и коришћење Апликације, - пружио је Друштву приликом Регистрације потпуне, важеће и поуздане податке (укључујући личне податке); - испуњава све услове по овом Уговору, пре свега, има право да управља возилима у складу са захтевима важећег законодавства, стар је најмање 18 (осамнаест) година. Наведени захтеви за Корисника нису исцрпни. Друштво има право да одбије Регистрацију. - слаже се са постављањем било које опреме у Електрични тротинет која омогућава да се прате и региструју тачне координате Електричног тротинета, - слаже се да износ губитака које је Друштво претрпело као резултат кршења од стране Корисника било које од његових гаранција и обавеза према овом Уговору одређује искључиво Друштво по свом нахођењу, и безусловно се слаже да ће надокнадити Друштву такве губитке; - слаже се да Друштво може променити овај Уговор без икаквог обавештења од стране Друштва, и обавезује се да независно прати релевантне измене овог Уговора. Нова верзија овог Уговора или измене ступају на снагу од тренутка објављивања на Веб сајту или у Апликацији; - пристаје да од Друштва прима било каква обавештења, поруке, информације и пошту у било ком формату, под условом да њихов садржај испуњава захтеве важећег законодавства Казахстана; - признаје правну снагу за документе које Друштво шаље путем Апликације; 4.2. Корисник мора да потврди поље "Слажем се са условима и прихватам Кориснички уговор" или да кликне на дугме "Прихвати" у Апликацији да би закључио овај Уговор. Корисник који није благовремено прочитао услове овог Уговора преузима на себе све ризике штетних последица повезаних са овим.

5. САГЛАСНОСТ КОРИСНИКА

5.1. Потврђивањем Уговора, Корисник даје сагласност и дозволу Друштву за прикупљање и обраду његових Личних података, као и сагласност за пренос, прекогранични пренос (ако је потребно) Личних података корисника добављачима, партнерима Друштва и овлашћеним адвокатима ових лица у сврхе наведене у овим Условима. 5.2. Обрада Личних података - радње (операције) са личним подацима, укључујући складиштење, измену, додавање, употребу, дистрибуцију, деперсонализацију, блокирање и уништавање, укључујући пренос Личних података добављачима, партнерима или другим лицима у процесу омогућавања приступа Апликацији. На основу уговора о поверљивости закљученог са трећим странама, Друштво има право да им повери обраду, прекогранични пренос (ако је потребно) Личних података Корисника искључиво у сврху обезбеђивања приступа Апликацији и постизања циљева наведеним у овом Уговору. 5.3. Од тренутка када Корисник прихвати ове Услове, Друштво прикупља, обрађује Личне податке Корисника и предузима друге радње потребне за заштиту Личних података. Прихватањем овог Корисничког уговора, Корисник даје сагласност и не противи се чињеници да Друштво има право да укључи треће стране, укључујући партнере и (или) представнике, у прикупљање, обраду Личних података, као и предузимање других радњи, неопходних за осигурање приступа Апликацији и постизање циљева наведених у овом Уговору. 5.4. Прикупљање, обраду и прекогранични пренос (ако је потребно) Личних података корисника Друштво спроводи у следеће сврхе, укључујући: • обезбеђивање одговарајућег приступа Апликацији, као и права и обавезе додељене Друштву у складу са законодавством Републике Казахстан; • интерну контролу и рачуноводство Друштва; • судску и вансудску заштиту права Друштва: у случају кршења обавеза по релевантним трансакцијама; у случају спорних ситуација, укључујући спорне ситуације са трећим странама; • спровођење истраживања у циљу побољшања квалитета Апликације; • статистичко истраживање, провере и анализа добијених података, који омогућавају Друштву да одржава, побољшава и развија нове функције Апликације. 5.5. Приликом преношења Личних података Друштва отвореним комуникационим каналима, Корисник схвата и преузима ризик од неовлашћеног пријема ових података од других лица и с тим повезане последице. Друштво није одговорно за неовлашћени пријем Личних података од стране других особа током њиховог преноса отвореним комуникационим каналима. 5.6. Друштво осигурава поверљивост Личних података Корисника, узимајући у обзир члан 14 овог Уговора. Друштво није одговорна за било какву штету коју Корисник претрпи у вези са откривањем и/или губитком својих Личних података од стране Друштва, укључујући корисничко име и лозинку који омогућавају приступ Апликацији. 5.7. Сагласност Корисника на прикупљање, обраду и прекогранични пренос (ако је потребно) личних података регулисаних овим чланом може се отказати у случајевима предвиђеним законодавством Републике Казахстан, на основу одговарајуће писане изјаве, која се шаље Друштву у року од најмање 30 (тридесет) календарских дана пре датума опозива ове сагласности. У исто време, Корисник разуме да се ова сагласност не може отказати у случајевима када је такво повлачење супротно законодавству Републике Казахстан, или ако постоје неиспуњене обавезе Корисника према Друштво. 5.8. Корисник пристаје да од Друштва прима рекламне поруке које садрже оглашавање робе и услуга које продају Друштво и/или његови партнери и/или друге треће стране, на адресу е-поште и број мобилног телефона (укључујући везане налоге у WhatsApp, Viber, Telegram итд.) које је навео Корисник током процеса Регистрације, као и друге адресе е-поште и бројеве мобилних телефона (укључујући везане налоге у WhatsApp, Viber, Telegram итд.) које је Корисник саопштио Друштву у складу са овим Уговором. У случају да Корисник затражи од Друштва да престане са слањем рекламних порука на његову адресу, Друштво се обавезује да ће одмах прекинути такво слање у односу на Корисника који је поставио одговарајући захтев. 5.10. Корисник даје сагласност да Друштво снима контакте (разговоре) Корисника са Службом за подршку и такав запис доставља трећим лицима. 5.11. Корисник се слаже да Друштво и његови партнери током трајања Уговора чувају податке о корисниковом банковном рачуну и банковној картици, путем којих Корисник врши плаћања према Уговору.

6. ГАРАНЦИЈЕ, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ КОРИСНИКА

6.1. Корисник гарантује да ће користити Апликацију само у личне некомерцијалне сврхе, које се не односе на спровођење пословних активности и само у складу са условима овог Уговора. 6.2. Корисник гарантује да се неће регистровати у име друге особе и/или преносити податке за регистрацију трећим лицима. 6.3. Корисник гарантује да је он власник свих банковних картица које је повезао са Апликацијом. 6.4. Корисник разуме и слаже се да за правилну употребу Апликације он сам мора да обезбеди одговарајућу брзину интернет везе Уређаја. Пре употребе Апликације, корисник се мора самостално уверити да његов уређај има потребне карактеристике за то. Сва питања стицања права приступа Интернету, куповине и прилагођавања одговарајућих Уређаја и софтверских производа за то Корисник решава самостално и о свом трошку, она нису предмет овог Уговора. 6.5. Корисник је одговоран за све радње извршене у Апликацији. 6.6. Корисник не сме да дозвољава трећој страни да користи корисничко име и лозинку Корисника. Друштво није одговорно за могућу штету, губитак или оштећење података до којих може доћи услед кршења ове одредбе од стране Корисника. Корисник се обавезује да ће предузети одговарајуће мере ради заштите и чувања у тајности података који се користе за ауторизацију у Апликацији, укључујући корисничко име и лозинку, од неовлашћене употребе од стране других и одмах обавестити Друштво о релевантним подацима у случају откривања такве употребе. Корисник сноси све ризике од штетних последица повезаних с одсуством таквог информисања. 6.7. Корисник се обавезује да ће самостално пратити промене у условима овог Уговора у Апликацији. 6.8. Корисник се обавезује да неће користити ниједну технологију и да неће предузимати никакве радње које могу причинити штету Апликацији, интересима и имовини Друштва. 6.9. Корисник се обавезује да ће се придржавати других одредби важећег законодавства Казахстана, одредби овог Уговора и законских захтева Друштва. 6.10. У случају да је у вези са кршењем услова овог уговора од стране Корисника, Друштво претрпело губитке, укључујући и као резултат потраживања која су против Друштва поднела трећа лица, Корисник се обавезује да ће те потраживања измирити својом снагом и о свом трошку, те надокнадити Друштву губитке у целости настале услед непоштовања услова овог уговора од стране Корисника. 6.11. За неиспуњење или непрописно испуњавање својих обавеза према овом Уговору, Корисник сноси одговорност у складу са важећим законодавством Казахстана и овим Уговором. 6.12. Корисник се обавезује да ће обавестити Друштво у случају промене броја мобилног телефона и других података наведених приликом Регистрације. Корисник сноси све ризике од штетних последица повезаних с одсуством таквог информисања. 6.13. Корисник се обавезује да ће поштовати саобраћајна правила. У случају незгоде због кривице Корисника или обостране кривице Корисника и другог (других) учесника у саобраћају, као и другог случаја оштећења, обавезује се безусловно и у потпуности надокнадити штету. 6.14. У случају саобраћајне или друге несреће у које је укључен Корисник, Корисник је дужан да се одмах обрати Служби за корисничку подршку. 6.15. Прихватањем овог Уговора, Корисник потврђује да је у потпуности прочитао ове одредбе и услове и разумео њихов садржај, да се слаже са Условима. Корисник је искључиво одговоран за штету нанесену трећим лицима и њиховој имовини насталом коришћењем изнајмљеног тротинета. Ако је немогуће користити Електрични тротинет, Корисник је дужан одмах обавестити Центар за корисничку подршку и следити упуте оператора. Корисник је искључиво одговоран за штету насталу приликом коришћења Електричног тротинета. 6.16. Чињеница да Електрични тротинет није враћен у складу са правилима овог Уговора сматраће се његовим губитком све док се не открије његова локација. У случају губитка Електричног тротинета, Корисник се обавезује да ће надокнадити штету у износу трошкова замене Електричног тротинета према ценику. 6.17. У случају крађе Електричног тротинета пре његовог повратка, Корисник се одмах обавезује да о томе обавести Службу корисничке подршке, најкасније у року од 3 (три) сата. У том случају Корисник се мора обратити полицији са изјавом о крађи имовине и од полиције добити одговарајуће увјерење о покретању кривичног предмета или одбијању покретања кривичног предмета. Корисник је дужан да Друштву достави копију потврде. 6.18. У случају да се Електрични тротинет пронађе, Друштво враћа Кориснику средства скинута са рачуна банковне картице Корисника у случају губитка Електричног тротинета. Међутим, Друштво има право да од ових средстава одузме износе трошкова оштећења пронађеног Електричног тротинета, као и трошкова коришћења Електричног тротинета. 6.19. У случају саобраћајне или друге несреће у које је укључен Корисник, Корисник је дужан да се одмах обрати Служби за корисничку подршку. У сваком случају, Корисник остаје одговоран за Електрични тротинет све до повратка. 6.20. У случају оштећења Електричног тротинета, Корисник је дужан да надокнади Друштву проузроковану штету у износу који одреди Друштво. Ако се Корисник не слаже са израчуном, има право да се обрати Друштву ради решавања спорова на начин прописан овим Уговором. 6.21. Корисник је искључиво одговоран за све административне казне изречене Кориснику у вези са административним прекршајима које је починио док је користио Апликацију.

7. ГАРАНЦИЈЕ И ОДГОВОРНОСТ ДРУШТВА

7.1. Друштво пружа Кориснику приступ Апликацији, као и све информације садржане у Апликацији "како јесте" ("as is") без икаквих гаранција. Друштво одређује врсте, карактеристике, основна својства, обим, количину и (или) потпуност, услове и друге услове за приступ Апликацији. Корисник приступа Апликацији добровољно (по сопственом нахођењу), под условом да у потпуности преузима све ризике и последице. То, између осталог, значи да Друштво: • није одговорно за брз и несметан рад Апликације, њену компатибилност са софтвером и оперативним системима Уређаја Корисника; • није одговорно за присуство грешака и/или вируса током рада Апликације, прекид комуникационих канала и отказ серверске инфраструктуре на нивоу комуникационих канала, центара за размену података, рачунарских центара, као и комуникационих линија регионалног и локалног значаја, неизвршавање или непрописно извршавање својих обавеза услед кварова у телекомуникационим и/или енергетским мрежама, као и неправедних радњи трећих страна у циљу неовлашћеног приступа и/или онемогућавања рада Апликације. Корисник се слаже и потврђује да користи Апликацију искључиво на сопствену одговорност. • није одговоран за правилно функционисање Корисничког Уређаја; • није одговоран за неслагање између Апликације и очекивања Корисника; • није одговоран за радње Корисника у Апликацији и за последице коришћења Апликације од стране Корисника. 7.2. Ако Кориснички уређај не подржава приказ и рад Апликације, Друштво не гарантује омогућавање приступа релевантним ресурсима и могућност њиховог коришћења/потпуног коришћења. 7.3. Друштво није одговорно за привремену неисправност платних система која обезбеђује прихватање и пренос плаћања од Корисника узрокованих разлозима на које Друштво не може утицати, као и околностима више силе. 7.4. Друштво није одговорно за кршење одредби Уговора, ако је такво кршење узроковано вишом силом, укључујући, између осталог: радње и одлуке државних органа и / или локалне самоуправе, пожар, поплаве, земљотрес, елементарне непогоде, одсуство струје и/или кварови на рачунарској мрежи, штрајкови, масовни нереди, било које друге околности које могу утицати на усклађеност Друштва са условима овог Уговора. 7.5. Друштво не сноси одговорност за неиспуњење или непрописно испуњавање својих обавеза ако је то узроковано радњама/нечињењем Корисника који се налази ван контроле Друштва, укључујући и као резултат погрешних радњи/нечињења Корисника. 7.6. Апликација може садржавати производе и/или услуге које се нуде Кориснику за плату и/или на бесплатној основи од трећих страна. Друштво није учесник у односу за њихово пружање и није одговорно према Кориснику и/или трећим лицима за њихово представљање/пружање. 7.7. Апликација може садржавати везе до веб страница, апликација и других ресурса трећих страна. Друштво не проверава да ли су наведени веб сајтови, апликације и други извори трећих страна и њихови материјали у складу са захтевима законодавства Казахстана. Друштво није одговорно за њихов садржај. 7.8. Линк на било коју веб локацију, апликацију, ресурс, производ или услугу, било које информације комерцијалне или некомерцијалне природе објављене у Апликацији не представљају подршку или препоруку горе наведеног од стране Друштва. Ако се Корисник одлучи посјетити веб странице, апликације, ресурсе, производе, услуге трећих страна или користити програме трећих страна, он чини то на властиту одговорност. 7.9. Радње било којих трећих лица, као ни радње платних система, телекомуникационих оператера нису радње Друштва, и Друштво не сноси за њих одговорност. 7.10. Друштво није одговорно за постављање Апликације и линка који води до Апликације у било којим изворима које Друштво није одобрило (фалсификована апликација). Ако Корисник користи фалсификовану апликацију, Друштво не сноси никакву одговорност у вези са таквом употребом. 7.11. Друштво гарантује поштену и закониту обраду личних података Корисника у складу са сврхама предвиђеним овим Уговором. 7.12. Друштво гарантује правовремено ажурирање података Корисника у случају да им се доставе ажурирани подаци. 7.13. Друштво је одговорна само за директну стварну штету насталу као резултат неизвршења обавеза Друштва, у износу свих плаћања за коришћење Апликације (не укључујући надокнаду трошкова, казни и губитака) које је платио Корисник Друштву за цео период који претходи подношењу релевантног захтева, али не више од 12 (дванаест) месеци. 7.14. Друштво није одговорна за употребу Апликације са Корисничког уређаја од стране трећих лица, у вези са чим се све радње извршене са Корисниковог Уређаја сматрају радњама Корисника. У случају да било која особа добије приступ Апликацији и могућност да је користи у име Корисника, Корисник је дужан да о томе одмах писмено обавести Друштво (путем е-мејла), или контактирањем Службе за подршку. У супротном, све радње извршене у име Корисника који користи Апликацију сматраће се радњама које је директно извршио сам Корисник.

8. РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА. ПОСТУПАК ПРОМЕНЕ И РАСКИДАЊА УГОВОРА

8.1. Корисник прихвата овај Уговор извршавањем радњи наведених у тачки 3.4 овог Уговора. Датум када Корисник изврши ове радње је датум ступања на снагу овог Уговора. Овај Уговор важи од дана ступања на снагу на неодређено време. 8.2. Друштво има право да у било ком тренутку измени услове овог Уговора. Измене услова Уговора се врше изменом постојеће верзије Уговора, или стварањем нове верзије Уговора, и постају обавезне за Друштво и Корисника (ступају на снагу) од датума објављивања Друштвом нове верзију Уговора или измене Уговора у Апликацији. Ако се Корисник не слаже са изменама, он има право да одбије извршење овог Уговора на доле означени начин, што Корисника не ослобађа испуњења обавеза које су настале пре престанка односа према Уговору, док Корисник се обавезује да ће престати да користи Апликацију. 8.3. У случају да Корисник није одбио да испуни Уговор (није поднео пријаву (обавештење) о раскиду (тачка 8.5), сматра се да је Корисник прочитао, разумео, пристао да се придржава Уговора у новом издању или његове измене и безусловно прихвата наведено ново издање Уговора или измене истог од датума њиховог ступања на снагу. Корисник повремено самостално истражује Апликацију да би пратио измене услова Уговора. Ризик непоштовања овог захтева у потпуности сноси Корисник. 8.4. Друштво и Корисник имају право да одбију извршење овог Уговора путем обавештења друге Стране најкасније седам календарских дана пре очекиваног датума раскида Уговора. У овом случају, иницијатор раскида Уговора обавезује се да ће испунити све своје обавезе које проистичу из Уговора најкасније до датума раскида Уговора. 8.5. Отказивање Уговора на иницијативу Корисника врши се у роковима предвиђеним овим Уговором, на основу лично потписане изјаве (обавештења) Корисника, коју је Корисник пренео Друштву (лично, куриром, поштом), или, у недостатку примедби од стране Друштва, Корисник може послати скен потписане изјаве (обавештења) путем е-мејла на адресу support@jetshr.com. 8.6. Друштво има право да једнострано и вансудски одбије извршење Уговора ако Корисник прекрши било коју од својих обавеза, изјава и гаранција предвиђених овим Уговором. У овом случају, Уговор се сматра раскинутим у тренутку слања обавештења Кориснику путем Апликације (слање push-обавештења), слања СМС порука или е-мејла. У случају да у тренутку обавештења је у току изнајмљивање Електричног тротинета, Корисник се обавезује да ће одмах завршити изнајмљивање у складу са захтевима за завршетак изнајмљивања и паркирања. 8.7. У погледу неиспуњених обавеза Страна, Уговор који је раскинут из било ког разлога наставља да функционише до потпуног испуњења таквих обавеза.

9.РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И НАДЛЕЖНОСТ СУДА

Сви спорови, неслагања, одступања или потраживања, уговорна или вануговорна, произашла из или у вези са Уговором, укључујући питања постојања, ваљаности, тумачења, учинка, кршења услова или раскида Уговора, биће пренети и коначно решени у арбитражи у Међународном арбитражном центру Међународног финансијског центра "Астана" ("МАЦ") у складу са правилником о арбитражи и мирењу МАЦ-а који је на снази на дан подношења пријаве за арбитражу регистратору МАЦ-а чија се правила сматрају укљученим у ову тачку. Меродавно право овог Уговора је материјално право Казахстана.

10. ОСТАЛО

10.1. Осим ако овим Уговором није изричито предвиђено другачије, од тренутка његовог ступања на снагу, Друштво и Корисник признају правну снагу за документа послата путем е-мејла (на е-адресе Друштва наведене на Веб сајту у Апликацији и е-мајл адресе Корисника наведене током процеса регистрације), слажу се да су ти документи еквивалентни документима сачињеним на папиру и потписаним личним потписом дотичне особе. 10.2. Од тренутка ступања на снагу овог Уговора, Друштво и Корисник признају правну снагу за поруке и радње које су усмерене и изведене коришћењем Апликације у име Корисника, као и коришћењем телефонског броја који је Корисник навео током Регистрације. 10.3. Поруке послате на е-мејл сматрају се примљеним у момент њиховог слања. 10.4. Апликација је интелектуално власништво Друштва, свака употреба је дозвољена само уз дозволу Друштва. Коришћење и апликације без дозволе Друштва на било који начин и у сврхе које нису дозвољене Уговором су незаконите и могу бити кривично гоњени. 10.5. У делу који није регулисан овим Уговором, однос између Друштва и Корисника регулисан је важећим законодавством Републике Казахстан. 10.6. Друштво има право да користи факсимил - репродукцију потписа овлашћеног лица Друштва (путем механичког или другог копирања) у било којим документима, укључујући овај Уговор и / или у сродним порукама и обавештењима. Странке признају правну снагу таквих докумената. 10.7. За сва питања у вези са коришћењем Апликације и са свим потраживањима Корисник се може обратити Служби за подршку. Приликом подношења потраживања Друштву, Корисник мора доставити документе који потврђују ваљаност потраживања, као и навести своје податке које је доставио током регистрације.

11. ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Друштво са ограниченом одговорношћу "Jet Sharing", правно лице регистровано према правним прописима Републике Србије, адреса: Ђуре Јакшића 5 1 2, Београд, Србија, регистарски број, 21705209.